Προβληματισμός για τη Σημερινή Κοινωνική και Εκπαιδευτική Κατάσταση της Γνώσης-Προοπτικές για Σύγχρονα Σχολεία

Δ. Λιουδάκης

Ευκλείδης Γ (1993)

 • Issue: 36-37, page 31-41

How to cite

top

Δ. Λιουδάκης. "Προβληματισμός για τη Σημερινή Κοινωνική και Εκπαιδευτική Κατάσταση της Γνώσης-Προοπτικές για Σύγχρονα Σχολεία." Ευκλείδης Γ (1993): 31-41. <http://eudml.org/doc/239025>.

@article{Δ1993,
author = {Δ. Λιουδάκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {36-37},
pages = {31-41},
title = {Προβληματισμός για τη Σημερινή Κοινωνική και Εκπαιδευτική Κατάσταση της Γνώσης-Προοπτικές για Σύγχρονα Σχολεία},
url = {http://eudml.org/doc/239025},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Λιουδάκης
TI - Προβληματισμός για τη Σημερινή Κοινωνική και Εκπαιδευτική Κατάσταση της Γνώσης-Προοπτικές για Σύγχρονα Σχολεία
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1993
IS - 36-37
SP - 31
EP - 41
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239025
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.