Ποια τα αίτια και που πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες για μη επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία; πως; μπορεί να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι αυτοί σκοποί;

Νίκ. Ανδ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 430-445

How to cite

top

Νίκ. Ανδ. Κισκύρας. "Ποια τα αίτια και που πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες για μη επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία; πως; μπορεί να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι αυτοί σκοποί;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 430-445. <http://eudml.org/doc/236733>.

@article{Νίκ1994,
author = {Νίκ. Ανδ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {430-445},
title = {Ποια τα αίτια και που πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες για μη επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία; πως; μπορεί να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι αυτοί σκοποί;},
url = {http://eudml.org/doc/236733},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
TI - Ποια τα αίτια και που πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες για μη επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία; πως; μπορεί να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι αυτοί σκοποί;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 430
EP - 445
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236733
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.