Teaching regional geography of Poland and breaking stereotypes in perception of cities and regions - on examples of Upper Silesia and Łódź

Mariusz Szubert

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2019)

 • Volume: 12, page 90-103
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Economics of Upper Silesian conurbation and Łódź region were deeply changed by Poland’s economic reform. Employment in industry decrease at the expense of services sector. Traditional sectors of industry were limited or completely reduced. Mining and steelworks sectors were touched by this process In Upper Silesian region while in Łódź it was textile sector. Contemporary metropolization is causing further changes, also in landscape. In cities of Upper Silesian conurbation old mining areas has been changed into modern cultural, services and recreation areas. Old textile factories in Łódź are getting new functions during revitalization. Industrial traditions as a part of local heritage became crucial for growth of postindustrial tourism.

How to cite

top

Mariusz Szubert. "Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 12 (2019): 90-103. <http://eudml.org/doc/296725>.

@article{MariuszSzubert2019,
abstract = {W konurbacji górnośląskiej oraz w Łodzi w wyniku transformacji gospodarczej zaszły diametralne zmiany gospodarcze. Uwidaczniają się one w strukturze zatrudnienia oraz w strukturze produkcji. Wzrosło zatrudnienie w usługach, a zmalało w przemyśle. Tradycyjne działy przemysłu uległy znaczącemu ograniczeniu lub zanikły. W miastach konurbacji górnośląskiej dotyczy to przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, a w Łodzi – włókiennictwa. Dalsze zmiany, również krajobrazowe zachodzą w efekcie metropolizacji i rozwoju funkcji metropolitalnych. W miastach Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej, na terenach pokopalnianych powstały nowoczesne kompleksy usługowe, kulturalne oraz rekreacyjne. W Łodzi część dawnych fabryk włókienniczych również dostosowano do nowych funkcji. Dawne tradycje przemysłowe stały się elementem dziedzictwa kulturowego i przyczyniły się do rozwoju turystyki postindustrialnej.},
author = {Mariusz Szubert},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {konurbacja górnośląska; Metropolia Śląsko-Zagłębiowska; Łódź; edukacja geograficzna; górnictwo; włókiennictwo; przemysł; usługi; turystyka kulturowa; metropolizacja},
language = {pol},
pages = {90-103},
title = {Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi},
url = {http://eudml.org/doc/296725},
volume = {12},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Mariusz Szubert
TI - Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2019
VL - 12
SP - 90
EP - 103
AB - W konurbacji górnośląskiej oraz w Łodzi w wyniku transformacji gospodarczej zaszły diametralne zmiany gospodarcze. Uwidaczniają się one w strukturze zatrudnienia oraz w strukturze produkcji. Wzrosło zatrudnienie w usługach, a zmalało w przemyśle. Tradycyjne działy przemysłu uległy znaczącemu ograniczeniu lub zanikły. W miastach konurbacji górnośląskiej dotyczy to przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, a w Łodzi – włókiennictwa. Dalsze zmiany, również krajobrazowe zachodzą w efekcie metropolizacji i rozwoju funkcji metropolitalnych. W miastach Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej, na terenach pokopalnianych powstały nowoczesne kompleksy usługowe, kulturalne oraz rekreacyjne. W Łodzi część dawnych fabryk włókienniczych również dostosowano do nowych funkcji. Dawne tradycje przemysłowe stały się elementem dziedzictwa kulturowego i przyczyniły się do rozwoju turystyki postindustrialnej.
LA - pol
KW - konurbacja górnośląska; Metropolia Śląsko-Zagłębiowska; Łódź; edukacja geograficzna; górnictwo; włókiennictwo; przemysł; usługi; turystyka kulturowa; metropolizacja
UR - http://eudml.org/doc/296725
ER -

References

top
 1. Barwiński M. (2017). Rozwój przestrzenny oraz przemiany funkcjonalne i społeczne Łodzi – uwarunkowania geograficzno-polityczne, https://mengov.pl (dostęp 21.09.2018). 
 2. Crompton, J. L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. Journal of Travel Research, 18, 18–23. 
 3. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2011). Łódź u progu XXI wieku. Studia miejskie, 4, 131–138. 
 4. Jędruszkiewicz J, Moniewski P. (2015). Ślady industrialnej przeszłości Jasienia w przestrzeni turystycznej Łodzi. Turyzm, 25 (2), 37–47. 
 5. Łódź – potencjał rozwojowy miasta i możliwości wzrostu, Biuro Strategii Miasta, Łódź, Urząd Miasta Łodzi, 2017. 
 6. Michałowski A. (red.). (2002). Krajobraz kulturowy Łodzi i województwa łódzkiego w nauczaniu młodzieży, warsztaty dla nauczycieli i metodyków, Warszawa, Ośrodek Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury. 
 7. Myga-Piątek U. (2012). Krajobrazy kulturowe, aspekty ewolucyjne i typologiczne, Katowice, Uniwersytet Śląski. 
 8. Plit J. (2016). Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. Prace Geograficzne IGiPZ, 253. 
 9. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2018. 
 10. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2018. 
 11. Statystyka Łodzi. Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi, 2016. 
 12. Stawasz D., Banachowicz B. (2011). Łódź po 20 latach transformacji – osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju. Studia Miejskie, 4, 139–152. 
 13. Szczęsna J. (2010). Koncepcja edukacji krajobrazowej na poziomie szkolnym w odniesieniu do kierunków nauki o krajobrazie. Annales UMCS, LXV, (1), 210–257. 
 14. Szromnik, A. (2016). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa, Wolters Kluwer Polska. 
 15. Tkocz M. (2015). Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29, (4), 112–126. 
 16. Zuzańska-Żyśko E. (2016). Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN. 
 17. Żemła M., Szubert M. (2018). Wizerunek miast konurbacji górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów, (w druku). 
 18. Strony internetowe: 
 19. http://lodzakademicka.info 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.