Ένα επιστημονικό ερώτημα με διδακτικές συνέπειες : Για τη φύση της Μαθηματικής γνώσης

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 87-95

How to cite

top

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. "Ένα επιστημονικό ερώτημα με διδακτικές συνέπειες : Για τη φύση της Μαθηματικής γνώσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 87-95. <http://eudml.org/doc/236447>.

@article{ΠαναγιώτηςΣωτηρόπουλος1997,
author = {Παναγιώτης Σωτηρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {87-95},
title = {Ένα επιστημονικό ερώτημα με διδακτικές συνέπειες : Για τη φύση της Μαθηματικής γνώσης},
url = {http://eudml.org/doc/236447},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
TI - Ένα επιστημονικό ερώτημα με διδακτικές συνέπειες : Για τη φύση της Μαθηματικής γνώσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 87
EP - 95
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236447
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.