Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τη λεγόμενη παραπαιδεία

Ν. Κισκύρας; Χρ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989)

 • Issue: 6, page 43-52

How to cite

top

Ν. Κισκύρας, and Χρ. Κισκύρας. "Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τη λεγόμενη παραπαιδεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989): 43-52. <http://eudml.org/doc/236528>.

@article{Ν1989,
author = {Ν. Κισκύρας, Χρ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {6},
pages = {43-52},
title = {Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τη λεγόμενη παραπαιδεία},
url = {http://eudml.org/doc/236528},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Κισκύρας
AU - Χρ. Κισκύρας
TI - Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τη λεγόμενη παραπαιδεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1989
IS - 6
SP - 43
EP - 52
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236528
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.