Πρόταση για δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο γραφής των νέων βιβλίων Μαθηματικών για το Γυμνάσιο

Τηλέμαχος Αυδής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 72-83

How to cite

top

Τηλέμαχος Αυδής. "Πρόταση για δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο γραφής των νέων βιβλίων Μαθηματικών για το Γυμνάσιο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 72-83. <http://eudml.org/doc/236788>.

@article{ΤηλέμαχοςΑυδής2004,
author = {Τηλέμαχος Αυδής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {72-83},
title = {Πρόταση για δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο γραφής των νέων βιβλίων Μαθηματικών για το Γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/236788},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Τηλέμαχος Αυδής
TI - Πρόταση για δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο γραφής των νέων βιβλίων Μαθηματικών για το Γυμνάσιο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 72
EP - 83
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236788
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.