Μένων (Πλάτων) - Μαθηματικά. Μια βιωματική διαθεματική δραστηριότητα στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μαρία Χιονίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 204-213

How to cite

top

Μαρία Χιονίδου. "Μένων (Πλάτων) - Μαθηματικά. Μια βιωματική διαθεματική δραστηριότητα στη διδασκαλία των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 204-213. <http://eudml.org/doc/236593>.

@article{ΜαρίαΧιονίδου2002,
author = {Μαρία Χιονίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {204-213},
title = {Μένων (Πλάτων) - Μαθηματικά. Μια βιωματική διαθεματική δραστηριότητα στη διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236593},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Χιονίδου
TI - Μένων (Πλάτων) - Μαθηματικά. Μια βιωματική διαθεματική δραστηριότητα στη διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 204
EP - 213
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236593
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.