Evaluation of subject specific competence in socioeconomic geography and selected aspects of innovation in teacher’s education and training

Wiktor Osuch

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2012)

 • Volume: 3, page 122-137
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Although Poland has gone through a period of many various trials regarding the introduction of different changes in the educational system (involving everything from types of schools, through levels of teaching, changes in curricula for each school subject, syllabuses and textbooks, to the modification of teaching aims and content for each subject), very little, in fact, has been done to promote the necessary remodelling of work that would ensure the shaping of a truly modern teacher. The author of this article has been conducting research on the development of subject specific and didactic competence of geography teacher trainees for over ten years. Personal and interpersonal competencies of graduates of higher education significantly affect their chances on the labour market. A profile of the graduate should also help potential employers choose competent employees. Information provided in the profile of the graduate enables employers to check whether during the course of studies the potential employee developed the desired skills. The author of this paper believes that acquisition of the appropriate competences by geography students – candidates for teachers – constitutes the most important element of professional training of future teachers, including geography teachers. The subject of the research presented in this paper is the evaluation of professional competence in the field of the socioeconomic system of the contemporary world. Research in this area should successfully contribute to the optimization of the teacher-training process, including geography teacher-training, and to the development of an effective and efficient model of teacher-training and competence acquisition.

How to cite

top

Wiktor Osuch. "Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w edukacji i kształceniu nauczycieli." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 3 (2012): 122-137. <http://eudml.org/doc/296598>.

@article{WiktorOsuch2012,
author = {Wiktor Osuch},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {geografia społeczno-ekonomiczna; edukacja; innowacyjność; e-learning; innowacyjne modele kształcenia; innowacyjne specjalności studiów; kompetencje a rynek pracy},
language = {pol},
pages = {122-137},
title = {Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w edukacji i kształceniu nauczycieli},
url = {http://eudml.org/doc/296598},
volume = {3},
year = {2012},
}

TY - JOUR
AU - Wiktor Osuch
TI - Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w edukacji i kształceniu nauczycieli
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2012
VL - 3
SP - 122
EP - 137
LA - pol
KW - geografia społeczno-ekonomiczna; edukacja; innowacyjność; e-learning; innowacyjne modele kształcenia; innowacyjne specjalności studiów; kompetencje a rynek pracy
UR - http://eudml.org/doc/296598
ER -

References

top
 1. Borowiec M., 2011, Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce, [w:] Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Warszawa–Kraków, s. 9–22 
 2. Braun-Thürmann H., 2005, Innovation, Bielefeld [transcript] 
 3. Donert K., Charzyński P., Podgórski Z. (red.), 2007, Teaching in and about Europe, Herodot Network for Geography in higher education, Toruń 
 4. Gedye S., Chalkley B., 2006, Employability within geography, earth and environmental at science, GEES Subject Centre, University of Plymouth 
 5. Gołębniak B. D., 1998, Zmiany edukacji nauczycieli, Wyd. Edytor s.c., Toruń 
 6. Grzegorczyk B., 2008, Uwarunkowania i możliwości kształcenia twórczych postaw do własnego rozwoju w akademickiej edukacji nauczycieli, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 211–218 
 7. Heron R., Le Hathaway J.T., 2000, An international perspective on developing skills through geography programmes for employability and life: narratives from New Zeland and the United States, Journal of Geography in Higher Education, 24, nr 2, s. 271–276 
 8. Jaworska E., 2011, Innowacyjne elementy programu międzynarodowej matury z geografii, [w:] Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Warszawa–Kraków, s. 36–45 
 9. Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
 10. Kunikowski J., 2009, Zawód współczesnego nauczyciela, [w:] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. Sitarska B., Droba R., Jankowski R. ,Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 171–177 
 11. Minkiewicz B., 2001, Analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów [w:] Biogramy edukacyjne, red. B. Minkiewicz, T. Szapiro, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP–Hanna Bicz, Warszawa 
 12. Osiński Z., 2010, Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć, [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 57–66 
 13. Osuch W., 2008, Kształcenie nauczycieli geografii w nowym systemie studiów w świetle założeń Deklaracji Bolońskiej (w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce), [w:] Geografia we współczesnym systemie kształcenia, red. R. Wiśniewski, W. Gierańczyk, Dokumentacja Geograficzna, nr 38, Warszawa, s. 89–96 
 14. Osuch W., 2010, Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli, Prace Monograficzne, nr 570, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 
 15. Osuch W., 2011a, Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 7, Warszawa–Kraków, s. 333–346 
 16. Osuch W., 2011b, Efektywność akademickiego kształcenia kompetencji na studiach podyplomowych z geografii, [w:] Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 162–170 
 17. Osuch W., 2012, Sylwetka absolwenta nauczycielskich studiów a jego kompetencje (studium porównawcze), [w:] Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, red. Z. Podgórski, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź–Toruń, s. 171–192 
 18. Osuch W., Rachwał T., 2011, Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, s. 35–46 
 19. Owen E., 2001, What skills do employers need?, Journal of Geography in Higher Education, 25, nr 1, s. 121–126 
 20. Paśko J. R., 2008, Kształcenie dla przyjemności czy dla potrzeb, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 293–299 
 21. Piróg D., 2010, Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań, [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 67–80 
 22. Piróg D., 2011a, Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, [w:] Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Warszawa–Kraków, s. 23–36 
 23. Piróg D., 2011b, Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim, [w:] , Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 139–146 
 24. Pearson A.T., 1994, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa 
 25. Rachwał T., 2008, Współczesne tendencje na rynku pracy a oferta kształcenia Instytutu Geografii, [w:] Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2007 roku, red. T. Rachwał, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 17–26. 
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002 r., nr 56, poz. 506) 
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz.U. 2004 nr 207, poz. 2110 
 28. Wissel von C., 2010, Szkoły wyższe w roku kreatywności, [w:] Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 77–91 
 29. Zioło Z., 1987, Sylwetka nauczyciela geografii, absolwenta wyższej szkoły pedagogicznej, Materiały i Sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, s. 65–70 
 30. http://geography.upol.cz/so-mgr-ucitelstvi-geografie 
 31. http://geography.upol.cz/so-mgr-regionalni-eografie 
 32. http://sci.ujep.cz/bakalarske-studium.html 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.