Web 2.0 and the Global Transformation of Education Уеб 2.0 и глобалната трансформация на образованието

Nikolov, Roumen

Union of Bulgarian Mathematicians (2011)

 • Volume: 40, Issue: 1, page 109-119
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Румен В. Николов - Статията анализира необходимостта от институционални промени в училищата и университетите с цел да се адаптират към съвременните изисквания на обществото на знанието. Паралелно се анализират феноменът на електронното обучение, глобалната образователна реформа и необходимостта от разработването и прилагането на нови педагогически модели. В статията е поставен акцент върху Уеб 2.0 технологиите и електронните инфраструктури, както и върху тяхното влияние върху образованието и научните изледвания в училищата и университетите. Професионална квалификация на учителите, която да е проектирана така, че да отговаря на новите предизвикателства, се разглежда като ключов фактор за успешното навлизане на новите технологии в училище. Важно е да се отбележи необходимостта от разработка на стратегия за обучение на учителите през целия живот, която да отчита съвременните научни постижения в технологично- обогатеното обучение и новите теории за ученето. Препоръчва се изграждането на социални умения и компетенции, които са подходящи за работа в една Уеб 2.0 базирана учебна среда и с глобалния социален софтуер, да се включи в учебните планове и програми както на учениците, така и в курсовете за подготовка на учители.The paper analyses the need of an institutional change of schools and universities in order to adapt to the current requirements of networked and knowledge society. The e-Learning phenomenon and the ICT driven global educational reform are analyzed as well in parallel with the needs of implementing new pedagogy models. The paper puts its attention on the Web 2.0 technologies and e-infrastructures and their impact on education and research in schools and universities. The teacher’s professional qualification designed to meet the new challenges is considered as a key problem for a successful penetration of this phenomenon in the schools. It is emphasized on the importance of designing a life-long teacher training strategy adapted to the new achievements in the technology enhanced learning research and the new learning theories. Building social skills and competencies appropriate to work in a Web 2.0 based learning environment and other global social software is recommended to be included both in the school curricula and the corresponding teacher development curricula. *2000 Mathematics Subject Classification: 97U70, 97U80, 97B20, 97B40, 97C80.The work on this paper has been partly sponsored by the FP7 SISTER Project.

How to cite

top

Nikolov, Roumen. "Web 2.0 and the Global Transformation of Education Уеб 2.0 и глобалната трансформация на образованието." Union of Bulgarian Mathematicians 40.1 (2011): 109-119. <http://eudml.org/doc/250924>.

@article{Nikolov2011,
abstract = {Румен В. Николов - Статията анализира необходимостта от институционални промени в училищата и университетите с цел да се адаптират към съвременните изисквания на обществото на знанието. Паралелно се анализират феноменът на електронното обучение, глобалната образователна реформа и необходимостта от разработването и прилагането на нови педагогически модели. В статията е поставен акцент върху Уеб 2.0 технологиите и електронните инфраструктури, както и върху тяхното влияние върху образованието и научните изледвания в училищата и университетите. Професионална квалификация на учителите, която да е проектирана така, че да отговаря на новите предизвикателства, се разглежда като ключов фактор за успешното навлизане на новите технологии в училище. Важно е да се отбележи необходимостта от разработка на стратегия за обучение на учителите през целия живот, която да отчита съвременните научни постижения в технологично- обогатеното обучение и новите теории за ученето. Препоръчва се изграждането на социални умения и компетенции, които са подходящи за работа в една Уеб 2.0 базирана учебна среда и с глобалния социален софтуер, да се включи в учебните планове и програми както на учениците, така и в курсовете за подготовка на учители.The paper analyses the need of an institutional change of schools and universities in order to adapt to the current requirements of networked and knowledge society. The e-Learning phenomenon and the ICT driven global educational reform are analyzed as well in parallel with the needs of implementing new pedagogy models. The paper puts its attention on the Web 2.0 technologies and e-infrastructures and their impact on education and research in schools and universities. The teacher’s professional qualification designed to meet the new challenges is considered as a key problem for a successful penetration of this phenomenon in the schools. It is emphasized on the importance of designing a life-long teacher training strategy adapted to the new achievements in the technology enhanced learning research and the new learning theories. Building social skills and competencies appropriate to work in a Web 2.0 based learning environment and other global social software is recommended to be included both in the school curricula and the corresponding teacher development curricula. *2000 Mathematics Subject Classification: 97U70, 97U80, 97B20, 97B40, 97C80.The work on this paper has been partly sponsored by the FP7 SISTER Project.},
author = {Nikolov, Roumen},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Knowledge Society; Web 2.0; e-Infrastructure; e-Learning; e-Science; School 2.0; University 2.0; Life-long Learning; New Media; Teaching/Learning Strategies; Information Literacy},
language = {eng},
number = {1},
pages = {109-119},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Web 2.0 and the Global Transformation of Education Уеб 2.0 и глобалната трансформация на образованието},
url = {http://eudml.org/doc/250924},
volume = {40},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Nikolov, Roumen
TI - Web 2.0 and the Global Transformation of Education Уеб 2.0 и глобалната трансформация на образованието
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2011
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 40
IS - 1
SP - 109
EP - 119
AB - Румен В. Николов - Статията анализира необходимостта от институционални промени в училищата и университетите с цел да се адаптират към съвременните изисквания на обществото на знанието. Паралелно се анализират феноменът на електронното обучение, глобалната образователна реформа и необходимостта от разработването и прилагането на нови педагогически модели. В статията е поставен акцент върху Уеб 2.0 технологиите и електронните инфраструктури, както и върху тяхното влияние върху образованието и научните изледвания в училищата и университетите. Професионална квалификация на учителите, която да е проектирана така, че да отговаря на новите предизвикателства, се разглежда като ключов фактор за успешното навлизане на новите технологии в училище. Важно е да се отбележи необходимостта от разработка на стратегия за обучение на учителите през целия живот, която да отчита съвременните научни постижения в технологично- обогатеното обучение и новите теории за ученето. Препоръчва се изграждането на социални умения и компетенции, които са подходящи за работа в една Уеб 2.0 базирана учебна среда и с глобалния социален софтуер, да се включи в учебните планове и програми както на учениците, така и в курсовете за подготовка на учители.The paper analyses the need of an institutional change of schools and universities in order to adapt to the current requirements of networked and knowledge society. The e-Learning phenomenon and the ICT driven global educational reform are analyzed as well in parallel with the needs of implementing new pedagogy models. The paper puts its attention on the Web 2.0 technologies and e-infrastructures and their impact on education and research in schools and universities. The teacher’s professional qualification designed to meet the new challenges is considered as a key problem for a successful penetration of this phenomenon in the schools. It is emphasized on the importance of designing a life-long teacher training strategy adapted to the new achievements in the technology enhanced learning research and the new learning theories. Building social skills and competencies appropriate to work in a Web 2.0 based learning environment and other global social software is recommended to be included both in the school curricula and the corresponding teacher development curricula. *2000 Mathematics Subject Classification: 97U70, 97U80, 97B20, 97B40, 97C80.The work on this paper has been partly sponsored by the FP7 SISTER Project.
LA - eng
KW - Knowledge Society; Web 2.0; e-Infrastructure; e-Learning; e-Science; School 2.0; University 2.0; Life-long Learning; New Media; Teaching/Learning Strategies; Information Literacy
UR - http://eudml.org/doc/250924
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.