Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης η περίπτώση της κλινικής αξιολόγησης με συνέντευξη

Αναστάσιος Μπαρκάτσας; Μαρία Χιονίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 356-368

How to cite

top

Αναστάσιος Μπαρκάτσας, and Μαρία Χιονίδου. "Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης η περίπτώση της κλινικής αξιολόγησης με συνέντευξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 356-368. <http://eudml.org/doc/236441>.

@article{ΑναστάσιοςΜπαρκάτσας1998,
author = {Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Μαρία Χιονίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {356-368},
title = {Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης η περίπτώση της κλινικής αξιολόγησης με συνέντευξη},
url = {http://eudml.org/doc/236441},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Μπαρκάτσας
AU - Μαρία Χιονίδου
TI - Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης η περίπτώση της κλινικής αξιολόγησης με συνέντευξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 356
EP - 368
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236441
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.