The role of visualisation in the process of generalisation

Lidia Zaręba

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2015)

 • Volume: 7, page 111-128
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
In my paper, I discuss the results of individual observations of pupils aged 13-14. These children undertook an attempt to solve problems which were designed in order to bring about an inductive type of generalizing. The main aim of the study was to classify typical methods of proceeding, which represent the pupils’ ways of reasoning and to determine what influence a particular method of proceeding may have on the final outcome of their work. These results indicate the general pupils’ strategies of generalizing. Presumably, visual thinking produces a positive effect on the pupils’ process of generalizing and abilities to describe regularity with the aid of a letter symbol.

How to cite

top

Lidia Zaręba. "The role of visualisation in the process of generalisation." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 7 (2015): 111-128. <http://eudml.org/doc/296297>.

@article{LidiaZaręba2015,
abstract = {In my paper, I discuss the results of individual observations of pupils aged 13-14. These children undertook an attempt to solve problems which were designed in order to bring about an inductive type of generalizing. The main aim of the study was to classify typical methods of proceeding, which represent the pupils’ ways of reasoning and to determine what influence a particular method of proceeding may have on the final outcome of their work. These results indicate the general pupils’ strategies of generalizing. Presumably, visual thinking produces a positive effect on the pupils’ process of generalizing and abilities to describe regularity with the aid of a letter symbol.},
author = {Lidia Zaręba},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
keywords = {generalisation; visualisation in mathematics},
language = {pol},
pages = {111-128},
title = {The role of visualisation in the process of generalisation},
url = {http://eudml.org/doc/296297},
volume = {7},
year = {2015},
}

TY - JOUR
AU - Lidia Zaręba
TI - The role of visualisation in the process of generalisation
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2015
VL - 7
SP - 111
EP - 128
AB - In my paper, I discuss the results of individual observations of pupils aged 13-14. These children undertook an attempt to solve problems which were designed in order to bring about an inductive type of generalizing. The main aim of the study was to classify typical methods of proceeding, which represent the pupils’ ways of reasoning and to determine what influence a particular method of proceeding may have on the final outcome of their work. These results indicate the general pupils’ strategies of generalizing. Presumably, visual thinking produces a positive effect on the pupils’ process of generalizing and abilities to describe regularity with the aid of a letter symbol.
LA - pol
KW - generalisation; visualisation in mathematics
UR - http://eudml.org/doc/296297
ER -

References

top
 1. Arcavi, A.: 2003, The role of visual representations in the learning of mathematics, Educational Studies in Mathematics 52, 215–241. 
 2. Baranowska, M.: 1992, Czy ogrodnik jest pracowity?, Nauczyciele i Matematyka. Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 1. 
 3. Castelnuovo, E.: 1987, Umiejetnosc widzenia w matematyce. Kilka uwag dydaktycznych o intuicji i rozumowaniu dedukcyjnym, Dydaktyka Matematyki 7, 17-25. 
 4. Ciosek, M.: 1995, O roli przykładów w badaniu matematycznym, Dydaktyka Matematyki 17, 5-85. 
 5. Ciosek, M.: 2012, Generalisation in the process of defining a concept and exploring it by students, w: B. Maj-Tatsis, K. Tatsis (red.), Generalisation in mathematics at all educational levels, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (Poland), 38-56. 
 6. Filip, J., Rams, T.: 2000, Dziecko w swiecie matematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 
 7. Flores, A.: 2012, Geometric Representations in the Transition from Arithmetic to Algebra, w: F. Hitt (red.), Representation and Mathematics Visualisation, Working 
 8. Group Representations and Mathematics Visualisation (1998-2002), Cinvestav – IPN, 35-55. 
 9. Gucewicz-Sawicka, I.: 1982, Proces uogólniania w nauczaniu matematyki, w: Z. Krygowska (red.), Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa, 107-118. 
 10. Hershkowitz, R.: 1989, Visualisation in geometry; Two side of the coin, Focus on Learning Problems in Mathematics 11(1), 61-76. 
 11. Hitt, F.: 2012, Representation and Mathematics Visualisation, Working Group Representations and Mathematics Visualisation (1998-2002), Cinvestav – IPN. http://www.er.uqam.ca/nobel/r21245/varia/Book_RMV_PMENA.pdf. 
 12. Hitt, F., Santos, M.: 1999, Proceedings of the Twenty First Annual Meeting. North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1, ERIC/CSMEE, Columbus. 
 13. Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, part 3, WSiP, Warszawa. 
 14. Krygowska, Z.: 1981, Główne problemy i kierunki badan współczesnej dydaktyki matematyki, Dydaktyka Matematyki 1, 7-60. 
 15. Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywnosci matematycznej, które powinny odgrywać znaczaca role w matematyce dla wszystkich, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41. 
 16. Kurina, F.: 1998, Jak mysl uczynic widzialna, Dydaktyka Matematyki 20, 73-88. 
 17. Legutko, M.: 2010, Umiejetność matematycznego uogólniania wśród nauczycieli i studentów matematyki specjalności nauczycielskiej (na przykładzie serii zadan „schodki”), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia III, 79-115. 
 18. Legutko, M., Stando, J.: 2008, Jakie działania powinny podjąć polskie szkoły w świetle badan PISA, Prace monograficzne z dydaktyki matematyki. Współczesne problemy 
 19. nauczania matematyki 1, Bielsko-Biała, 19-34. 
 20. Maj-Tatsis, B., Tatsis, K.: 2012, Generalisation in mathematics at all educational levels, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (Poland). 
 21. Malara, N. A.: 2012, Generalisation processes in the teaching/learning of algebra: students behaviours and teacher role, w: B. Maj-Tatsis, K. Tatsis (red.), Generalisation in mathematics at all educational levels,Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (Poland), 57-90. 
 22. Novotná, J., Moraová, H., Krátká, M., Stehlíková, N.: 2006, Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 
 23. Vol. 4, Prague. http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/publications/2006/PME30.pdf. 
 24. Nowak, W.: 1989, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa. 
 25. Presmeg, N. C.: 1999, On Visualisation and Generalisation in Mathematics, w: F. Hitt, M. Santos (red.), Proceedings of the Twenty First Annual Meeting. North American 
 26. Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1, ERIC/CSMEE, Columbus, 151-155. 
 27. Rösken, B., Rolka, K.: 2006, A picture is worth a 1000 words – The role of visualisation in mathematics learning, w: J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká, N. Stehlíková (red.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, Prague, 457-464. 
 28. Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa. 
 29. Sochanski, M.: 2011, Wizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznej. Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2011 roku w Uniwersytecie 
 30. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 31. Tlustý, P.: 2002, Obrázek jako názorný prostredek vizualizace matematické myšlenky, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Katol˘ıcka Univerzita, Ružomberok, roc. 2, c. 1, 84-87. 
 32. Vinner, S.: 2012, Generalisations in everyday thought processes and in mathematical contexts, w: B. Maj-Tatsis, K. Tatsis (red.), Generalisation in mathematics at all 
 33. educational levels, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (Poland), 22-37. 
 34. Yilmaz, R., Argün, Z., Keskin, M. Ö.: 2009, What Is the Role of Visualisation in Generalisation Processes: The Case of Preservice Secondary Mathematics Teachers, 
 35. Humanity & Social Sciences Journal 4(2), 130-137. 
 36. Zaksis, R., Liljedahl, P.: 2002, Generalisation of patterns: the tension between algebraic thinking and algebraic notation, Educational Studies in Mathematics 49, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 379-402. 
 37. Zaręba, L.: 2012, Matematyczne uogólniania. Mozliwosci uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. 
 38. Zimmermann, W., Cunningham, S.: 1991, Visualisation in Teaching and Learning Mathematics. Washington, Mathematical Association of America Washington, DC, USA. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.