Οι πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασί α: Μερικές διαστάσεις της συμβολής τους στο μαθηματικό (αν)αλφαβητισμό

Αναστάσιος Μπαρκάτσας; Μαρία Χιονίδου; Δημήτριος Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 162-171

How to cite

top

Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Μαρία Χιονίδου, and Δημήτριος Καραγεώργος. "Οι πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασί α: Μερικές διαστάσεις της συμβολής τους στο μαθηματικό (αν)αλφαβητισμό." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 162-171. <http://eudml.org/doc/236805>.

@article{ΑναστάσιοςΜπαρκάτσας2001,
author = {Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Μαρία Χιονίδου, Δημήτριος Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {162-171},
title = {Οι πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασί α: Μερικές διαστάσεις της συμβολής τους στο μαθηματικό (αν)αλφαβητισμό},
url = {http://eudml.org/doc/236805},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Μπαρκάτσας
AU - Μαρία Χιονίδου
AU - Δημήτριος Καραγεώργος
TI - Οι πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασί α: Μερικές διαστάσεις της συμβολής τους στο μαθηματικό (αν)αλφαβητισμό
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 162
EP - 171
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236805
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.