Currently displaying 1 – 5 of 5

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi

Mariusz Szubert — 2019

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

W konurbacji górnośląskiej oraz w Łodzi w wyniku transformacji gospodarczej zaszły diametralne zmiany gospodarcze. Uwidaczniają się one w strukturze zatrudnienia oraz w strukturze produkcji. Wzrosło zatrudnienie w usługach, a zmalało w przemyśle. Tradycyjne działy przemysłu uległy znaczącemu ograniczeniu lub zanikły. W miastach konurbacji górnośląskiej dotyczy to przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, a w Łodzi – włókiennictwa. Dalsze zmiany, również krajobrazowe zachodzą w efekcie...

Nowe Guty – wieś w przestrzeni turystycznej jeziora Śniardwy. Studium relacji między rozwojem turystyki a krajobrazem kulturowym

Mariusz Szubert — 2020

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Celem publikacji jest przedstawienie Nowych Gut jako mazurskiej wsi turystycznej oraz zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym tej wsi, spowodowanych rozbudową infrastruktury turystycznej, w związku z rozwojem funkcji turystycznej. Metodyka pracy oparta została na inwentaryzacji infrastruktury turystycznej, dokumentacji fotograficznej krajobrazu kulturowego Nowych Gut, opracowaniu dokumentacji kartograficznej infrastruktury turystycznej (z wykorzystaniem OSM i QGIS) oraz wywiadach z mieszkańcami...

Aktywizacja uczniów poprzez projekt wycieczki geograficznokrajoznawczej „Żuławy Wiślane – znane i nieznane” w klasie siódmej szkoły podstawowej

Mariusz Szubert — 2020

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

W artykule przedstawiono projekt wycieczki geograficzno-krajoznawczej, która łączy edukację geograficzną z krajoznawstwem. Na tym przykładzie oparto tezę, że metoda projektu geograficzno-krajoznawczego inspiruje i aktywizuje uczniów do zdobywania wiedzy poprzez entuzjazm i pasję poznania. To powoduje, że uczeń podejmuje rolę odkrywcy, a podczas wycieczki, jako geograf i przewodnik, dzieli się wiedzą i objaśnia walory i atrakcje turystyczne. Projekt poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu geografii...

Wizerunek miast konurbacji górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów

Michał ŻemłaMariusz Szubert — 2019

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

W artykule zaprezentowano postrzeganie miast konurbacji górnośląskiej przez studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Katowice oraz pozostałe miasta konurbacji zmieniają swoje oblicze odchodząc od rozwiniętych funkcji przemysłowych w stronę funkcji metropolitalnych, w tym turystycznej. Wyniki badań pokazują jednak, że te faktyczne zmiany, pomimo wysiłku promocyjnego poszczególnych urzędów miast i urzędu marszałkowskiego, nie przekładają się na poprawę wizerunku tych...

Poznanie i opis krajoznawczy małej ojczyzny... oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów regionem jako inspiracja do nauki geografii

Mariusz SzubertPaweł Kroh — 2020

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Krajoznawstwo było i jest związane z edukacją, zwłaszcza geograficzną. Krajoznawstwo w szkole utożsamiane jest głównie z wycieczkami, których celem jest poznanie regionu lub kraju ojczystego. Wzbogacanie wiedzy krajoznawczej połączone jest z kształtowaniem postawy patriotycznej. W szczególności odnosi się to małej ojczyzny, jej poznawania oraz działalności krajoznawczej na jej rzecz. Mała ojczyzna jest jednym z edukacyjnych celów szczegółowych nauczania geografii w szkole podstawowej. Temat „Moja...

Page 1

Download Results (CSV)