Μια εφαρμογή της μέσης απόλυτης απόκλισης στη μέτρηση του κινδύνου

Ευάγγελος Ντζιαχρήστος; Αγγελική Βουδούρη; Γρηγόριος Νικήτας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1994)

 • Issue: 42, page 17-32

How to cite

top

Ευάγγελος Ντζιαχρήστος, Αγγελική Βουδούρη, and Γρηγόριος Νικήτας. "Μια εφαρμογή της μέσης απόλυτης απόκλισης στη μέτρηση του κινδύνου." Μαθηματική Επιθεώρηση (1994): 17-32. <http://eudml.org/doc/237202>.

@article{ΕυάγγελοςΝτζιαχρήστος1994,
author = {Ευάγγελος Ντζιαχρήστος, Αγγελική Βουδούρη, Γρηγόριος Νικήτας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {42},
pages = {17-32},
title = {Μια εφαρμογή της μέσης απόλυτης απόκλισης στη μέτρηση του κινδύνου},
url = {http://eudml.org/doc/237202},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
AU - Αγγελική Βουδούρη
AU - Γρηγόριος Νικήτας
TI - Μια εφαρμογή της μέσης απόλυτης απόκλισης στη μέτρηση του κινδύνου
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1994
IS - 42
SP - 17
EP - 32
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237202
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.