Η επίδραση εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου στο μοντέλο Van Hiele στη συνεισφορά της ικανότητας μαθητών σε γεωμετρικές έννοιες που διδάσκονται για πρώτη φορά.

Β. Ντζιαχρήστος; Ν. Ζαράνης; Γ. Καρατριώτης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 61, page 82-91

How to cite

top

Β. Ντζιαχρήστος, Ν. Ζαράνης, and Γ. Καρατριώτης. "Η επίδραση εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου στο μοντέλο Van Hiele στη συνεισφορά της ικανότητας μαθητών σε γεωμετρικές έννοιες που διδάσκονται για πρώτη φορά.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 82-91. <http://eudml.org/doc/238467>.

@article{Β2004,
author = {Β. Ντζιαχρήστος, Ν. Ζαράνης, Γ. Καρατριώτης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {61},
pages = {82-91},
title = {Η επίδραση εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου στο μοντέλο Van Hiele στη συνεισφορά της ικανότητας μαθητών σε γεωμετρικές έννοιες που διδάσκονται για πρώτη φορά.},
url = {http://eudml.org/doc/238467},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ντζιαχρήστος
AU - Ν. Ζαράνης
AU - Γ. Καρατριώτης
TI - Η επίδραση εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου στο μοντέλο Van Hiele στη συνεισφορά της ικανότητας μαθητών σε γεωμετρικές έννοιες που διδάσκονται για πρώτη φορά.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 61
SP - 82
EP - 91
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238467
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.