Ρητές προσεγγίσεις άρρητων αριθμών για μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση

Αντώνης Δούναβης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 98-109

How to cite

top

Αντώνης Δούναβης. "Ρητές προσεγγίσεις άρρητων αριθμών για μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 98-109. <http://eudml.org/doc/236801>.

@article{ΑντώνηςΔούναβης2005,
author = {Αντώνης Δούναβης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {98-109},
title = {Ρητές προσεγγίσεις άρρητων αριθμών για μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236801},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αντώνης Δούναβης
TI - Ρητές προσεγγίσεις άρρητων αριθμών για μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 98
EP - 109
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236801
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.