Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στα σχολεία. Επίπεδα P.M.Van Hiele

Β. Ντζιαχρήστος; Ε. Κολέζα

Μαθηματική Επιθεώρηση (1990)

 • Issue: 37, page 11-23

How to cite

top

Β. Ντζιαχρήστος, and Ε. Κολέζα. "Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στα σχολεία. Επίπεδα P.M.Van Hiele." Μαθηματική Επιθεώρηση (1990): 11-23. <http://eudml.org/doc/238461>.

@article{Β1990,
author = {Β. Ντζιαχρήστος, Ε. Κολέζα},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {37},
pages = {11-23},
title = {Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στα σχολεία. Επίπεδα P.M.Van Hiele},
url = {http://eudml.org/doc/238461},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ντζιαχρήστος
AU - Ε. Κολέζα
TI - Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στα σχολεία. Επίπεδα P.M.Van Hiele
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1990
IS - 37
SP - 11
EP - 23
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238461
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.