Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα

Μαρία Νικολακάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 320-339

How to cite

top

Μαρία Νικολακάκη. "Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 320-339. <http://eudml.org/doc/236531>.

@article{ΜαρίαΝικολακάκη2001,
author = {Μαρία Νικολακάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {320-339},
title = {Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα},
url = {http://eudml.org/doc/236531},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Νικολακάκη
TI - Ο αριθμητισμός ως κοινωνική γνώση στον 21ο αιώνα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 320
EP - 339
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236531
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.