Η έννοια της συνάρτησης: Ένα παράδειγμα ισχυρής αλληλεξάρτησης των θεμελιακών της συστατικών με εφαρμογές στην ολοκλήρωση.

Χ. Στράντζαλος; Θ. Στράντζαλος; Α. Μαντζαβίνος

Ευκλείδης Γ (2002)

 • Issue: 58, page 103-124

How to cite

top

Χ. Στράντζαλος, Θ. Στράντζαλος, and Α. Μαντζαβίνος. "Η έννοια της συνάρτησης: Ένα παράδειγμα ισχυρής αλληλεξάρτησης των θεμελιακών της συστατικών με εφαρμογές στην ολοκλήρωση.." Ευκλείδης Γ (2002): 103-124. <http://eudml.org/doc/237627>.

@article{Χ2002,
author = {Χ. Στράντζαλος, Θ. Στράντζαλος, Α. Μαντζαβίνος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {58},
pages = {103-124},
title = {Η έννοια της συνάρτησης: Ένα παράδειγμα ισχυρής αλληλεξάρτησης των θεμελιακών της συστατικών με εφαρμογές στην ολοκλήρωση.},
url = {http://eudml.org/doc/237627},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Στράντζαλος
AU - Θ. Στράντζαλος
AU - Α. Μαντζαβίνος
TI - Η έννοια της συνάρτησης: Ένα παράδειγμα ισχυρής αλληλεξάρτησης των θεμελιακών της συστατικών με εφαρμογές στην ολοκλήρωση.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2002
IS - 58
SP - 103
EP - 124
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237627
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.