Optimal Choice of a Firm in Conducting Auction Оптимален избор на фирма при провеждане на търг

Baeva, Silvia; Nedeva, Cvetana

Union of Bulgarian Mathematicians (2011)

 • Volume: 40, Issue: 1, page 231-235
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Силвия К. Баева, Цветана Хр. Недева - Важен аспект в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство е работата по Оперативна програма “Регионално развитие” с приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” по операция “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. По тази програма са включени 86 общини. Финансовият ресурс на тази операция е на стойност 238 589 939 евро, от които 202 801 448 евро са европейско финансиране [1]. Всяка от тези 86 общини трябва да реши задачата за възлагане на обществена поръчка на определена фирма по тази операция. Всъщност, тази задача е задача за провеждане на общински търг за избор на фирма-изпълнител. Оптималният избор на фирма-изпълнител е много важен. Задачата за провеждане на търг ще формулираме като задача на многокритериалното вземане на решения, като чрез подходящо изграждане на критерии и методи може да се трансформира до задача на еднокритериалната оптимизация.An important aspect of activity in the Ministry of Regional Development and Public Works is working on the Operational Programme “Regional Development” with a priority axis “Sustainable and Integrated Urban Development” on an operation “Improvement of Physical Environment and Risk Prevention”. This operation involves 86 municipalities. The financial resource for this operation is 238 589 939 euro, of which 202 801 448 euro are European financing [1]. Each of this 86 municipalities has to solve a problem to assign a public order to a fixed firm. In fact, this problem is a problem for holding public auction for a choice of executive firm. The optimal choice of executive firm is very important. We formulate this problem as a problem of the multi-criteria decisions making and using appropriate methods and criteria we transforme it to an one-criterion optimization problem. *2000 Mathematics Subject Classification: 90C29, 90C10.

How to cite

top

Baeva, Silvia, and Nedeva, Cvetana. "Optimal Choice of a Firm in Conducting Auction Оптимален избор на фирма при провеждане на търг." Union of Bulgarian Mathematicians 40.1 (2011): 231-235. <http://eudml.org/doc/250907>.

@article{Baeva2011,
abstract = {Силвия К. Баева, Цветана Хр. Недева - Важен аспект в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство е работата по Оперативна програма “Регионално развитие” с приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” по операция “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. По тази програма са включени 86 общини. Финансовият ресурс на тази операция е на стойност 238 589 939 евро, от които 202 801 448 евро са европейско финансиране [1]. Всяка от тези 86 общини трябва да реши задачата за възлагане на обществена поръчка на определена фирма по тази операция. Всъщност, тази задача е задача за провеждане на общински търг за избор на фирма-изпълнител. Оптималният избор на фирма-изпълнител е много важен. Задачата за провеждане на търг ще формулираме като задача на многокритериалното вземане на решения, като чрез подходящо изграждане на критерии и методи може да се трансформира до задача на еднокритериалната оптимизация.An important aspect of activity in the Ministry of Regional Development and Public Works is working on the Operational Programme “Regional Development” with a priority axis “Sustainable and Integrated Urban Development” on an operation “Improvement of Physical Environment and Risk Prevention”. This operation involves 86 municipalities. The financial resource for this operation is 238 589 939 euro, of which 202 801 448 euro are European financing [1]. Each of this 86 municipalities has to solve a problem to assign a public order to a fixed firm. In fact, this problem is a problem for holding public auction for a choice of executive firm. The optimal choice of executive firm is very important. We formulate this problem as a problem of the multi-criteria decisions making and using appropriate methods and criteria we transforme it to an one-criterion optimization problem. *2000 Mathematics Subject Classification: 90C29, 90C10.},
author = {Baeva, Silvia, Nedeva, Cvetana},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Multi-Objective Optimization; Knap-Sack Problem},
language = {eng},
number = {1},
pages = {231-235},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Optimal Choice of a Firm in Conducting Auction Оптимален избор на фирма при провеждане на търг},
url = {http://eudml.org/doc/250907},
volume = {40},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Baeva, Silvia
AU - Nedeva, Cvetana
TI - Optimal Choice of a Firm in Conducting Auction Оптимален избор на фирма при провеждане на търг
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2011
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 40
IS - 1
SP - 231
EP - 235
AB - Силвия К. Баева, Цветана Хр. Недева - Важен аспект в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство е работата по Оперативна програма “Регионално развитие” с приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” по операция “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. По тази програма са включени 86 общини. Финансовият ресурс на тази операция е на стойност 238 589 939 евро, от които 202 801 448 евро са европейско финансиране [1]. Всяка от тези 86 общини трябва да реши задачата за възлагане на обществена поръчка на определена фирма по тази операция. Всъщност, тази задача е задача за провеждане на общински търг за избор на фирма-изпълнител. Оптималният избор на фирма-изпълнител е много важен. Задачата за провеждане на търг ще формулираме като задача на многокритериалното вземане на решения, като чрез подходящо изграждане на критерии и методи може да се трансформира до задача на еднокритериалната оптимизация.An important aspect of activity in the Ministry of Regional Development and Public Works is working on the Operational Programme “Regional Development” with a priority axis “Sustainable and Integrated Urban Development” on an operation “Improvement of Physical Environment and Risk Prevention”. This operation involves 86 municipalities. The financial resource for this operation is 238 589 939 euro, of which 202 801 448 euro are European financing [1]. Each of this 86 municipalities has to solve a problem to assign a public order to a fixed firm. In fact, this problem is a problem for holding public auction for a choice of executive firm. The optimal choice of executive firm is very important. We formulate this problem as a problem of the multi-criteria decisions making and using appropriate methods and criteria we transforme it to an one-criterion optimization problem. *2000 Mathematics Subject Classification: 90C29, 90C10.
LA - eng
KW - Multi-Objective Optimization; Knap-Sack Problem
UR - http://eudml.org/doc/250907
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.