Οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών της Γ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αξία θέσης ψηφίου, την πρόσθεση και την αφαίρεση τριψηφίων αριθμών.

Β. Ντζιαχρήστος; Σ. Καφούση

Μαθηματική Επιθεώρηση (1998)

 • Issue: 49-50, page 205-217

How to cite

top

Β. Ντζιαχρήστος, and Σ. Καφούση. "Οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών της Γ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αξία θέσης ψηφίου, την πρόσθεση και την αφαίρεση τριψηφίων αριθμών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1998): 205-217. <http://eudml.org/doc/238661>.

@article{Β1998,
author = {Β. Ντζιαχρήστος, Σ. Καφούση},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {49-50},
pages = {205-217},
title = {Οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών της Γ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αξία θέσης ψηφίου, την πρόσθεση και την αφαίρεση τριψηφίων αριθμών.},
url = {http://eudml.org/doc/238661},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ντζιαχρήστος
AU - Σ. Καφούση
TI - Οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών της Γ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αξία θέσης ψηφίου, την πρόσθεση και την αφαίρεση τριψηφίων αριθμών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1998
IS - 49-50
SP - 205
EP - 217
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238661
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.