External conditions of marketing management of a hotel product on the business tourism market in Katowice

Krzysztof Cieślikowski

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2018)

 • Volume: 11, page 43-56
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Hotels are key players in the supply side of the tourist market. One of the most dynamically developing segments of the tourism market in Poland is business tourism, which is a very attractive segment of the tourist market for hotels. The aim of the study is to identify key external factors influencing the management of hotel offer in the business tourism market in Poland. The methods of observation and analysis, using secondary sources, as well as the results of the author’s own research published in other publications was used to achieve the aim of the work. Research shows many factors influencing the development of hotel products, resulting from customer expectations for destinations as well as many factors that can be categorized into four groups: political, economic, social, technological. Research and conclusions are focusing on analyzing these factors, taking into account their impact on hotels as a company managed by marketing. Other hotel managers in Poland to improve their functioning and products development may use the described and analyzed factors of development of hotels in Katowice. The subject of diversification of hotels caused by external factors, due to the dynamics of the changes occurring on the tourist market in Poland, seems to be still interesting and the market needs further observation and analysis. This article is a review and at the same time presents some concepts of identified external factors and their impact on the hotel product.

How to cite

top

Krzysztof Cieślikowski. "Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania marketingowego produktem hotelu na rynku turystyki biznesowej w Katowicach." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 11 (2018): 43-56. <http://eudml.org/doc/296422>.

@article{KrzysztofCieślikowski2018,
abstract = {Hotele są kluczowymi podmiotami strony podażowej rynku turystycznego. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku turystyki w Polsce jest turystyka biznesowa, która stanowi bardzo atrakcyjny fragment rynku turystycznego dla hoteli. Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych czynników zewnętrznych wpływających na kształtowanie oferty hotelu na rynku turystycznym biznes w Polsce. Dla osiągnięcia celu pracy zastosowano metody obserwacji i analizy, wykorzystano źródła wtórne, a także wyniki badań własnych Autora zamieszczone w innych publikacjach. Badania wskazują na wiele czynników wpływających na rozwój oferty hotelu, wynikających z oczekiwań klientów wobec destynacji, jak i wielu czynników, które można zaliczyć do czterech grup: polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne. Badanie i wnioskowanie autora koncentruje się na analizie tych czynników z uwzględnieniem ich oddziaływania na hotele jako przedsiębiorstwa zarządzane marketingowo. Opisane i analizowane czynniki rozwoju oferty hoteli w Katowicach mogą pomóc innym zarządzającym hotelami w Polsce, poprawić ich funkcjonowanie i rozwijać produkt. Tematyka zróżnicowania oferty hoteli wynika z czynników zewnętrznych związanych z dynamiką zamian zachodzących na rynku turystycznym w Polsce. Kwestia ta wydaje się ciągle interesująca, a rynek ten wymaga dalszych obserwacji i analizy. Artykuł ma charakter przeglądowy, prezentuje pewną koncepcje zidentyfikowanych czynników zewnętrznych i ich oddziaływania na produkt hoteli.},
author = {Krzysztof Cieślikowski},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {hotel; marketing; produkt hoteli; turystyka biznesowa; zarządzanie},
language = {pol},
pages = {43-56},
title = {Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania marketingowego produktem hotelu na rynku turystyki biznesowej w Katowicach},
url = {http://eudml.org/doc/296422},
volume = {11},
year = {2018},
}

TY - JOUR
AU - Krzysztof Cieślikowski
TI - Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania marketingowego produktem hotelu na rynku turystyki biznesowej w Katowicach
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2018
VL - 11
SP - 43
EP - 56
AB - Hotele są kluczowymi podmiotami strony podażowej rynku turystycznego. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku turystyki w Polsce jest turystyka biznesowa, która stanowi bardzo atrakcyjny fragment rynku turystycznego dla hoteli. Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych czynników zewnętrznych wpływających na kształtowanie oferty hotelu na rynku turystycznym biznes w Polsce. Dla osiągnięcia celu pracy zastosowano metody obserwacji i analizy, wykorzystano źródła wtórne, a także wyniki badań własnych Autora zamieszczone w innych publikacjach. Badania wskazują na wiele czynników wpływających na rozwój oferty hotelu, wynikających z oczekiwań klientów wobec destynacji, jak i wielu czynników, które można zaliczyć do czterech grup: polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne. Badanie i wnioskowanie autora koncentruje się na analizie tych czynników z uwzględnieniem ich oddziaływania na hotele jako przedsiębiorstwa zarządzane marketingowo. Opisane i analizowane czynniki rozwoju oferty hoteli w Katowicach mogą pomóc innym zarządzającym hotelami w Polsce, poprawić ich funkcjonowanie i rozwijać produkt. Tematyka zróżnicowania oferty hoteli wynika z czynników zewnętrznych związanych z dynamiką zamian zachodzących na rynku turystycznym w Polsce. Kwestia ta wydaje się ciągle interesująca, a rynek ten wymaga dalszych obserwacji i analizy. Artykuł ma charakter przeglądowy, prezentuje pewną koncepcje zidentyfikowanych czynników zewnętrznych i ich oddziaływania na produkt hoteli.
LA - pol
KW - hotel; marketing; produkt hoteli; turystyka biznesowa; zarządzanie
UR - http://eudml.org/doc/296422
ER -

References

top
 1. Altkorn, J. (1995). Marketing w turystyce. Warszawa: PWN. 
 2. Bank Danych Lokalnych, Turystyczne obiekty noclegowe (2017, 23 styczeń). Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 
 3. Celuch, K. (2016). Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016. Warszawa: Poland Convention Bureau. 
 4. Cieślikowski, K. (2006). Możliwości rozwoju turystyki konferencyjnej w gminach południowej Polski, Zeszyty Naukowe GWSH, 29, 58–79. 
 5. Cieślikowski, K. (2010). Hotele jako kluczowe podmioty w procesie kształtowania oferty na rynku turystyki konferencyjnej, Turystyka biznesowa, Zeszyty Naukowe, 24, 7–23. 
 6. Cieślikowski, K. (2014a). Ekonomiczne skutki spotkań konferencyjnych. W: A. Gregorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski (red.), Innowacje w przemyśle spotkań. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 109–128. 
 7. Cieślikowski, K. (2014b). Rynek turystyki konferencyjnej. Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie. Katowice: Wydawnictwo AWF. 
 8. Cieślikowski, K. (2014c). Rynek turystyki konferencyjnej. Funkcjonowanie i rozwój w Polsce. Katowice: Wydawnictwo AWF. 
 9. Cieślikowski, K. (2015). Zarządzanie turystyką biznesową. Wybrane aspekty globalne i lokalne. Katowice: Wydawnictwo AWF. 
 10. Cieślikowski, K. (2017). Raport. Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2016 roku. Badanie rynkowe uczestników spotkań konferencyjnych. Katowice: Convention Bureau Katowice. 
 11. Davidson, R., Cope, B. (2003). Turystyka biznesowa. Warszawa: POT. 
 12. Demographia World Urban Areas (2015). Report. Built-Up Urban Areas or World Agglomerations. 11th Annual Edition. Belleville. 
 13. Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. 
 14. Global Meetings and Events Forecast (2017), American Express Global Business Travel, Pozyskano z https://www.amexglobalbusinesstravel.com [dostęp 18 czerwca 2017]. 
 15. Global Report on the Meetings Industry (2014), UNWTO, Madrid, Pozyskano z http://www.imexexhibitions.com/ [dostęp 18 czerwca 2017]. 
 16. Gołembski, G. (red). (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa–Poznań: PWN. 
 17. Hotele. Województwo śląskie. Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozyskano z https://turystyka.gov.pl/cwoh/index [dostęp 14 stycznia 2017]. 
 18. Jaremen, D., Panasiuk, A. (2008). Usługi hotelarskie jako produkt. W: A. Panasiuk, D. Szostak (red), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Warszawa: PWN. 
 19. Kachniewska, M. (2009). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. 
 20. Kachniewska, M. (2011). Wpływ nowych technologii na rozwój usług turystycznych, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32, 239–259. 
 21. Kaczyńska-Adamczyk, S. (2011). Komputerowe systemy rezerwacji (CRS) – aspekt prawny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, 73, 31–39. 
 22. Kornak, A. (1999). Ekonomika turystyki. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne. 
 23. Kotler, P., (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka. 
 24. Mazurkiewicz, L. (2002). Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. Warszawa: PWE. 
 25. Medlik, S. (1995). Leksykon podroży, turystyki i hotelarstwa. Warszawa: PWN. 
 26. Megatrends (2015). Making sense of a world in motion (2015), EYGM Limited. Pozyskano z http://www.ey.com [dostęp 18 czerwca 2017]. 
 27. Middleton, V. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT 
 28. Niestrój, R. (1996). Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Warszawa–Kraków: PWN. 
 29. Oppermann, M. (1996a). Convention Cities – Images and Changing Fortunes, The Journal of Tourism Studies, 7(1), 11–19. 
 30. Oppermann, M. (1996b). Convention destination images analysis of association meeting planners perceptions, Tourism Management, 17(3), 176. 
 31. Panasiuk, A. (red). (2005). Marketing usług turystycznych. Warszawa: PWN. 
 32. Pawlicz, A. (2011). Wybrane aspekty funkcjonowania convention bureau – ujęcie instytucjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 15, 95–106. 
 33. Piechota, N. (2016). Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(33), 163–174. 
 34. Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998). Marketing. Kraków: Dom Wydawniczy ABC. 
 35. Rogers, T. (2004). Conference & Convention. A global industry. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 
 36. Sala, J., Górna, J. (2012). Hotelarstwo a współczesne tendencje rozwoju turystyki. W: A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy funkcjonowania rynku turystycznego. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
 37. Swarbrooke, J., Horner, S. (2008). Business Travel & Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann. 
 38. Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
 39. Uchwała Rady Miasta NR LIII/1257/14 z 10 września 2014 r. w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice. Pozyskano z http://katowice.eu/ [dostęp 20 czerwca 2017]. 
 40. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. z 2016, poz. 187. Pozyskano z http://isap.sejm.gov.pl/ [dostęp 20 lutego 2017]. 
 41. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitarnym w województwie śląskim, Dz.U. z 2017, poz. 730. Pozyskano z http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/730/1 [dostęp 20 czerwca 2017]. 
 42. Weber, K., Chon, K. (2002). Convention Tourism. International Research and Industry Perspectives. New York: The Haworth Press, Inc. 
 43. Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE. 
 44. WTO (1995). Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Madryt: WTO. 
 45. Żabińska, T. (1998). Turystyka biznesowa – atrakcyjny rynek dla biur podróży. W: Marketing 2001. Sopot, Materiały konferencyjne, 45–64. 
 46. Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Wydawnictwo GWSH w Katowicach. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.