Factors influencing the quality of a teacher’s work

Elżbieta Buchcic

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2014)

 • Volume: 6, page 119-132
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The constant concern for the improvement of the quality and the effectiveness of teaching and upbringing interactions causes the need for the analysis of the conditions of such process. The purpose of the author was to present some factors influencing the effectiveness of teachers’ work, and in particular to make an attempt to identify the impact of the personality and teaching style on the quality of education process. The ideas included in the prepared paper are based on the assumption that the effectiveness of teachers’ work is influenced by personality factors, environmental conditions, and the quality of interpersonal relations between pupils and teachers.

How to cite

top

Elżbieta Buchcic. "Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 6 (2014): 119-132. <http://eudml.org/doc/296459>.

@article{ElżbietaBuchcic2014,
abstract = {Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają wpływ czynniki osobowościowe, uwarunkowania środowiskowe oraz jakość relacji interpersonalnych uczeń–nauczyciel.},
author = {Elżbieta Buchcic},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {efektywność; jakość kształcenia; jakość pracy nauczyciela; osobowość nauczyciela; relacje interpersonalne; zajęcia edukacyjne},
language = {pol},
pages = {119-132},
title = {Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela},
url = {http://eudml.org/doc/296459},
volume = {6},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Elżbieta Buchcic
TI - Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2014
VL - 6
SP - 119
EP - 132
AB - Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają wpływ czynniki osobowościowe, uwarunkowania środowiskowe oraz jakość relacji interpersonalnych uczeń–nauczyciel.
LA - pol
KW - efektywność; jakość kształcenia; jakość pracy nauczyciela; osobowość nauczyciela; relacje interpersonalne; zajęcia edukacyjne
UR - http://eudml.org/doc/296459
ER -

References

top
 1. Banach, Cz. (1995). Cechy osobowościowe nauczycieli. Nowa Szkoła, 3, 10. 
 2. Dejnaka, A. (2003). Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie. Gliwice: Wyd. Helion, 133–134. 
 3. Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Wyd. UNESCO. 
 4. Dzierzgowska, I. (2000). Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. Warszawa: Wyd. CODN. 
 5. Dzierzgowska, I., Wlazło, S. (1996). Mierzenie jakości pracy szkoły. Radom: Program TERM. 
 6. Gaś, Z.B. (2001). Doskonalący się nauczyciel: Psychologiczna analiza rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 33–34. 
 7. Kościelniak, M. (2004). Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 
 8. Kujawiński, J. (1998). Współdziałanie partnerskie w szkole uczniów z nauczycielami i uczniów ze sobą. Poznań: Wyd. Eruditus. 
 9. Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Toruń: Wyd. Edytor. 
 10. Łaguna, M., Gałkowska. A. (1994). Umiejętności społeczne i ich znaczenie w pracy nauczyciela. W: A. Gała (red.), Wybrane zagadnienie z psychologii wychowawczej. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego. 
 11. Pawlak, R. (2005). Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli. Polityka Społeczna, 10. 
 12. Pines, A.M. (2000). Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN. 
 13. Prucha, J. (2006). Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk: Wyd. GWP. 
 14. Pyżalski, J. (2010). Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli? W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 
 15. Radwan, Z. (1997). Rozwój organizacyjny szkoły. Antologia 3. Warszawa–Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji. 
 16. Tucholska, S. (2003). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Lublin: Wyd. KUL. 
 17. Wawak, T. (2001). Zarządzanie a jakość pracy i życia. W: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. 
 18. Włodarski, Z. (1994). Pożądane cechy nauczyciela i związane z nimi interakcje. W: M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski (red.), Psychologia wychowawcza. T. 1. Warszawa: PWN. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.