Στοιχειώδεις Μαθηματικές Έννοιες: Η Μαθηματική Τους Δικαιολόγηση

Β. Ντζιαχρήστος; Θ. Εξαρχάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1993)

 • Issue: 40, page 1-19

How to cite

top

Β. Ντζιαχρήστος, and Θ. Εξαρχάκος. "Στοιχειώδεις Μαθηματικές Έννοιες: Η Μαθηματική Τους Δικαιολόγηση." Μαθηματική Επιθεώρηση (1993): 1-19. <http://eudml.org/doc/237013>.

@article{Β1993,
author = {Β. Ντζιαχρήστος, Θ. Εξαρχάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {40},
pages = {1-19},
title = {Στοιχειώδεις Μαθηματικές Έννοιες: Η Μαθηματική Τους Δικαιολόγηση},
url = {http://eudml.org/doc/237013},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ντζιαχρήστος
AU - Θ. Εξαρχάκος
TI - Στοιχειώδεις Μαθηματικές Έννοιες: Η Μαθηματική Τους Δικαιολόγηση
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1993
IS - 40
SP - 1
EP - 19
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237013
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.