Αντιμετωπίζωντας τη στερεομετρία μέσα από τις τομές στερεών

Πόταρη Δέσποινα; Μάγδα Δρυμωνίτου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 46-55

How to cite

top

Πόταρη Δέσποινα, and Μάγδα Δρυμωνίτου. "Αντιμετωπίζωντας τη στερεομετρία μέσα από τις τομές στερεών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 46-55. <http://eudml.org/doc/236629>.

@article{ΠόταρηΔέσποινα1996,
author = {Πόταρη Δέσποινα, Μάγδα Δρυμωνίτου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {46-55},
title = {Αντιμετωπίζωντας τη στερεομετρία μέσα από τις τομές στερεών},
url = {http://eudml.org/doc/236629},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Πόταρη Δέσποινα
AU - Μάγδα Δρυμωνίτου
TI - Αντιμετωπίζωντας τη στερεομετρία μέσα από τις τομές στερεών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 46
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236629
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.