Παρατηρήσεις στον Πυθαγόρειο Πίνακα Πολλαπλασιασμού του Νικόμαχου του Γερασηνού

Γεώργιος Δημάκος; Δημήτριος Κοντογιάννης; Ευάγγελος Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 567-574

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος, Δημήτριος Κοντογιάννης, and Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. "Παρατηρήσεις στον Πυθαγόρειο Πίνακα Πολλαπλασιασμού του Νικόμαχου του Γερασηνού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 567-574. <http://eudml.org/doc/236496>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος2005,
author = {Γεώργιος Δημάκος, Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {567-574},
title = {Παρατηρήσεις στον Πυθαγόρειο Πίνακα Πολλαπλασιασμού του Νικόμαχου του Γερασηνού},
url = {http://eudml.org/doc/236496},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
AU - Δημήτριος Κοντογιάννης
AU - Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
TI - Παρατηρήσεις στον Πυθαγόρειο Πίνακα Πολλαπλασιασμού του Νικόμαχου του Γερασηνού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 567
EP - 574
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236496
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.