Geographic education with elements of anti-discrimination education in the waldorf school

Michał Zatorski

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2017)

 • Volume: 10, page 179-189
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
During the primary school geographical education students are not aware that the acquired knowledge and skills are those necessary for the proper perception and observation of social and natural phenomena. In waldorf pedagogy geography is regarded as one of the two most important school subjects that mark the path of learning by the students of the reality surrounding them. Realized in this school elements of the antidiscrimination education it would make geography – a school subject reconciliation between nations, because, as used to say Professor Stanislaw Pawłowski “One is the Earth and the person on it” (Pawłowski, 1939: 1). Implementation of antidiscrimination education components to implemented geographic content in public schools, will strengthen practical and educational role of geography. It would also be a response to a systemic solution to the lack of anti-discrimination education in Polish schools.

How to cite

top

Michał Zatorski. "Edukacja geograficzna z elementami edukacji antydyskryminacyjnej w szkole waldorfskiej." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 10 (2017): 179-189. <http://eudml.org/doc/296665>.

@article{MichałZatorski2017,
abstract = {W trakcie podstawowej szkolnej edukacji geograficznej uczniowie nie mają świadomości, że nabyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do właściwej percepcji i obserwacji zjawisk społecznych oraz przyrodniczych. W pedagogice waldorfskiej geografia traktowana jest jako jeden z dwóch najważniejszych przedmiotów szkolnych, które wyznaczają drogę poznawania przez uczniów otaczającej ich rzeczywistości. Realizowane w tej szkole elementy edukacji antydyskryminacyjnej czynią z geografii naukę pojednania pomiędzy narodami, w myśl słów prof. Stanisława Pawłowskiego: „Jedna jest Ziemia i jeden człowiek na niej” (Pawłowski, 1939: 1). Wdrażanie elementów edukacji antydyskryminacyjnej do realizowanych treści geograficznych w szkołach publicznych, pozwoliłoby na wzmocnienie praktycznej i wychowawczej roli geografii. Byłaby to również odpowiedź na systemowe rozwiązanie braku edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach.},
author = {Michał Zatorski},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {edukacja antydyskryminacyjna; edukacja geograficzna; etniczność; mniejszości narodowe i etniczne; tożsamość},
language = {pol},
pages = {179-189},
title = {Edukacja geograficzna z elementami edukacji antydyskryminacyjnej w szkole waldorfskiej},
url = {http://eudml.org/doc/296665},
volume = {10},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Michał Zatorski
TI - Edukacja geograficzna z elementami edukacji antydyskryminacyjnej w szkole waldorfskiej
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2017
VL - 10
SP - 179
EP - 189
AB - W trakcie podstawowej szkolnej edukacji geograficznej uczniowie nie mają świadomości, że nabyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do właściwej percepcji i obserwacji zjawisk społecznych oraz przyrodniczych. W pedagogice waldorfskiej geografia traktowana jest jako jeden z dwóch najważniejszych przedmiotów szkolnych, które wyznaczają drogę poznawania przez uczniów otaczającej ich rzeczywistości. Realizowane w tej szkole elementy edukacji antydyskryminacyjnej czynią z geografii naukę pojednania pomiędzy narodami, w myśl słów prof. Stanisława Pawłowskiego: „Jedna jest Ziemia i jeden człowiek na niej” (Pawłowski, 1939: 1). Wdrażanie elementów edukacji antydyskryminacyjnej do realizowanych treści geograficznych w szkołach publicznych, pozwoliłoby na wzmocnienie praktycznej i wychowawczej roli geografii. Byłaby to również odpowiedź na systemowe rozwiązanie braku edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach.
LA - pol
KW - edukacja antydyskryminacyjna; edukacja geograficzna; etniczność; mniejszości narodowe i etniczne; tożsamość
UR - http://eudml.org/doc/296665
ER -

References

top
 1. Babicz, J. (red.). (1965). Przegląd zagranicznej literatury geograficznej. Tendencje specjalizacyjne i integracyjne w geografii XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Geografii PAN. 
 2. Branka, M. (2011). Edukacja antydyskryminacyjna. W: M. Branka (red.), Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. 
 3. Cieślikowska, D. (2010). Tożsamość społeczna. Dyskryminacja. Przeciwdziałanie dyskryminacji. W: M. Branka, D. Cieślikowska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Kraków: Wydawnictwo Stowarzyszenia Willa Decjusza, 66–74, 108–132. 
 4. Czaja-Chudyba, I. (2005). Odkrywanie zdolności dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP. 
 5. Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych z dnia 10 grudnia 1992 roku. 
 6. Eriksen, T.H. (2013). Etniczność i nacjonalizm, B. Gutkowska-Nowak (tłum.). Kraków: Wydawnictwo UJ. 
 7. Europejska konwencja praw człowieka z dnia 4 listopada 1950 roku, art. 14. 
 8. Fenton, S. (2013). Etniczność. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 
 9. Groenwald, M., Plit F., Rodzoś, J., Szkurłat, E., Tracz, M. (2008). Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce. W: R. Wiśniewski, W. Gierańczyk (red.), Dokumentacja Geograficzna – Geografia we współczesnym systemie kształcenia, 38. Warszawa: Wydawnictwo IGiPZ PAN, 5–17. 
 10. Jakubowski, M. (1996). O myśleniu filozoficznym i poszukiwaniu zasad porządkujących wiedzę geograficzną. W: M.Z. Pulinowa (red.), Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu. Warszawa: Wydawnictwo WSiP, 68–84. 
 11. Konwencja UNESCO o zakazie dyskryminacji w szkolnictwie z 1960 roku. 
 12. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1966 roku, art. 27. 
 13. Kwiecień, P. (2014). Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce – przegląd działań. Wydawnictwo Sieć Tolerancji. Pozyskano z: http://siectolerancji.pl/sites/default/files/upload/Edukacja%20antydyskryminacyjna%20w%20Polsce.pdf 
 14. Maik, W. (2012). Przemiany Geografii jako nauki i ich wpływ na system akademickiej edukacji geograficznej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 2. Łódź–Toruń, 15–25. 
 15. Pawłowski, S. (1938). Geografia jako nauka i przedmiot nauczania. Lwów–Warszawa: Książnica-Atlas, 56–90, 131–146, 199–203. 
 16. Pawłowski, S. (1939). Rola geografii w życiu narodów. Czasopismo Geograficzne, 1, 1–2. 
 17. Posern-Zieliński, A. (2005). Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 
 19. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141). 
 20. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 roku (Dz.U. 2010 r. nr 254, poz. 1700). 
 21. Wilczyński, W. (1996). Idea przyrody w historii myśli geograficznej. Kielce: Wydawnictwo Jedność. 
 22. Wilczyński, W. (2003). Autonomia i jedność geografii. Łódź: Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 
 23. Wilczyński, W. (2011). Ideowe źródła i tożsamość geografii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 
 24. Zatorski, M. (2014). Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 7, 30–36. 
 25. Żelazny, W. (2004). Etniczność. Ład. Konflikt. Sprawiedliwość. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.