Displaying similar documents to “Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela”

Wpływ warunków ekonomicznych gospodarstw domowych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów

Joanna Nowak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Poziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość...

Ocenianie kształtujące w geografii: oczekiwania uczniów w nowej rzeczywistości edukacyjnej

Monika Borgiasz (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Jednym z podstawowych celów edukacji, w tym edukacji geograficznej, było i jest nadal stworzenie uczniowi takich warunków, by mógł osiągać sukces na miarę swoich zdolności. By cele te zostały spełnione należy prawidłowo interpretować role i funkcje oceny. Ocenianie jest kompetencją trudną i złożoną. Jej wielowymiarowość jest związana z umiejętnościami nauczyciela oraz jego znajomością celów i zasad oceniania. We współczesnej edukacji, także geograficznej coraz częściej możemy spotkać...

Aktywizacja uczniów poprzez projekt wycieczki geograficznokrajoznawczej „Żuławy Wiślane – znane i nieznane” w klasie siódmej szkoły podstawowej

Mariusz Szubert (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule przedstawiono projekt wycieczki geograficzno-krajoznawczej, która łączy edukację geograficzną z krajoznawstwem. Na tym przykładzie oparto tezę, że metoda projektu geograficzno-krajoznawczego inspiruje i aktywizuje uczniów do zdobywania wiedzy poprzez entuzjazm i pasję poznania. To powoduje, że uczeń podejmuje rolę odkrywcy, a podczas wycieczki, jako geograf i przewodnik, dzieli się wiedzą i objaśnia walory i atrakcje turystyczne. Projekt poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu...

Kompetencje nauczyciela geografii w świetle reformy systemu edukacji... – potrzeba czy konieczność, czego powinniśmy się nauczyć, aby nowocześnie uczyć?

Wiktor Osuch (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W związku z podjętą gruntowną reformą systemu edukacji w Polsce należy zwrócić uwagę nie tylko na nowe propozycje programów nauczania geografii w szkole podstawowej i liceum, ale dokonać próby weryfikacji kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzania tych zmian. Konieczna wydaje się zatem analiza i ocena wykształcenia wybranych kompetencji nauczycieli geografii oraz analiza możliwości wykształcenia dodatkowych kompetencji nauczycieli, wynikających z założeń nowej podstawy programowej,...

Mokradła i torfowiska jako temat zajęć terenowych w edukacji geograficznej

Witold Jucha, Justyna Karaś, Paulina Mareczka, Daniel Okupny (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest charakterystyka torfowisk Kotliny Orawsko–Nowotarskiej jako miejsca do przeprowadzenia zajęć terenowych z geografii i przyrody. Wskazano unikatowość mokradeł oraz pełnione przez nie funkcje w środowisku geograficznym. W oparciu o kwerendę literatury przygotowano zestaw wiadomości o mokradłach i torfowiskach. Podczas badania terenowego opisano obiekty dydaktyczne istniejące na torfowiskach obszaru badań – ścieżkę w rezerwacie przyrody „Bór na Czerwonem” oraz ścieżkę...

Powodzie błyskawiczne w małych zlewniach karpackich – wybrane aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym

Tomasz Bryndal (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ryzyko powodziowe oznacza kombinację wystąpienia powodzi oraz jej negatywnych skutków. Ogół działań związanych z ograniczaniem skutków powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej wchodzi w obręb tzw. zarządzania ryzykiem powodziowym. W artykule omówiono czynniki wpływające na poziom ryzyka powodziowego. Wykazano, że poziom ryzyka powodziowego, związanego z powodziami błyskawicznymi w małych zlewniach karpackich, można obniżyć przede...

Nauczyciel – wyzwania, nowy profil kwalifikacji zawodowych

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Warto podjąć próbę zmierzenia się z rzeczywistością w kontekście realiów przyjętych norm etycznych i ekologicznych biorąc pod uwagę wyposażenie nauczyciela w nowy profil kwalifikacji zawodowych. Obecne wyzwania, które zostają skutecznie wdrażane w edukację, budzą obawy przed potencjalnym zagrożeniem, ale też wyzwalają pewne nadzieje. Daje się zaobserwować, że ówczesna praca pedagogiczna instrumentalizuje często młodego człowieka, stawiającego pierwsze kroki w roli nauczyciela–przedmiotowca,...

W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy

Danuta Piróg (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem autorki było zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii. Opracowanie zawiera opis klasycznej metody pól semantycznych oraz zakres jej modyfikacji, wykonanej na potrzeby realizacji badań poświęconych procesowi wchodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy wraz z przykładowymi rezultatami zastosowania...

Zmienność migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej

Alina Haczek, Agnieszka Kłos (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Migracje ludności stanowią jeden z głównych elementów badań demograficznych i są cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu dokonano analizy skali zjawiska migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej – jednego z głównych elementów systemu osadniczego województwa śląskiego. W artykule posłużono się danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego. Celem artykułu jest wskazanie zachodzących zmian w zakresie ruchu migracyjnego oraz ich wpływu na rozwój demograficzny...

Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów

Danuta Piróg, Daria Wiejaczka (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Feminizacja zawodu nauczycielskiego jest procesem postępującym na całym świecie. Przybiera on różne tempo i charakter, ujawniając tym samym swoiste oblicza, pozwalające na wydzielenie w nim konkretnych etapów. Artykuł zawiera propozycję rozpatrywania feminizacji jako procesu fazowego. Bazuje ona na wartościach bezwzględnych liczby nauczycieli obu płci i wartościach względnych, tj. odsetkach kobiet i mężczyzn w populacji nauczycielskiej oraz na relacjach między nimi, zachodzących w ujęciach...

Kształtowanie kapitału relacyjnego w muzeach regionalnych

Magdalena Sawczuk (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem artykułu jest przedstawianie oraz wykorzystywanie kapitału relacyjnego przez instytucje muzealne. Uwaga została skierowana szczególnie w stronę muzeów regionalnych. Celem pracy jest omówienie oraz analiza, które składniki kapitału relacyjnego są wskazywane w literaturze dotyczącej zarządzania muzeami oraz w jaki sposób są one wykorzystywane w praktyce funkcjonowania tych instytucji. Podjęto także próbę wskazania, które komponenty wymagają głębszej analizy. Do zrealizowania...

Technologie informacyjno-komunikacyjne a kształcenie geograficzne... w zreformowanej szkole

Agnieszka Świętek, Roksana Zarychta, Paweł Struś (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem niniejszego artykułu są technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w kształceniu geograficznym według nowej podstawy programowej z 2017 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej…, 2017). Na potrzeby analizy możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, opracowano pięć modeli dotyczących włączania TIK do praktyki szkolnej. Od najprostszych modeli, które polegają na wyszukiwaniu materiałów dydaktycznych na lekcje geografii w Internecie...

Innowacje w założeniach programowych edukacji geograficznej na etapie ISCED 2 w wybranych krajach europejskich

Arkadiusz Głowacz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest porównanie kierunków zmian programowych w edukacji geograficznej w czterech krajach europejskich, tj. Polsce, Anglii, Francji i w Niemczech. Badaniom poddano innowacje programowe wprowadzane w szkołach ponadpodstawowych (odpowiednikach polskiego gimnazjum) na przestrzeni ostatnich 7 lat. W pracy wykorzystano metodę porównawczą oraz metodę analizy dokumentów. Podstawowy materiał źródłowy stanowiły dokumenty pełniące funkcje oficjalnych wytycznych w zakresie założeń...

Klastry i ich rola w kooperacyjnym tworzeniu produktów turystycznych

Michał Żemła (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule zaprezentowano pojęcie produktu turystycznego obszaru oraz wskazano na potrzebę jego kolaboratywnego tworzenia. Jedną z metod takiego kolaboratywnego tworzenia takiego produktu może być wykorzystanie koncepcji klastrów. W artykule opisana została ewolucja samego pojęcia klastrów, jak i jej konsekwencje dla zastosowania w branży turystycznej. Klastry turystyczne nie są bowiem typowymi klastrami i posiadają szereg cech specyficznych, które opisano w artykule. Tekst odnosi się...

Wybrane wskaźniki organizacji turystyki wpływające na aktywność turystyczną Polonii mieszkającej w Metropolii Chicago

Kamila Ziółkowska-Weiss (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Głównym celem artykułu jest opracowano czynniki, które wpływają na aktywność turystyczną. W artykule omówiono własny model aktywności i destynacji turystycznej dla ogółu amerykańskiej populacji z uwzględnieniem czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Autorka przedstawiło wyniki badań empirycznych, które przeprowadziła na 1014 osobach (z podziałem na 7 podgrup wiekowych). Przeanalizowano najważniejsze czynniki oraz inhibitory (bariery) decydujące o aktywności turystycznej oraz wyborze...

Poznanie i opis krajoznawczy małej ojczyzny... oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów regionem jako inspiracja do nauki geografii

Mariusz Szubert, Paweł Kroh (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Krajoznawstwo było i jest związane z edukacją, zwłaszcza geograficzną. Krajoznawstwo w szkole utożsamiane jest głównie z wycieczkami, których celem jest poznanie regionu lub kraju ojczystego. Wzbogacanie wiedzy krajoznawczej połączone jest z kształtowaniem postawy patriotycznej. W szczególności odnosi się to małej ojczyzny, jej poznawania oraz działalności krajoznawczej na jej rzecz. Mała ojczyzna jest jednym z edukacyjnych celów szczegółowych nauczania geografii w szkole podstawowej....

Źródła innowacji pedagogicznych w nauczaniu i uczeniu się geografii – wybrane zagadnienia

Mariola Tracz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Termin innowacja pojawia się często w różnych kontekstach. W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby publikacji o innowacjach pedagogicznych w dydaktyce geografii. Zainteresowanie tą tematyką wynika z wielu czynników. Do istotnych należą zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze i kulturowe, rozwój geografii oraz poszukiwanie nowych koncepcji kształcenia. Celem podjętego studium było rozpoznanie źródeł innowacji pedagogicznych oraz ich wpływu na treści programowe i ich egzemplifikacje...

Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewystarczającego kształcenia... przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych

Katarzyna Janczarska Bergel (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Absolwent studiów przyrodniczych powinien wykazać się duża znajomością zagadnień z ochrony przyrody oraz posiadać umiejętność wykorzystania tych kompetencji w życiu codziennym. Celem artykułu jest wykazanie stanu wiedzy dotyczącej ekologii studentów kierunków przyrodniczych (w tym nauczycielskich), który niewątpliwie przekłada się na przebieg ich kształcenia i świadomość ekologiczną. Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 100 studentów Uniwersytetu...

Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania marketingowego produktem hotelu na rynku turystyki biznesowej w Katowicach

Krzysztof Cieślikowski (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Hotele są kluczowymi podmiotami strony podażowej rynku turystycznego. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku turystyki w Polsce jest turystyka biznesowa, która stanowi bardzo atrakcyjny fragment rynku turystycznego dla hoteli. Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych czynników zewnętrznych wpływających na kształtowanie oferty hotelu na rynku turystycznym biznes w Polsce. Dla osiągnięcia celu pracy zastosowano metody obserwacji i analizy, wykorzystano źródła...

Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach województwa łódzkiego. Wybrane problemy

Anita Kulawiak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule scharakteryzowano przedsiębiorczość w najmniejszych miastach regionu łódzkiego, za które uznano ośrodki liczące do 5 tys. mieszkańców. W szczególności w miastach, prześledzono i zidentyfikowano tempo oraz kierunek rozwoju podmiotów gospodarczych, a także podjęto próbę zweryfikowania czy i na ile wielkość miasta mierzona liczbą jego mieszkańców determinuje tempo i rodzaj podejmowanej w mieście działalności gospodarczej. Badania dotyczyły okresu między 2004, a 2014 rokiem i...

Implementowanie założeń kształcenia poszukującego... do edukacji geograficznej przy pomocy wybranych metod kształcenia i środków dydaktycznych

Agnieszka Świętek (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Kształcenie poszukujące jest strategią edukacyjną powstałą w latach 50. i 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, opracowaną na podstawie wyników badań amerykańskich psychologów rozwojowych. Jej głównym założeniem jest praca badawcza uczniów. Badania naukowe dowodzą wyższej efektywności kształcenia poszukującego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych od innych strategii kształcenia. W Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej jest ona powszechnie stosowana. W Polsce w szerszym...

Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych – uwarunkowania i typologia motywów

Mariola Tracz, Adam Hibszer (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W ostatnich latach obserwujemy dokonujące się zmiany w podejściu do kształcenia nauczycieli. Niestety, najczęściej mają one charakter administracyjny, wynikający m.in. z przyjętego trzystopniowego modelu studiów, standardów kształcenia nauczycieli oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Równocześnie maleje zapotrzebowanie na absolwentów studiów nauczycielskich. Celem podjętych badań przeglądowych było ustalenie motywów, którymi kierują się obecnie studenci geografii wybierając kształcenie nauczycielskie....

Nowe Guty – wieś w przestrzeni turystycznej jeziora Śniardwy. Studium relacji między rozwojem turystyki a krajobrazem kulturowym

Mariusz Szubert (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem publikacji jest przedstawienie Nowych Gut jako mazurskiej wsi turystycznej oraz zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym tej wsi, spowodowanych rozbudową infrastruktury turystycznej, w związku z rozwojem funkcji turystycznej. Metodyka pracy oparta została na inwentaryzacji infrastruktury turystycznej, dokumentacji fotograficznej krajobrazu kulturowego Nowych Gut, opracowaniu dokumentacji kartograficznej infrastruktury turystycznej (z wykorzystaniem OSM i QGIS) oraz wywiadach...

Potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości w zakresie kształtowania postaw prospołecznych uczniów

Ilona Żeber-Dzikowska (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W niniejszym artykule zasygnalizowane zostały potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości i kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wskazane aspekty oddziaływania na wychowanie, rodzinę i rówieśników. Dopełnieniem artykułu są autorskie opracowania innowacyjnych propozycji rozwiązań wdrażanych projektów badawczo-edukacyjnych na temat: dobroczynności, instytucji charytatywnych, wolontariatu w świadomości młodych ludzi – dzieci i młodzieży, oraz problemów społecznych...

Wycieczka jako metoda nauczania i wychowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Beata Sufa, Anna Winiarczyk-Raźniak (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wycieczka jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z otaczającym człowieka środowiskiem. Jest to ważna metoda, stosowana w dydaktyce szkolnej, w której wykorzystywana jest jedna z ważniejszych funkcji turystyki: funkcja poznawcza. Celem opracowania było dokonanie przeglądu definicji dotyczących wycieczek szkolnych, określenie ich celów, funkcji i korzyści, jakie przynoszą w szkolnej edukacji. Dokonany przegląd wskazuje na złożoność problematyki i wieloaspektowość omawianej metody....

Regulacje popytowo-podażowe na edukacyjnym rynku pracy w Szwajcarii... na przykładzie nauczycieli geografii

Remigiusz Pacyna (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ważnym zagadnieniem, podnoszonym na arenie międzynarodowej, są aktualne problemy na edukacyjnym rynku pracy. Brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz pogłębiający się spadek jakościowy nowo przyjmowanych kandydatów na nauczycielskie studia, to problem wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. Wysokorozwinięty gospodarczo kraj Europy Zachodniej, który mógłby stać się przykładem dla krajów rozwijających się, od wielu lat zmaga się z problemami w...

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

Danuta Piróg, Tomasz Padło (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna. Zmianie ulega jedynie jakość materiałów obserwacyjnych, które można wykorzystać na lekcji, źródło ilustracji i nośniki umożliwiające samą obserwację. Celem artykułu jest...

Geografia w liceum ogólnokształcącym – wyzwania a rzeczywistość

Wiktor Osuch (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W związku z podjętą w ostatnich latach gruntowną reformą systemu edukacji w Polsce zwrócono uwagę na pierwsze efekty „nowego kształcenia geograficznego” w szkole ponadpodstawowej, a szczególnie w liceum. W roku szkolnym 2019/2020 w pierwszych klasach liceum występuje kształcenie podwójnego rocznika uczniów, którzy realizują zarówno wersję dotychczasowej podstawy programowej (po gimnazjum), jak i nowego kształcenia, według „nowej podstawy programowej” po szkole podstawowej. Sytuacja ta,...

Programy turystyczne realizowane podczas zorganizowanych formwymiany zagranicznej pracowników uczelni wyższych w ramach programu Erasmus/Erasmus+ (na wybranych przykładach)

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule podkreśla się dużą wartość oferty turystycznej zawartej w części programów Erasmus/Erasmus+ w odniesieniu do pracowników uczelni, przede wszystkim w programach zorganizowanych form wymiany, tj. Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego (International Staff Week). W oparciu o zebrane materiały i autorskie obserwacje poczynione podczas wielokrotnego udziału w wymianie zagranicznej, a także z relacji innych uczestników takich wymian, można stwierdzić, że ten element programów stanowi...

Poczucie bezpieczeństwa w parkach miejskich. Przykład badań jakościowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa

Maciej Kędzierski (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem publikacji jest przedstawienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, z uwzględnieniem poczucia bezpieczeństwa na terenie wybranych parków miejskich. Dodatkowo dokonano próby określenia uwarunkowań poczucia bezpieczeństwa badanych osób. Wyniki oparte są na badaniach jakościowych przeprowadzonych wśród użytkowników parków (N = 36) za pomocą wywiadów pogłębionych (IDI). Wywiady przeprowadzono z respondentami o różnych wieku i płci. Badania wykazały bardzo wysoki poziom poczucia...

Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii

Monika Borgiasz (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Regionalizm był i nadal jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W edukacji jest ważną determinantą powstania i funkcjonowania określonych obszarów i społeczności, która z tą przestrzenią jest związana. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że regionalizm jest interdyscyplinarny i stanowi fundament efektywnego funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Literatura pokazuje, że regionalizm posiada kompilacyjny...

Treści i sposoby prowadzenia edukacji o miejscowości, w której znajduje się szkoła w opinii nauczycieli geografii województwa śląskiego

Katarzyna Dacy-Ignatiuk, Adam Hibszer (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem rozważań jest samoocena nauczycieli geografii w zakresie przygotowania oraz realizacji edukacji regionalnej w szkole. Pytanie badawcze (problem badawczy) brzmi: Jak nauczyciele geografii oceniają swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć na temat miejscowości, w której pracują, oraz realizację tychże zajęć? Narzędziem służącym pozyskaniu odpowiedzi na postawione pytania był kwestionariusz ankiety. Względy organizacyjne (możliwość dotarcia do nauczycieli jak największej liczby...

Lekcja przyrody w liceum – tradycja czy nowoczesność

Małgorzata Wysocka-Kunisz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W roku szkolnym 2013/14 rozpoczęliśmy w liceum nauczanie przyrody, nowego przedmiotu, w założeniach reformy programowej z 2009 roku różniącego się w zakresie treści, organizacji i metod kształcenia od tradycyjnych przedmiotów biologii, geografii, fizyki i chemii, a przeznaczonego dla uczniów wybierających pogłębione kształcenie w zakresie humanistycznym. Jak osiągnąć założone cele kształcenia, sprawić, by lekcje przyrody były ciekawe i interesujące dla uczniów – jest przedmiotem dyskusji...

Pojęcie, przedmiot i zadania geografii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy

Dariusz Góra (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W literaturze naukowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kogo należy uważać za twórcę pojęcia geografii medycznej. W literaturze międzynarodowej termin geografia zdrowia pojawił się dopiero w latach 80., zastępując geografię medyczną. Obecnie geografia medyczna (zdrowia) koncentruje się na badaniu: przestrzennego zróżnicowania incydentów chorobowych i procesu dyfuzji chorób, geograficznych nierówności w poziomie zdrowia ludności i uwarunkowań zachorowalności wśród społeczeństwa...

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Danuta Piróg (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia.Celem artykułu jest ukazanie wpływu głównych procesów oddziałujących obecnie na szkolnictwo wyższe...

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Kazachstanie i ich znaczenie dla poznawania tego kraju przez turystów z Polski

Józef Kukulak, Małgorzata Szelińska-Kukulak (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł jest przeglądem i oceną walorów turystycznych Kazachstanu. Przestawia także próby ich praktycznego wykorzystania przez polskich organizatorów wycieczek do tego kraju. Zasadniczym jego celem jest przedstawienie dysjunkcji pomiędzy z jednej strony posiadaniem dużego potencjału przyrodniczego i kulturowego kraju, a z drugiej – problemami ekonomicznymi, utrudniającymi rozwój turystyki w tym państwie. Przedstawiono ten problem w oparciu o literaturę przedmiotu, analizę materiałów...

Wykorzystanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego na przykładzie krakowskich muzeów

Anna Kolasińska (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

We współczesnym świecie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i przenika niemal we wszystkie aspekty życia. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy, a także zaawansowane technologie informatyczne sprzyjają rozwojowi e-usług, które dynamicznie rozwijają się w różnych obszarach działalności człowieka, m.in. w turystyce i w kulturze. W niniejszym artykule przestawiono wyniki badań dotyczące poziomu dostępności wybranych...

Mała energetyka wodna na Pomorzu Zachodnim – historia i współczesność

Małgorzata Świątek (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł stanowi pracę przeglądową dotyczącą małej energetyki wodnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. Cel pracy stanowi przedstawienie stanu aktualnego w odniesieniu do przeszłości oraz zaprezentowanie potencjału hydroenergetycznego opisywanego obszaru. Określono go, między innymi, poprzez wyznaczenie odpływów jednostkowych z określonych zlewni oraz zmienności przepływów na wybranych rzekach Pomorza Zachodniego. Wartości te obliczono na podstawie rocznych oraz...