The idea of regional geography as a subject during the crisis of geography at school

Michał Zatorski

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2014)

 • Volume: 7, page 30-37
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Contemporary geography is experiencing a crisis as a school subject, in light of the changes in the education system, which are being implemented in Poland since the 1990s. This is reflected by geographic atrophy – lack of a coherent and synthetic thinking exhibited by students of primary and lower secondary schools. New school subject – natural science –caused the loss of the original holistic nature of geography. Currently, in order to meet the expectations of the labor market, geography became the subject socially marginalized, which is reflected in the reduction of teaching hours; number of “non-geography majors”; and in the attitude of pupils and parents. With this state of things even the geographers themselves have come to terms. They are the ones, however, who should look back and remind themselves of the power of geography as a subject in the past. Wacław Nałkowski wrote in 1907 that geography allows you to think scientifically, perceive aesthetically, and act practically. Along with history it constitutes the “real” in “reality” and allows us to take from it what is important to us. We should therefore return to the regional geography, to typological descriptions of landscape, promoted by the canonical authors of modern geography.

How to cite

top

Michał Zatorski. "Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 7 (2014): 30-37. <http://eudml.org/doc/296428>.

@article{MichałZatorski2014,
abstract = {Współczesna geografia jako przedmiot nauczania przeżywa aktualnie kryzys, w dobie wdrażanych już od końca lat 90. zmian w systemie oświaty. Odzwierciedla się to zanikiem geograficznego – spójnego i syntetycznego myślenia u uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjów. Nowy przedmiot szkolny – przyroda, stała się powodem utraty pierwotnego holistycznego charakteru geografii. Obecnie, wychodząc naprzeciw teoretycznym oczekiwaniom rynku pracy, geografia stała się przedmiotem społecznie zmarginalizowanym, co odzwierciedla się w redukcji liczby godzin lekcyjnych, tworzeniu profili klas nieuwzględniających rozszerzenia „geograficznego” oraz nastawieniu uczniów i rodziców. Z obecną sytuacją geografii pogodzili się już nawet geografowie, a wystarczy przecież spojrzeć w przeszłość i przekonać się, co stanowiło siłę geografii jako przedmiotu nauczania. Wacław Nałkowski w 1907 roku stwierdził, że geografia to dziedzina, która pozwala myśleć naukowo, czuć estetycznie oraz działać praktycznie, wraz z historią urealnia nam rzeczywistość i pozwala wydobyć z niej to, co dla nas istotne. Należy więc powrócić do geografii regionalnej i jej typologicznych opisów krajobrazu propagowanych przez klasyków nowożytnej geografii.},
author = {Michał Zatorski},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {geografia; geografia regionalna; nauki geograficzne; opis krajoznawczy; opis typologiczny},
language = {pol},
pages = {30-37},
title = {Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole},
url = {http://eudml.org/doc/296428},
volume = {7},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Michał Zatorski
TI - Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2014
VL - 7
SP - 30
EP - 37
AB - Współczesna geografia jako przedmiot nauczania przeżywa aktualnie kryzys, w dobie wdrażanych już od końca lat 90. zmian w systemie oświaty. Odzwierciedla się to zanikiem geograficznego – spójnego i syntetycznego myślenia u uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjów. Nowy przedmiot szkolny – przyroda, stała się powodem utraty pierwotnego holistycznego charakteru geografii. Obecnie, wychodząc naprzeciw teoretycznym oczekiwaniom rynku pracy, geografia stała się przedmiotem społecznie zmarginalizowanym, co odzwierciedla się w redukcji liczby godzin lekcyjnych, tworzeniu profili klas nieuwzględniających rozszerzenia „geograficznego” oraz nastawieniu uczniów i rodziców. Z obecną sytuacją geografii pogodzili się już nawet geografowie, a wystarczy przecież spojrzeć w przeszłość i przekonać się, co stanowiło siłę geografii jako przedmiotu nauczania. Wacław Nałkowski w 1907 roku stwierdził, że geografia to dziedzina, która pozwala myśleć naukowo, czuć estetycznie oraz działać praktycznie, wraz z historią urealnia nam rzeczywistość i pozwala wydobyć z niej to, co dla nas istotne. Należy więc powrócić do geografii regionalnej i jej typologicznych opisów krajobrazu propagowanych przez klasyków nowożytnej geografii.
LA - pol
KW - geografia; geografia regionalna; nauki geograficzne; opis krajoznawczy; opis typologiczny
UR - http://eudml.org/doc/296428
ER -

References

top
 1. Banaśkiewicz-Cabaj, K., Cabaj, W. (2007). Rozważania Jana Flisa o nauczaniu geografii. Kielce: Wyd. Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego. 
 2. Flis, J. (1949a). Asuan, Poznaj Świat, 2, 1–6, 15–19. 
 3. Flis, J. (1949b). Krajobraz wulkaniczny, Czytelnik, 2, 531, 2, 43. 
 4. Flis, J. (1949c). Krajobraz wybrzeży morskich, Czytelnik, 2, 499, 1, 79. 
 5. Flis, J. (1949d). Włochy, Poznaj Świat, 2, 10–12, 195–215. 
 6. Flis, J. (1949e). Jak powstała rzeźba Sądecczyzny, Rocznik Sądecki, 2. 
 7. Flis, J. (1950). Cieśniny Czarnomorskie, Poznaj Świat, 3, 4–6, 53–57. 
 8. Flis, J. (1967). Kraje himalajskie. W: A. Zierhoffer (red.), Geografia Powszechna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
 9. Flis, J. (1969). Wstęp do geografii fizycznej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 
 10. Flis, J. (1983). Opisy krajobrazu. Geografia w Szkole, 36, 1, 12–20. 
 11. Groenwald, M., Plit, F., Rodzoś, J., Szkurłat, E., Tracz, M. (2008). Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce. W: R. Wiśniewski, W. Gierańczyk (red.), Dokumentacja Geograficzna – Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: 38, 5–17. 
 12. Grzybowska, I.M. (1983). Krajobraz – pojęcie, metody badań i klasyfikacje. Geografia w Szkole, 36, 1, 7–11. 
 13. Jakubowski, M. (1996). O myśleniu filozoficznym i poszukiwaniu zasad porządkujących wiedzę geograficzną. W: M.Z. Pulinowa (red.), Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu. Warszawa: WSiP, 68–84. 
 14. Nałkowski, W. (1907). Geografia szkolna (rozumowa), wyd. II.Warszawa: M. Arct. 
 15. Nałkowski, W. (1909a). Geografia malownicza: z wrażeń podróżników, 3, Ameryka Północna. Warszawa: M. Arct. 
 16. Nałkowski, W. (1909b). Geografia malownicza: z wrażeń podróżników, 4, Afryka. Warszawa: M. Arct. 
 17. Nałkowski, W. (1911). Geografia malownicza: z wrażeń podróżników, 5, Azja. Warszawa: M. Arct. 
 18. Pawłowski, S. (1921). Geografia dla klas wyższych. Kraje i morza europejskie, 2, 1. Lwów-Warszawa: Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych. 
 19. Pawłowski, S. (1935). Kraje i morza pozaeuropejskie: podręcznik geografii dla klasy III gimnazjalnej. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas. 
 20. Pawłowski, S. (1938). Geografia jako nauka i przedmiot nauczania. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas. 
 21. Pawłowski, S. (1943). Geografia Polski dla I klasy gimnazjalnej. Jerozolima: Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych. 
 22. Pawłowski, Z. (2006). Prof. dr phil. Stanisław Pawłowski (1882–1940). Dębowczanin. Geograf i nauczyciel. Profesor i Rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań: Wydawnictwo Kontekst. 
 23. Pulinowa, M.Z. (red.). (1996). Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu. Warszawa: WSiP. 
 24. Reńda, W. (2010). Reforma i co dalej…, Foton, 110, 53–56. 
 25. Stasiuk, A. (2004). Jadąc do Babadag. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne. 
 26. Wilczyński, W. (1996). Idea przyrody w historii myśli geograficznej. Kielce: Wydawnictwo Jedność. 
 27. Wilczyński, W. (2003). Autonomia i jedność geografii. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 
 28. Wilczyński, W. (2011a). Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 5, 23–25. 
 29. Wilczyński, W. (2011b). Ideowe źródła i tożsamość geografii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 
 30. Wojtycza, J. (2005). Wspomnienia o Janie Flisie. Konspekt, Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 21(1). 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.