Η Έννοια του Απείρου στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

Β. Ντζιαχρήστος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 59, page 47-60

How to cite

top

Β. Ντζιαχρήστος. "Η Έννοια του Απείρου στην Ευκλείδεια Γεωμετρία." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 47-60. <http://eudml.org/doc/239036>.

@article{Β2003,
author = {Β. Ντζιαχρήστος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {59},
pages = {47-60},
title = {Η Έννοια του Απείρου στην Ευκλείδεια Γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/239036},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ντζιαχρήστος
TI - Η Έννοια του Απείρου στην Ευκλείδεια Γεωμετρία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 59
SP - 47
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239036
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.