Displaying similar documents to “Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania marketingowego produktem hotelu na rynku turystyki biznesowej w Katowicach”

Samorząd regionalny w Polsce a proces wdrożenia turystyki zrównoważonej – role, możliwości i odpowiedzialność w świetle formalno-prawnych kompetencji

Marek Hendel (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Głównym celem artykułu jest określenie roli, możliwości i odpowiedzialności samorządu regionalnego we wdrożeniu turystyki zrównoważonej w świetle formalno-prawnych kompetencji. Przedmiot badań uszczegółowiono, odwołując się do struktury podziału terytorialnego Polski. W artykule zostały omówione kompetencje samorządu regionalnego w Polsce dotyczące turystyki. Rozważaniom poddano również udział samorządu regionalnego w Polsce w rozwoju turystyki zrównoważonej. Zwrócono uwagę na różnice...

Festiwale jako atrakcja turystyczna oraz czynnik rozwoju turystyki i lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą

Damian Baster (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Turystyka festiwalowa jest jednym z najważniejszych aspektów wpływających na rozwój turystyczny obszarów, na których są one organizowane. Festiwale odbywają się niemal na całym świecie, są coraz częściej wybierane jako forma spędzania czasu wolnego, a ich różnorodność oraz bogaty zasób atrakcji przeznaczonych dla uczestniczących w nich osób ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby turystów, którzy poza uczestnictwem w wydarzeniu, będą mieli także możliwość poznania danego regionu...

Wybrane wskaźniki organizacji turystyki wpływające na aktywność turystyczną Polonii mieszkającej w Metropolii Chicago

Kamila Ziółkowska-Weiss (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Głównym celem artykułu jest opracowano czynniki, które wpływają na aktywność turystyczną. W artykule omówiono własny model aktywności i destynacji turystycznej dla ogółu amerykańskiej populacji z uwzględnieniem czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Autorka przedstawiło wyniki badań empirycznych, które przeprowadziła na 1014 osobach (z podziałem na 7 podgrup wiekowych). Przeanalizowano najważniejsze czynniki oraz inhibitory (bariery) decydujące o aktywności turystycznej oraz wyborze...

Pojęcie, przedmiot i zadania geografii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy

Dariusz Góra (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W literaturze naukowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kogo należy uważać za twórcę pojęcia geografii medycznej. W literaturze międzynarodowej termin geografia zdrowia pojawił się dopiero w latach 80., zastępując geografię medyczną. Obecnie geografia medyczna (zdrowia) koncentruje się na badaniu: przestrzennego zróżnicowania incydentów chorobowych i procesu dyfuzji chorób, geograficznych nierówności w poziomie zdrowia ludności i uwarunkowań zachorowalności wśród społeczeństwa...

Wybrane narzędzia marketingu społecznościowego wykorzystywane w opolskich hotelach

Daniel Puciato, Nikola Pośpiech (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wyniki badań wskazują na dużą skuteczność narzędzi internetowych w procesie komunikacji marketingowej na rynku hotelowym. Internet zmienia rynek z miejsca, na przestrzeń, osobiste kontakty kupującego i sprzedającego uzupełnia o działania za pośrednictwem sieci. Przede wszystkim jednak poprawia pozycję transakcyjną konsumenta poprzez zmniejszenie asymetrii informacji. Zalety wykorzystania Internetu w marketingu, wynikają przede wszystkim z jego cech użytkowych, do których można zaliczyć...

Instytucje i organizacje wpływające na rozwój sylwanoturystyki

Mikołaj Jalinik, Bolesław Hryniewicki (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Rozwój sylwanoturystyki może być intensywniejszy przy ścisłej współpracy instytucji i organizacji na rzecz jej rozwoju. Sylwanoturystyka, jest to forma turystyki organizowana na obszarach leśnych. Taka forma wypoczynku stwarza szanse aktywizacji wielu instytucjom, jednostkom gospodarczym, a także obszarom o szczególnie wysokim stopniu zalesienia. Obszary leśne posiadają niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, które powinny być wykorzystywane przez społeczeństwo, a...

Ochrona zabytków techniki transportowej w południowo-wschodniej Polsce

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł prezentuje aktualny stan i wykorzystanie zasobów zabytków techniki transportu w czterech województwach południowo-wschodniej Polski (małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim). Dokonano ich zinwentaryzowania w oparciu o materiały źródłowe, zestawienia w formie tabel, przestrzennego ujęcia na tematycznej mapie i opisu zasadniczych walorów w miejscach najbardziej zasobnych w zabytki. Z ich analizy wynika, że województwo małopolskie ma takich zabytków najwięcej (4 miejsce...

Preferencje turystyczne kibiców żużlowych w Polsce

Piotr Kondraciuk (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Określenie preferencji turystycznych kibiców pomoże lepiej dopasować ofertę miast organizatorskich zawodów sportowych. W niniejszej pracy autor skupia się na kibicach żużlowych. Kibice to osoby, które są bardzo mocno przywiązane do swoich barw narodowych lub klubowych. Sport w życiu kibica może wpływać na jego wybory związane z życiem codziennym lub dotyczące organizacji wyjazdu turystycznego. Celem niniejszego artykułu było określenie preferencji turystycznych kibiców żużlowych. Preferencje...

Rozwój turystyki dziedzictwa na wybranych przykładach w Polsce

Kamila Ziółkowska-Weiss, Marcin Popiel (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Współcześnie turystyka stanowi niezwykle ważny sektor gospodarki narodowej. Dla wielu krajów i regionów jest jednym z celów działalności gospodarczej, a zarazem jednym ze środków ożywienia społeczno-gospodarczego. W związku z tym, aby przedstawić potencjał i ofertę turystyczną oraz przyciągnąć turystów, należy odpowiednio zorganizować, promować i wprowadzać produkty turystyczne. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się historia, tradycja. Zatem podróże kulturowe, czy te związane...

Polityka rozwoju przestrzennego gminy – relacje gminnych ośrodków miejsko-wiejskich z terytorium gminy. Przykład województwa małopolskiego

Monika Gołąb-Korzeniowska (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym obszaru gmin miejsko-wiejskich odzwierciedlających politykę władz lokalnych w odniesieniu do kierunków ich rozwoju, dyspozycji w zakresie sposobów zagospodarowania administrowanego przez siebie terytorium. Aktualnie występujące zjawiska wskazują na bardzo zróżnicowane podejście władz gminnych szukających wzmacniania gospodarczego w występujących wewnętrznych zasobach jednostek osiedleńczych. Prowadzone badania...

Poczucie tożsamości mieszkańców gmin podmiejskich Krakowa i ich obawy wobec ludności napływowej z miasta

Halina Pawlak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Obszary wiejskie znajdujące się w bliskiej odległości od miasta wyróżniają się zaawansowaniem przemian społeczno-ekonomicznych oraz funkcjonalnych. Produkcja rolnicza jest wypierana przez inne działalności, a jednym z czynników wspomagających rozwój tego obszaru jest napływ mieszkańców z miast. Obszar definiowany jako strefa podmiejska nie jest łatwy do wyznaczenia. W niektórych delimitacjach brane jest pod uwagę jedynie bezpośrednie graniczenie gminy z miastem. Jednak samo to kryterium...

Rozwój turystyki kolejowej w województwie małopolskim

Sławomir Kurek (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem badań jest turystyka kolejowa, jej geneza i rozwój w ujęciu historycznym na obszarze obecnego województwa małopolskiego. Celem niniejszego artykułu jest określenie potencjału turystyki kolejowej w województwie małopolskim na tle rozwoju sieci kolejowej w ujęciu historycznym, jak i obecnie. Przeanalizowano rozwój najbardziej atrakcyjnych turystycznie linii kolejowych oraz dokonano przeglądu imprez i przejazdów związanych z kolejowym dziedzictwem historycznym. Materiałem źródłowym...

Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela

Elżbieta Buchcic (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają...

Ekonomiczne aspekty suburbanizacji aglomeracji rzeszowskiej

Agnieszka Łuków (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Jedną z cech współczesnej urbanizacji, charakterystyczną dla wielkich i dużych miast w różnych regionach świata, jest proces suburbanizacji, czyli rozwoju rozległych przedmieść oraz ekspansja zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny wiejskie, często daleko poza kraniec zwartej strefy zabudowy miejskiej. W Polsce badania nad procesem urbanizacji (w tym suburbanizacji), nasiliły się szczególnie po transformacji ustrojowo–gospodarczej 1989 roku. Suburbanizacja rozpatrywana jest zazwyczaj...

Zmienność migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej

Alina Haczek, Agnieszka Kłos (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Migracje ludności stanowią jeden z głównych elementów badań demograficznych i są cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu dokonano analizy skali zjawiska migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej – jednego z głównych elementów systemu osadniczego województwa śląskiego. W artykule posłużono się danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego. Celem artykułu jest wskazanie zachodzących zmian w zakresie ruchu migracyjnego oraz ich wpływu na rozwój demograficzny...

Zabytki kolejnictwa Krakowa jako część potencjału turystycznego miasta

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł ma formę przeglądu zabytkowych obiektów kolejnictwa na terenie miasta Krakowa i ich oceny pod kątem wykorzystania turystycznego. Dokonano tego w oparciu o materiały z wielu publikacji, a przede wszystkim na podstawie własnych obserwacji wybranych obiektów zabytkowych. Przedstawiono szczegółowo siedem obiektów związanych z historycznym rozwojem kolejnictwa Krakowa oraz skrótowo obiekty na Krakowskim Szlaku Techniki. Prezentowane treści zawierają informacje aktualne (rok 2017),...

Problemy demograficzne miast województwa małopolskiego

Agnieszka Brzosko-Sermak (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł podejmuje tematykę spowolnienia tempa rozwoju demograficznego oraz negatywnych trendów migracyjnych skutkujących depopulacją, które są coraz częściej analizowanymi problemami miast Polski. Przedmiotem analiz jest 61 miast województwa małopolskiego, a dokładniej ich sytuacja demograficzna i tendencje migracyjne ich mieszkańców. Odniesiono się również do prognoz demograficznych do roku 2050. Wykorzystano dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny dla lat 2010–2018. Celem...

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach

Barbara Baarová (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł skupia się na ogólnym porównaniu systemów edukacyjnych w Czechach i w Polsce na wszystkich poziomach. Wyjaśnia zmiany w szkolnictwie czeskim w szkołach podstawowych i średnich, częściowo informuje o szkolnictwie polskim w Czechach (na Zaolziu). Ostatni rozdział opisuje ścieżkę przyrodniczą zbudowaną w pobliżu jednego zwykłego osiedlowego gimnazjum, która pokazuje, jak można uatrakcyjnić naukę również innym sposobem, aniżelinajnowszymi technologiami.

Źródła innowacji pedagogicznych w nauczaniu i uczeniu się geografii – wybrane zagadnienia

Mariola Tracz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Termin innowacja pojawia się często w różnych kontekstach. W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby publikacji o innowacjach pedagogicznych w dydaktyce geografii. Zainteresowanie tą tematyką wynika z wielu czynników. Do istotnych należą zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze i kulturowe, rozwój geografii oraz poszukiwanie nowych koncepcji kształcenia. Celem podjętego studium było rozpoznanie źródeł innowacji pedagogicznych oraz ich wpływu na treści programowe i ich egzemplifikacje...

Przestrzenne zróżnicowanie miast średniej wielkości w Polsce wg dojazdów do pracy

Monika Panecka-Niepsuj (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Skuteczne zarządzanie i planowanie rozwoju miast wymaga uwzględniania coraz mocniejszych powiązań pomiędzy miastami i ich zapleczem. Obecne tendencje sprawiają, że nie można spoglądać na miasta jako odrębne jednostki funkcjonalne. Część funkcji miasta, przekracza bowiem jego granice administracyjne. W związku z tym wokół niemal każdego miasta tworzy się strefa z gęstymi powiązaniami, która wraz z miastem tworzy funkcjonalny obszar miejski. Oddziaływanie każdego miasta jest wprost proporcjonalne...

Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju

Małgorzata Bajgier-Kowalska (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmiany trendów w sposobie spędzania wolnego czasu wpływają na wzrastające znaczenie turystyki uzdrowiskowej. Jednym z elementów wzbogacających ten rodzaj turystyki są usługi typu spa i wellness, które stają się jej integralną częścią. Ośrodki spa kierują się innymi względami niż ośrodki sanatoryjne i są skierowane bardziej w stronę odnowy biologicznej, działając pozytywnie zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną człowieka, dlatego turystykę spa...

Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ośrodków narciarskich – studium przypadku stacji Podstolice-SKI

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Robert Pyrc (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Cechą współczesnej turystyki jest przejście od typu pasywnego do aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym różnorakich aktywności sportowych. W związku z tym wiele miejscowości posiadających odpowiednie walory przyrodnicze realizuje usługi rekreacyjno-sportowe. Narciarstwo zjazdowe i snowboarding to dyscypliny aktywności ruchowej, które w Polsce mają dużą popularność. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój nowych ośrodków narciarskich, jak i duże inwestycje...

Implementowanie założeń kształcenia poszukującego... do edukacji geograficznej przy pomocy wybranych metod kształcenia i środków dydaktycznych

Agnieszka Świętek (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Kształcenie poszukujące jest strategią edukacyjną powstałą w latach 50. i 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, opracowaną na podstawie wyników badań amerykańskich psychologów rozwojowych. Jej głównym założeniem jest praca badawcza uczniów. Badania naukowe dowodzą wyższej efektywności kształcenia poszukującego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych od innych strategii kształcenia. W Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej jest ona powszechnie stosowana. W Polsce w szerszym...

Szkolnictwo wyższe w Portugalii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie geografii i geologii

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych cech szkolnictwa wyższego Portugalii, będącego częścią europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia geograficznego i geologicznego. Temat zrealizowano głównie na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych z ośrodków naukowych Portugalii i dane statystyczne z lat 2010–2014. Dla przedstawienia wyników badań zastosowano metody opisowe, statystyczne i graficzne. Opracowanie obejmuje wszystkie dystrykty...

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Danuta Piróg (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia.Celem artykułu jest ukazanie wpływu głównych procesów oddziałujących obecnie na szkolnictwo wyższe...

Uczelnie wyższe w Polsce a kształcenie przyrodnicze nauczycieli

Barbara Dzięcioł-Kurczoba (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule autorka poddała analizie kształcenie nauczycieli przedmiotu Przyroda, który jest realizowany w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny) i ponadgimnazjalnych (IV etap). Skupiła się na kilku aspektach kształcenia przyrodniczego: miejscach – jednostkach uczelni wyższych, w których jest ono prowadzone, w tym na formach, w jakich jest ono tam realizowane, programach studiów i ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Analiza danych dostępnych na stronach internetowych...

Turystyka hazardowa Macau: stan i perspektywy rozwojowe

Renata Rettinger (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ostatnie 30 lat oznacza bardzo intensywny rozwój hazardu na świecie. W regionie Azji i Pacyfiku turystyka hazardowa rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie dotyczy to Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Kambodży, Birmy, Filipin i Singapuru. Makau wygrywa w kategorii największego hazardowego miasta na świecie. Od 2002 roku nastąpił proces liberalizacji przepisów dotyczących gry w kasynach, oraz zmiana przepisów wizowych dotyczących podróży z Chin kontynentalnych do Macau...

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Kazachstanie i ich znaczenie dla poznawania tego kraju przez turystów z Polski

Józef Kukulak, Małgorzata Szelińska-Kukulak (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł jest przeglądem i oceną walorów turystycznych Kazachstanu. Przestawia także próby ich praktycznego wykorzystania przez polskich organizatorów wycieczek do tego kraju. Zasadniczym jego celem jest przedstawienie dysjunkcji pomiędzy z jednej strony posiadaniem dużego potencjału przyrodniczego i kulturowego kraju, a z drugiej – problemami ekonomicznymi, utrudniającymi rozwój turystyki w tym państwie. Przedstawiono ten problem w oparciu o literaturę przedmiotu, analizę materiałów...

Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii

Monika Borgiasz (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Regionalizm był i nadal jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W edukacji jest ważną determinantą powstania i funkcjonowania określonych obszarów i społeczności, która z tą przestrzenią jest związana. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że regionalizm jest interdyscyplinarny i stanowi fundament efektywnego funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Literatura pokazuje, że regionalizm posiada kompilacyjny...

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Franciszek Mróz (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem badań jest odcinek Drogi św. Jakuba o nazwie Małopolska Droga św. Jakuba, która prowadzi z Sandomierza przez Kraków do Szczyrku – w sumie 317 km szlaku. Autor prezentowanego opracowania brał udział w pracach nad znakowaniem tego odcinka Camino de Santiago, a w latach 2013–2016 dwukrotnie także przeszedł cały odcinek drogi, dokonując szczegółowej waloryzacji szlaku. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba została wykonana z zastosowaniem metody...

Wpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów

Joanna Nowak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Poziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość...

Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych – uwarunkowania i typologia motywów

Mariola Tracz, Adam Hibszer (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W ostatnich latach obserwujemy dokonujące się zmiany w podejściu do kształcenia nauczycieli. Niestety, najczęściej mają one charakter administracyjny, wynikający m.in. z przyjętego trzystopniowego modelu studiów, standardów kształcenia nauczycieli oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Równocześnie maleje zapotrzebowanie na absolwentów studiów nauczycielskich. Celem podjętych badań przeglądowych było ustalenie motywów, którymi kierują się obecnie studenci geografii wybierając kształcenie nauczycielskie....

Województwo małopolskie w przestrzeni pielgrzymkowej świata

Franciszek Mróz (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Województwo małopolskie jest wyjątkowym obszarem w przestrzeni pielgrzymkowej i turystycznej świata. Jest to bowiem jedyny region na świecie, w którym na stosunkowo niewielkim obszarze (o pow. 15,2 tys. km2) znajduje się 15 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, funkcjonuje 5 chrześcijańskich sanktuariów o randze międzynarodowej oraz ponad 130 ośrodków pielgrzymkowych. Małopolska wyróżnia się na mapie pielgrzymkowej świata także różnorodnością...

Znaczenie Światowych Dni Młodzieży w rozwoju społecznogospodarczym Krakowa i okolic – wybrane aspekty

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Światowe Dni Młodzieży (World Youth Day) to wydarzenie o cechach pielgrzymki, gromadzące w jednym miejscu młodych ludzi z całego świata, spędzających czas na modlitwie i spotkaniach z papieżem. Idea ŚDM została zapoczątkowana przez papieża Jana Pawła II w 1985 r. Odbyło się już 14 takich wydarzeń o zasięgu międzynarodowym. Polska po raz drugi była organizatorem ŚDM. Odbyły się one w Krakowie w dniach 26–31 lipca 2016 r. i zgromadziły wg szacunków 2,5–3 mln osób. Celem opracowania było...

Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w województwie małopolskim

Marcin Semczuk (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Za główny cel pracy przyjęto określenie zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, jak i określenie dynamiki jego zmian w przyjętym okresie. Wykorzystano dane statystyczne dla 168 wiejskich jednostek przestrzennych – gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Podstawowym źródłem danych był Główny Urząd Statystyczny (dla lat 2002–2017) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (dla roku 2017). Pozyskane dane posłużyły...

Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa

Witold Warcholik (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Questing uprawiany jest na świecie od połowy lat 90. XX wieku, na terenie Polski jego przykłady liczone są w setkach, a równocześnie w literaturze z zakresu turystyki pojawia się jako nowa, nowatorska, innowacyjna forma zwiedzania, edukacji regionalnej, wypoczynku, tworzenia produktu turystycznego. W artykule przedstawiono charakterystykę oferty krakowskich szlaków questingowych jako form zwiedzania miasta. Dodatkowo przeprowadzono próbę oceny ich atrakcyjności na podstawie zebranych...

Innowacje w kształceniu wielokulturowym, na przykładzie edukacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce

Agnieszka Świętek, Bożena Wójtowicz (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przed współczesną edukacją, w tym edukacją geograficzną stoją coraz to nowe wyzwania. Pomimo podniesienia poziomu edukacji, która stała się powszechna i naturalna, procesów globalizacji i wzrostu zamożności społeczeństwa, występują w nim jednak nadal grupy społeczne nie nadążające za rozwojem społeczno-ekonomicznym większości. Szczególnym przykładem takich grup są mniejszości etniczne i narodowe, a dokładnie romska mniejszość etniczna w Polsce. Edukacja romskiej mniejszości etnicznej...

Zastosowanie metody Webquest w nauczaniu treści turystycznych w szkole podstawowej

Renata Rettinger (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Rozwój Internetu zapoczątkował erę „natychmiastowej informacji”. Dzięki technice komputerowej wymiana informacji i poglądów dokonuje się bardzo szybko a Internet stał się bardzo ważnym źródłem informacji. Możliwości, które stwarza Internet stały elementem wspomagającym proces nauczanie – uczenie się. Ta sytuacja generuje konieczność wprowadzania zmian w doborze metod dydaktycznych. W szczególności przełożenia akcentów z nauczania na uczenie się, które staje się jedynym sposobem nadążania...

Kompetencje nauczyciela geografii w świetle reformy systemu edukacji... – potrzeba czy konieczność, czego powinniśmy się nauczyć, aby nowocześnie uczyć?

Wiktor Osuch (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W związku z podjętą gruntowną reformą systemu edukacji w Polsce należy zwrócić uwagę nie tylko na nowe propozycje programów nauczania geografii w szkole podstawowej i liceum, ale dokonać próby weryfikacji kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzania tych zmian. Konieczna wydaje się zatem analiza i ocena wykształcenia wybranych kompetencji nauczycieli geografii oraz analiza możliwości wykształcenia dodatkowych kompetencji nauczycieli, wynikających z założeń nowej podstawy programowej,...

Turystyka w Andaluzji

Klaudia Piasecka (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem niniejszego artykułu jest wyszczególnienie i omówienie najważniejszych walorów turystycznych andaluzyjskiej części Hiszpanii z podziałem na najpopularniejsze miasta i ich atrakcje. Wymienione i scharakteryzowane walory w większości zostały uwzględnione na Liście Obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jednak pojawiają się też obiekty spoza tej listy. Autorka pragnie przedstawić dane, które zostały zgromadzone na podstawie zestawień opublikowanych przez instytucję Junta...

Mała energetyka wodna na Pomorzu Zachodnim – historia i współczesność

Małgorzata Świątek (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł stanowi pracę przeglądową dotyczącą małej energetyki wodnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. Cel pracy stanowi przedstawienie stanu aktualnego w odniesieniu do przeszłości oraz zaprezentowanie potencjału hydroenergetycznego opisywanego obszaru. Określono go, między innymi, poprzez wyznaczenie odpływów jednostkowych z określonych zlewni oraz zmienności przepływów na wybranych rzekach Pomorza Zachodniego. Wartości te obliczono na podstawie rocznych oraz...

Obiekty poprzemysłowe w krajobrazie kulturowym i przestrzeni turystycznej miasta średniowiecznego. Przykład zespołu XIX-wiecznej gazowni w Toruniu

Jarosław Kazimierczak (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem autora artykułu jest wskazanie roli obiektu poprzemysłowego we współczesnym krajobrazie kulturowym oraz w kształtowaniu przestrzeni turystycznej historycznego miasta o rodowodzie średniowiecznym i znacznym nagromadzeniu niezwykle cennych obiektów architektury. W tym celu do szczegółowej analizy wybrano Toruń. Wartość zespołu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta w Toruniu jest potwierdzona obecnością na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Praca...

Zmiany przyrostu naturalnego i salda migracji w gminach wiejskich Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce w latach 2002–2017

Piotr Serafin (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Procesy demograficzne w warunkach stabilnej gospodarki z reguły odznaczają się wolnym przebiegiem. Obecny stan i struktura ludności Polski jest konsekwencją przeszłych oraz zachodzących obecnie procesów demograficznych (m.in. zmian w ruchu naturalnym, migracji, wydłużania życia), ekonomicznych (m.in. dostępu do rynku pracy, usług, mieszkania) jak i społeczno-kulturowych (m.in. zmiany wzorców prokreacyjnych, bogacenia się społeczeństwa). Cechą wyróżniającą obecne zmiany ludnościowe w...