Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές

Πόταρη Δέσποινα; Βαρβάρα Γεωργιάδου; Χρήστος Μαρκόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 143-154

How to cite

top

Πόταρη Δέσποινα, Βαρβάρα Γεωργιάδου, and Χρήστος Μαρκόπουλος. "Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 143-154. <http://eudml.org/doc/236847>.

@article{ΠόταρηΔέσποινα1998,
author = {Πόταρη Δέσποινα, Βαρβάρα Γεωργιάδου, Χρήστος Μαρκόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {143-154},
title = {Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές},
url = {http://eudml.org/doc/236847},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Πόταρη Δέσποινα
AU - Βαρβάρα Γεωργιάδου
AU - Χρήστος Μαρκόπουλος
TI - Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικές πρακτικές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 143
EP - 154
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236847
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.