Διατεταγμένα τοπολογικά τανυστικά γινόμενα διανυσματικών χώρων και αλγεβρών

Λεωνίδας Τσίτσας

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970)

 • Issue: 11B, page 115-166
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Λεωνίδας Τσίτσας. "Διατεταγμένα τοπολογικά τανυστικά γινόμενα διανυσματικών χώρων και αλγεβρών." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970): 115-166. <http://eudml.org/doc/238813>.

@article{ΛεωνίδαςΤσίτσας1970,
author = {Λεωνίδας Τσίτσας},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {11B},
pages = {115-166},
title = {Διατεταγμένα τοπολογικά τανυστικά γινόμενα διανυσματικών χώρων και αλγεβρών},
url = {http://eudml.org/doc/238813},
year = {1970},
}

TY - JOUR
AU - Λεωνίδας Τσίτσας
TI - Διατεταγμένα τοπολογικά τανυστικά γινόμενα διανυσματικών χώρων και αλγεβρών
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1970
IS - 11B
SP - 115
EP - 166
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238813
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.