Displaying similar documents to “Optimal Choice of a Firm in Conducting Auction Оптимален избор на фирма при провеждане на търг”

A Problem on Infinite Series: Difficult or Easy? Един проблем за безкрайни редове: труден или лесен?

Staynova, Petra (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Петра Стайнова - Разглежда се един стандартен въпрос за намиране на сумата на реда на Лайбниц. Дават се две различни решения, използващи знания от различен материал. След преформулиране на проблема се оказва, че решението му е възможно с директно използване само на основни понятия. По този начин е показано, че въз основа на една и съща базисна математическа идея могат да бъдат формулирани задачи, допускащи както стандартни, така и нестандартни решения. We show that the difficulty...

Understanding Computing through Defining its Lexicon Речник на “пресмятането”, разбирано в широк смисъл

Bantchev, Boyko (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Бойко Банчев - Понятието пресмятане в широкия му смисъл и неговото присъствие в природата, науката, технологията и други области е свързано с редица неизяснени въпроси. Дори в по-тесните рамки на програмирането и използването на компютри то не е адекватно разбрано. Представяме тезата, че един начин за приближаване към такова разбиране е разкриването на дълбинните структури и отношения, свързани с пресмятането, и на тази основа построяване на речник на пресмятането. Important...

Automated Software Reengineering Model and Framework Модел и среда за автоматизиране на процеса на реинженеринг

Cholakov, Todor, Birov, Dimiter (2012)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Тодор П. Чолаков, Димитър Й. Биров - Тази статия представя цялостен модел за автоматизиран реинженеринг на наследени системи. Тя описва в детайли процесите на превод на софтуера и на рефакторинг и степента, до която могат да се автоматизират тези процеси. По отношение на превода на код се представя модел за автоматизирано превеждане на код, съдържащ указатели и работа с адресна аритметика. Също така се дефинира рамка за процеса на реинженеринг и се набелязват възможности за по-нататъшно...

Architecture of Extensible Computations Driven Systems Архитектура на разширяеми, управлявани от изчисления системи

Valchanov, Nikola, Terzieva, Todorka, Shkurtov, Vladimir, Iliev, Anton (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Никола Вълчанов, Тодорка Терзиева, Владимир Шкуртов, Антон Илиев - Една от основните области на приложения на компютърната информатика е автоматизирането на математическите изчисления. Информационните системи покриват различни области като счетоводство, електронно обучение/тестване, симулационни среди и т. н. Те работят с изчислителни библиотеки, които са специфични за обхвата на системата. Въпреки, че такива системи са перфектни и работят безпогрешно, ако не се поддържат остаряват....

Notes on the Solution of Dynamic Optimization Problems with Explicit Controls in Discrete-Time Economic Models Бележки върху решаването на диманични оптимизационни задачи с явни управления в икономически модели с дискретно време

Iordanov, Iordan, Vassilev, Andrey (2011)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Йордан Йорданов, Андрей Василев - В работата се изследват методи за решаването на задачи на оптималното управление в дискретно време с безкраен хоризонт и явни управления. Дадена е обосновка на една процедура за решаване на такива задачи, базирана на множители на Лагранж, коята често се употребява в икономическата литература. Извеждени са необходимите условия за оптималност на базата на уравнения на Белман и са приведени достатъчни условия за оптималност при допускания, които често...

CORE: A Multi-Purpose Programming Contest Repository System CORE - многоцелева система-хранилище за състезания по програмиране

Chaushev, Yani, Sredkov, Miloslav, Manev, Krassimir (2012)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Яни Чаушев, Милослав Средков, Красимир Манев - Всяко състезание по програмиране използва множество софтуерни инструменти за управление на процесите по време на състезанието. Въпреки че тези инструменти обикновено покриват спецификите на конкретния вид състезание задоволително, те рядко адресират трудностите на дългосрочното съхранение на данни и оперативната съвместимост. В тази статия е представен един софтуерен инструмент адресиращ тези проблеми. Вместо комплексна система, касаеща...

2D Apportionment Methods Методи за двумерно пропорционално разпределение

Konstantinov, Mihail, Yanev, Kostadin, Pelova, Galina, Boneva, Juliana (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Михаил Константинов, Костадин Янев, Галина Пелова, Юлиана Бонева - В работата се разглеждат двумерни пропорционални изборни системи, при които броят на партийните мандати се определя на национално ниво, а персонификацията на мандатите става чрез регионални партийни листи. При това, броят на мандатите във всеки район се определя пропорционално на населението. Предложени са нови подобрени методи за двумерно разпределение и са представени резултати от числени пресмятания с данните от парламентарните...