Θέμα: Τα μαθηματικά καιν οι άλλες επιστήμες αλλιλεπίδραση μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση

Χρ. Αντ. Κισκύρας; Νίκ. Ανδ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 379-391

How to cite

top

Χρ. Αντ. Κισκύρας, and Νίκ. Ανδ. Κισκύρας. "Θέμα: Τα μαθηματικά καιν οι άλλες επιστήμες αλλιλεπίδραση μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 379-391. <http://eudml.org/doc/236554>.

@article{Χρ1995,
author = {Χρ. Αντ. Κισκύρας, Νίκ. Ανδ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {379-391},
title = {Θέμα: Τα μαθηματικά καιν οι άλλες επιστήμες αλλιλεπίδραση μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236554},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Αντ. Κισκύρας
AU - Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
TI - Θέμα: Τα μαθηματικά καιν οι άλλες επιστήμες αλλιλεπίδραση μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 379
EP - 391
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236554
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.