Επίλυση προβλήματος: Μια διαδικασία σύνδεσης της μαθηματικής γνώσης με πραγματικές καταστάσεις.

Βάσω Σπηλιωτοπούλου; Πόταρη Δέσποινα; Βασίλης Παπαντωνίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 527-537

How to cite

top

Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Πόταρη Δέσποινα, and Βασίλης Παπαντωνίου. "Επίλυση προβλήματος: Μια διαδικασία σύνδεσης της μαθηματικής γνώσης με πραγματικές καταστάσεις.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 527-537. <http://eudml.org/doc/236468>.

@article{ΒάσωΣπηλιωτοπούλου2002,
author = {Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Πόταρη Δέσποινα, Βασίλης Παπαντωνίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {527-537},
title = {Επίλυση προβλήματος: Μια διαδικασία σύνδεσης της μαθηματικής γνώσης με πραγματικές καταστάσεις.},
url = {http://eudml.org/doc/236468},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Βάσω Σπηλιωτοπούλου
AU - Πόταρη Δέσποινα
AU - Βασίλης Παπαντωνίου
TI - Επίλυση προβλήματος: Μια διαδικασία σύνδεσης της μαθηματικής γνώσης με πραγματικές καταστάσεις.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 527
EP - 537
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236468
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.