Η αξιοποίηση της θεωρίας Van Hiele στην κατανόηση Γεωμετρικών Εννοιών της Α΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού Λογοσμικού.

Β. Ντζιαχρήστος; Ν. Ζαράνης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 56, page 55-74

How to cite

top

Β. Ντζιαχρήστος, and Ν. Ζαράνης. "Η αξιοποίηση της θεωρίας Van Hiele στην κατανόηση Γεωμετρικών Εννοιών της Α΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού Λογοσμικού.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 55-74. <http://eudml.org/doc/237463>.

@article{Β2001,
author = {Β. Ντζιαχρήστος, Ν. Ζαράνης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {56},
pages = {55-74},
title = {Η αξιοποίηση της θεωρίας Van Hiele στην κατανόηση Γεωμετρικών Εννοιών της Α΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού Λογοσμικού.},
url = {http://eudml.org/doc/237463},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ντζιαχρήστος
AU - Ν. Ζαράνης
TI - Η αξιοποίηση της θεωρίας Van Hiele στην κατανόηση Γεωμετρικών Εννοιών της Α΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού Λογοσμικού.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 56
SP - 55
EP - 74
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237463
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.