Ερευνητικές κατευθύνσεις στη διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας για τη ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης.

Χ. Στράντζαλος

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 153-165

How to cite

top

Χ. Στράντζαλος. "Ερευνητικές κατευθύνσεις στη διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας για τη ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης.." Ευκλείδης Γ (1992): 153-165. <http://eudml.org/doc/238935>.

@article{Χ1992,
author = {Χ. Στράντζαλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {153-165},
title = {Ερευνητικές κατευθύνσεις στη διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας για τη ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης.},
url = {http://eudml.org/doc/238935},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Στράντζαλος
TI - Ερευνητικές κατευθύνσεις στη διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας για τη ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 153
EP - 165
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238935
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.