Τα μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση

Νίκ. Ανδ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 392-408

How to cite

top

Νίκ. Ανδ. Κισκύρας. "Τα μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 392-408. <http://eudml.org/doc/236665>.

@article{Νίκ1995,
author = {Νίκ. Ανδ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {392-408},
title = {Τα μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236665},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
TI - Τα μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και άλλων μαθημάτων στην εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 392
EP - 408
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236665
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.