Students’ Low Ecological Awareness as the Result of Unsuitable insufficient Ecological Education at Earlier Educational Stages

Katarzyna Janczarska Bergel

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2019)

 • Volume: 12, page 77-89
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Graduates from natural sciences should demonstrate a high level of awareness of nature protection issues as well as have the skills to use these competences in daily life. The aim of the article is to demonstrate the state of knowledge of ecology of students of the studies in natural sciences (including teaching faculties), which undoubtedly translates into the course of their education and ecological awareness. The author of the article has presented results of the survey studies carried out among 100 students of the Pedagogical University of Cracow specializing in: geography, biology as well as tourism and recreation. The main research aim has been to determine the level of students’ ecological awareness and factors constituting its level as well as primary ecological knowledge. The studies carried out in 2017 among the students of the above faculties have demonstrated many aspects leading to little knowledge of natural science and ecological awareness. They have concerned above all formal and informal education, but also lack of providing stimulus raising interest of ecology at higher studies. What is worrying above all else is the fact that this problem concerns also future teachers, which triggers the need for change in the process of education at Polish schools - starting from core curriculum and ending with improvement of ecological education of teachers themselves.

How to cite

top

Katarzyna Janczarska Bergel. "Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewystarczającego kształcenia... przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 12 (2019): 77-89. <http://eudml.org/doc/296515>.

@article{KatarzynaJanczarskaBergel2019,
abstract = {Absolwent studiów przyrodniczych powinien wykazać się duża znajomością zagadnień z ochrony przyrody oraz posiadać umiejętność wykorzystania tych kompetencji w życiu codziennym. Celem artykułu jest wykazanie stanu wiedzy dotyczącej ekologii studentów kierunków przyrodniczych (w tym nauczycielskich), który niewątpliwie przekłada się na przebieg ich kształcenia i świadomość ekologiczną. Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 100 studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studiujących na kierunkach geografia, biologia oraz turystyka i rekreacja. Głównym celem badań było określenie poziomu świadomości ekologicznej oraz stopnia opanowania podstawowej wiedzy ekologicznej. Badania przeprowadzone w 2017 roku wśród studentów powyższych kierunków wykazały wiele aspektów wpływających na niski zasób wiedzy przyrodniczej i świadomość ekologiczną. Dotyczyły one przede wszystkim kształcenia formalnego i nieformalnego, ale także braku dostarczania bodźca wzbudzającego zainteresowanie ekologią na studiach wyższych. Niepokojący jest przede wszystkim fakt, że problem ten dotyczy także przyszłych nauczycieli, co powoduję potrzebę zmian w procesie kształcenia w polskich szkołach – począwszy od podstawy programowej a skończywszy na poprawie edukacji ekologicznej samych nauczycieli.},
author = {Katarzyna Janczarska Bergel},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {świadomość ekologiczna; ekologia; edukacja ekologiczna; student; nauczyciel; studia przyrodnicze},
language = {pol},
pages = {77-89},
title = {Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewystarczającego kształcenia... przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych},
url = {http://eudml.org/doc/296515},
volume = {12},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Katarzyna Janczarska Bergel
TI - Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewystarczającego kształcenia... przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2019
VL - 12
SP - 77
EP - 89
AB - Absolwent studiów przyrodniczych powinien wykazać się duża znajomością zagadnień z ochrony przyrody oraz posiadać umiejętność wykorzystania tych kompetencji w życiu codziennym. Celem artykułu jest wykazanie stanu wiedzy dotyczącej ekologii studentów kierunków przyrodniczych (w tym nauczycielskich), który niewątpliwie przekłada się na przebieg ich kształcenia i świadomość ekologiczną. Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 100 studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studiujących na kierunkach geografia, biologia oraz turystyka i rekreacja. Głównym celem badań było określenie poziomu świadomości ekologicznej oraz stopnia opanowania podstawowej wiedzy ekologicznej. Badania przeprowadzone w 2017 roku wśród studentów powyższych kierunków wykazały wiele aspektów wpływających na niski zasób wiedzy przyrodniczej i świadomość ekologiczną. Dotyczyły one przede wszystkim kształcenia formalnego i nieformalnego, ale także braku dostarczania bodźca wzbudzającego zainteresowanie ekologią na studiach wyższych. Niepokojący jest przede wszystkim fakt, że problem ten dotyczy także przyszłych nauczycieli, co powoduję potrzebę zmian w procesie kształcenia w polskich szkołach – począwszy od podstawy programowej a skończywszy na poprawie edukacji ekologicznej samych nauczycieli.
LA - pol
KW - świadomość ekologiczna; ekologia; edukacja ekologiczna; student; nauczyciel; studia przyrodnicze
UR - http://eudml.org/doc/296515
ER -

References

top
 1. Akkor O., Gunduz S., (2017). The Study of University Students’ Awareness and Attitude Towards Environmental Education in Northern Cyprus. W: EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 1057–1062. 
 2. Altin A., Tecer S., Tecer L., Altin S., Kahraman B. (2013). Environmental awareness level of secondary school students: A case study in Balıkesir (Türkiye). W: Procedia – Social and Behavioral Sciences. 1208–1214. 
 3. Bednarek-Gejo A., Głowacka A., Mianowany M,. Skoczylas P. (2012). Świadomość ekologiczna studentów. W: Hygeia Public Health. Poznań: 201–206. 
 4. Frątczak J. (1995). Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej. Bydgoszcz: WSP. 
 5. Kiełczewski D. (2001). Ekologia społeczna. Białystok: Ekonomia i Środowisko. 
 6. Maravić M., Cvjetićanin S., Ivaković S. (2014). Level of Environmental Awareness of Students in Republic of Serbia. W: World Journal of Education. 13–18. 
 7. Moryń-Kucharczyk E. (2016). Edukacja i świadomość ekologiczna studentów uczelni technicznych. W: Edukacja–Technika–Informatyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 264–271. 
 8. Nycz-Wróbel J. (2012). Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa Podkarpackiego). W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 63–76. 
 9. Papuziński A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. W: Problemy Ekorozwoju. Warszawa, 33–40. 
 10. Poniedziałek B., Rzymski P. (2010). Świadomość ekologiczna studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W: Nowiny Lekarskie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 429–432. 
 11. Sivamoorthy M., Nalini R., Kumar C. (2013). Environmental Awareness and Practices among College Students. W: International Journal of Humanities and Social Science Invention. 11–15. 
 12. Ziarnecka-Wojtaszek A. (2011) Kształtowanie się postaw ekologicznych na przykładzie studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Kraków: PAN, 225–233. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.