Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Η δημιουργία Εικονικών Περιβαλλόντων Επιμόρφωσης για τα Μαθηματικά.

Β. Ντζιαχρήστος; Χ. Μουζάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 58, page 21-34

How to cite

top

Β. Ντζιαχρήστος, and Χ. Μουζάκης. "Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Η δημιουργία Εικονικών Περιβαλλόντων Επιμόρφωσης για τα Μαθηματικά.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 21-34. <http://eudml.org/doc/237957>.

@article{Β2002,
author = {Β. Ντζιαχρήστος, Χ. Μουζάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {58},
pages = {21-34},
title = {Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Η δημιουργία Εικονικών Περιβαλλόντων Επιμόρφωσης για τα Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/237957},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ντζιαχρήστος
AU - Χ. Μουζάκης
TI - Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Η δημιουργία Εικονικών Περιβαλλόντων Επιμόρφωσης για τα Μαθηματικά.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 58
SP - 21
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237957
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.