Ο Σωκράτης παιδαγωγός και μαθηματικός

Δημήτριος Κοντογιάννης; Ευάγγελος Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 554-562

How to cite

top

Δημήτριος Κοντογιάννης, and Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. "Ο Σωκράτης παιδαγωγός και μαθηματικός." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 554-562. <http://eudml.org/doc/236462>.

@article{ΔημήτριοςΚοντογιάννης2001,
author = {Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {554-562},
title = {Ο Σωκράτης παιδαγωγός και μαθηματικός},
url = {http://eudml.org/doc/236462},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Κοντογιάννης
AU - Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
TI - Ο Σωκράτης παιδαγωγός και μαθηματικός
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 554
EP - 562
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236462
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.