Η έννοια του αριθμού όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Α΄ δημοτικού με τη βοήθεια της θεωρίας συνόλων

New Author

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 514-527

How to cite

top

New Author. "Η έννοια του αριθμού όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Α΄ δημοτικού με τη βοήθεια της θεωρίας συνόλων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 514-527. <http://eudml.org/doc/236850>.

@article{NewAuthor1999,
author = {New Author},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {514-527},
title = {Η έννοια του αριθμού όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Α΄ δημοτικού με τη βοήθεια της θεωρίας συνόλων},
url = {http://eudml.org/doc/236850},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - New Author
TI - Η έννοια του αριθμού όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Α΄ δημοτικού με τη βοήθεια της θεωρίας συνόλων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 514
EP - 527
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236850
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.