Displaying similar documents to “Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi”

Wizerunek miast konurbacji górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów

Michał Żemła, Mariusz Szubert (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule zaprezentowano postrzeganie miast konurbacji górnośląskiej przez studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Katowice oraz pozostałe miasta konurbacji zmieniają swoje oblicze odchodząc od rozwiniętych funkcji przemysłowych w stronę funkcji metropolitalnych, w tym turystycznej. Wyniki badań pokazują jednak, że te faktyczne zmiany, pomimo wysiłku promocyjnego poszczególnych urzędów miast i urzędu marszałkowskiego, nie przekładają się na poprawę wizerunku...

Ekonomiczne aspekty suburbanizacji aglomeracji rzeszowskiej

Agnieszka Łuków (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Jedną z cech współczesnej urbanizacji, charakterystyczną dla wielkich i dużych miast w różnych regionach świata, jest proces suburbanizacji, czyli rozwoju rozległych przedmieść oraz ekspansja zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny wiejskie, często daleko poza kraniec zwartej strefy zabudowy miejskiej. W Polsce badania nad procesem urbanizacji (w tym suburbanizacji), nasiliły się szczególnie po transformacji ustrojowo–gospodarczej 1989 roku. Suburbanizacja rozpatrywana jest zazwyczaj...

Zmiany programowe nauczania geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum

Mariola Tracz, Agnieszka Świętek (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Zmiany strukturalne i programowe wprowadzone w systemie kształcenia w Polsce w ostatnich latach nie pozostały bez wpływu na miejsce i pozycję geografii w systemie szkolnym. Nowe rozwiązania programowe z 2009 r., wprowadzające profilowanie w szkołach ponadgimnazjalnych, dokonały istotnych zmian w nauczaniu geografii także w gimnazjum. Niewiele jest informacji o tym, jak są one realizowane w praktyce. Opracowany przez Komisję Edukacji Geograficznej PTG w 2008 r. Raport o stanie geografii...

Przestrzenne zróżnicowanie miast średniej wielkości w Polsce wg dojazdów do pracy

Monika Panecka-Niepsuj (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Skuteczne zarządzanie i planowanie rozwoju miast wymaga uwzględniania coraz mocniejszych powiązań pomiędzy miastami i ich zapleczem. Obecne tendencje sprawiają, że nie można spoglądać na miasta jako odrębne jednostki funkcjonalne. Część funkcji miasta, przekracza bowiem jego granice administracyjne. W związku z tym wokół niemal każdego miasta tworzy się strefa z gęstymi powiązaniami, która wraz z miastem tworzy funkcjonalny obszar miejski. Oddziaływanie każdego miasta jest wprost proporcjonalne...

Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata

Jerzy Wrona (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wygląd i podstawowa symbolika flag i herbów państwowych wchodzi w zakres zainteresowania także geografii, zwłaszcza geografii politycznej. Wiele flag i herbów swą kolorystyką i detalami graficznymi odnosi się do religii, gdyż – tak dawniej, jak i obecnie – wierzenia religijne mają duży wpływ na rozwój społeczeństw. Na flagach prawie 70 i w herbach około 80 państw współczesnego świata zostawiły swoje odbicie przede wszystkim wielkie religie światowe – chrześcijaństwo i islam. Symbole...

Panorama demograficzna meksykańskiej części Półwyspu Jukatan w latach 1990-2010

Anna Winiarczyk-Raźniak (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Półwysep Jukatan, w granicach Meksyku podzielony administracyjnie na trzy stany: Campeche, Quintana Roo oraz Yucatán, charakteryzuje się specyficznymi cechami przemian demograficznych. Zamieszkany jest przez wieloetniczne, wielokulturowe oraz wielojęzyczne społeczeństwo. Przeszłość historyczna tego obszaru, od czasów prekolumbijskich do współczesności, w dużym stopniu zaważyła na procesach i tendencjach, jakie kształtowały obraz demograficzny tego regionu. Celem opracowania jest analiza...

Turystyka hazardowa Macau: stan i perspektywy rozwojowe

Renata Rettinger (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ostatnie 30 lat oznacza bardzo intensywny rozwój hazardu na świecie. W regionie Azji i Pacyfiku turystyka hazardowa rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie dotyczy to Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Kambodży, Birmy, Filipin i Singapuru. Makau wygrywa w kategorii największego hazardowego miasta na świecie. Od 2002 roku nastąpił proces liberalizacji przepisów dotyczących gry w kasynach, oraz zmiana przepisów wizowych dotyczących podróży z Chin kontynentalnych do Macau...

Kultura łemkowska w skrócie – dla nauczycieli geografii

Anna Barnat (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze informacje o mniejszości łemkowskiej, zarówno o opisywanej grupie, jak i o historycznym regionie, w którym żyją. Tekst ma posłużyć głównie zainteresowanym nauczycielom geografii, by mogli poszerzać i uzupełniać własną wiedzę. Autorka ma również nadzieję, że opracowanie zainspiruje pedagogów do podejmowania tematu Łemków w dyskusjach podczas prowadzonych lekcji oraz wybierania destynacji ćwiczeń terenowych z zakresu geografii społecznej. Artykuł...

Pojęcie, przedmiot i zadania geografii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy

Dariusz Góra (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W literaturze naukowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kogo należy uważać za twórcę pojęcia geografii medycznej. W literaturze międzynarodowej termin geografia zdrowia pojawił się dopiero w latach 80., zastępując geografię medyczną. Obecnie geografia medyczna (zdrowia) koncentruje się na badaniu: przestrzennego zróżnicowania incydentów chorobowych i procesu dyfuzji chorób, geograficznych nierówności w poziomie zdrowia ludności i uwarunkowań zachorowalności wśród społeczeństwa...

Poczucie tożsamości mieszkańców gmin podmiejskich Krakowa i ich obawy wobec ludności napływowej z miasta

Halina Pawlak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Obszary wiejskie znajdujące się w bliskiej odległości od miasta wyróżniają się zaawansowaniem przemian społeczno-ekonomicznych oraz funkcjonalnych. Produkcja rolnicza jest wypierana przez inne działalności, a jednym z czynników wspomagających rozwój tego obszaru jest napływ mieszkańców z miast. Obszar definiowany jako strefa podmiejska nie jest łatwy do wyznaczenia. W niektórych delimitacjach brane jest pod uwagę jedynie bezpośrednie graniczenie gminy z miastem. Jednak samo to kryterium...

Źródła innowacji pedagogicznych w nauczaniu i uczeniu się geografii – wybrane zagadnienia

Mariola Tracz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Termin innowacja pojawia się często w różnych kontekstach. W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby publikacji o innowacjach pedagogicznych w dydaktyce geografii. Zainteresowanie tą tematyką wynika z wielu czynników. Do istotnych należą zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze i kulturowe, rozwój geografii oraz poszukiwanie nowych koncepcji kształcenia. Celem podjętego studium było rozpoznanie źródeł innowacji pedagogicznych oraz ich wpływu na treści programowe i ich egzemplifikacje...

Problemy demograficzne miast województwa małopolskiego

Agnieszka Brzosko-Sermak (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł podejmuje tematykę spowolnienia tempa rozwoju demograficznego oraz negatywnych trendów migracyjnych skutkujących depopulacją, które są coraz częściej analizowanymi problemami miast Polski. Przedmiotem analiz jest 61 miast województwa małopolskiego, a dokładniej ich sytuacja demograficzna i tendencje migracyjne ich mieszkańców. Odniesiono się również do prognoz demograficznych do roku 2050. Wykorzystano dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny dla lat 2010–2018. Celem...

Kraków w przestrzeni pielgrzymkowej świata. Potencjał i perspektywy rozwoju turystyki religijnej stolicy Małopolski

Franciszek Mróz (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Kraków należy do grupy najważniejszych centrów turystyki religijnej o światowym zasięgu. Tradycje pielgrzymkowe do miasta sięgają XII w. W szczytowym okresie średniowiecznego ruchu pielgrzymkowego, który przypadł na XV w. w Krakowie rejestrowano 17 loca sacra. Pod koniec XVI w., ze względu na liczne kościoły w których znajdowały się cudowne wizerunki, relikwie i groby świętych i błogosławionych, Kraków zaczęto nazywać „drugim Rzymem” (Cracovia altera Roma). Po wyborze kard. Karola Wojtyły...

Samorząd regionalny w Polsce a proces wdrożenia turystyki zrównoważonej – role, możliwości i odpowiedzialność w świetle formalno-prawnych kompetencji

Marek Hendel (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Głównym celem artykułu jest określenie roli, możliwości i odpowiedzialności samorządu regionalnego we wdrożeniu turystyki zrównoważonej w świetle formalno-prawnych kompetencji. Przedmiot badań uszczegółowiono, odwołując się do struktury podziału terytorialnego Polski. W artykule zostały omówione kompetencje samorządu regionalnego w Polsce dotyczące turystyki. Rozważaniom poddano również udział samorządu regionalnego w Polsce w rozwoju turystyki zrównoważonej. Zwrócono uwagę na różnice...

Festiwale jako atrakcja turystyczna oraz czynnik rozwoju turystyki i lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą

Damian Baster (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Turystyka festiwalowa jest jednym z najważniejszych aspektów wpływających na rozwój turystyczny obszarów, na których są one organizowane. Festiwale odbywają się niemal na całym świecie, są coraz częściej wybierane jako forma spędzania czasu wolnego, a ich różnorodność oraz bogaty zasób atrakcji przeznaczonych dla uczestniczących w nich osób ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby turystów, którzy poza uczestnictwem w wydarzeniu, będą mieli także możliwość poznania danego regionu...

Regulacje popytowo-podażowe na edukacyjnym rynku pracy w Szwajcarii... na przykładzie nauczycieli geografii

Remigiusz Pacyna (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ważnym zagadnieniem, podnoszonym na arenie międzynarodowej, są aktualne problemy na edukacyjnym rynku pracy. Brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz pogłębiający się spadek jakościowy nowo przyjmowanych kandydatów na nauczycielskie studia, to problem wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. Wysokorozwinięty gospodarczo kraj Europy Zachodniej, który mógłby stać się przykładem dla krajów rozwijających się, od wielu lat zmaga się z problemami w...

Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980–2014

Joanna Kudełko (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Procesy rynkowe w warunkach konkurencji powodują, że rozwój poszczególnych obszarów odbywa się z różną intensywnością. Siły rynkowe oddziaływają w kierunku koncentracji procesów rozwojowych w najbardziej atrakcyjnych miejscach, co powoduje zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni. Celem artykułu jest analiza przemian strukturalnych centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, które stanowią różnej skali ośrodki aktywności gospodarczej...

Znaczenie Światowych Dni Młodzieży w rozwoju społecznogospodarczym Krakowa i okolic – wybrane aspekty

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Światowe Dni Młodzieży (World Youth Day) to wydarzenie o cechach pielgrzymki, gromadzące w jednym miejscu młodych ludzi z całego świata, spędzających czas na modlitwie i spotkaniach z papieżem. Idea ŚDM została zapoczątkowana przez papieża Jana Pawła II w 1985 r. Odbyło się już 14 takich wydarzeń o zasięgu międzynarodowym. Polska po raz drugi była organizatorem ŚDM. Odbyły się one w Krakowie w dniach 26–31 lipca 2016 r. i zgromadziły wg szacunków 2,5–3 mln osób. Celem opracowania było...

Escape rooms – nowe zjawisko w przestrzeni turystycznej Krakowa

Magdalena Kubal, Robert Pawlusiński (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Jednymi z nowych obiektów w przestrzeni turystycznej Krakowa są pokoje zagadek. Chociaż pojawiły się stosunkowo niedawno to w chwili obecnej stały się dostrzegalnym elementem oferty kulturalnej miasta. Obecnie w przestrzeni Krakowa działa 48 pokoi zagadek zlokalizowanych w 19 miejscach. Pokoje zagadek stanowią nowy typ atrakcji o charakterze rozrywkowym, swoiste połączenie wirtualnej gry z realnym światem. Ważną grupą ich odbiorców są turyści, w tym także goście z zagranicy. Artykuł...

Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole

Michał Zatorski (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Współczesna geografia jako przedmiot nauczania przeżywa aktualnie kryzys, w dobie wdrażanych już od końca lat 90. zmian w systemie oświaty. Odzwierciedla się to zanikiem geograficznego – spójnego i syntetycznego myślenia u uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjów. Nowy przedmiot szkolny – przyroda, stała się powodem utraty pierwotnego holistycznego charakteru geografii. Obecnie, wychodząc naprzeciw teoretycznym oczekiwaniom rynku pracy, geografia stała się przedmiotem społecznie...

Elementy Teorii Funkcji

Eduard Heine (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Danuta Piróg (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia.Celem artykułu jest ukazanie wpływu głównych procesów oddziałujących obecnie na szkolnictwo wyższe...

Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii

Monika Borgiasz (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Regionalizm był i nadal jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W edukacji jest ważną determinantą powstania i funkcjonowania określonych obszarów i społeczności, która z tą przestrzenią jest związana. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że regionalizm jest interdyscyplinarny i stanowi fundament efektywnego funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Literatura pokazuje, że regionalizm posiada kompilacyjny...

Rola turystyki kulturowej w poznaniu dziedzictwa społeczności żydowskiej w Krakowie

Marzena Bodurka (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie turystyki skupiającej się w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej na terenie Krakowa. W artykule przedstawiono oraz przedyskutowano kilka ważnych kwestii. Rozważaniom poddano znaczenie turystyki kulturowej, odgrywającej coraz większą rolę w sektorze turystycznym miasta. Wskazano także pozostałości kultury żydowskiej na terenie krakowskiej dzielnicy Kazimierz, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających....

Zastosowanie metody Webquest w nauczaniu treści turystycznych w szkole podstawowej

Renata Rettinger (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Rozwój Internetu zapoczątkował erę „natychmiastowej informacji”. Dzięki technice komputerowej wymiana informacji i poglądów dokonuje się bardzo szybko a Internet stał się bardzo ważnym źródłem informacji. Możliwości, które stwarza Internet stały elementem wspomagającym proces nauczanie – uczenie się. Ta sytuacja generuje konieczność wprowadzania zmian w doborze metod dydaktycznych. W szczególności przełożenia akcentów z nauczania na uczenie się, które staje się jedynym sposobem nadążania...

Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach województwa łódzkiego. Wybrane problemy

Anita Kulawiak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule scharakteryzowano przedsiębiorczość w najmniejszych miastach regionu łódzkiego, za które uznano ośrodki liczące do 5 tys. mieszkańców. W szczególności w miastach, prześledzono i zidentyfikowano tempo oraz kierunek rozwoju podmiotów gospodarczych, a także podjęto próbę zweryfikowania czy i na ile wielkość miasta mierzona liczbą jego mieszkańców determinuje tempo i rodzaj podejmowanej w mieście działalności gospodarczej. Badania dotyczyły okresu między 2004, a 2014 rokiem i...

Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych. Wyniki badań pilotażowych

Sławomir Dorocki (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Od prawie dwóch wieków turyści krajowi i zagraniczni przybywają do Krynicy kuszeni walorami przyrodniczymi oraz rozbudowaną infrastrukturą. Współcześnie rozwój uzdrowiska powiązany jest w dużej mierze z rozwojem usług rekreacyjnych i sportowych. Lokalizacja kolei gondolowej na Jaworzynie Krynickiej wpłynęła na intensyfikację regionalnego narciarstwa oraz zmiany w strukturze gości kurortu. W okresie przeprowadzonych badań na terenie gminy Krynicy-Zdroju działało siedem ośrodków narciarskich...

Wybrane narzędzia marketingu społecznościowego wykorzystywane w opolskich hotelach

Daniel Puciato, Nikola Pośpiech (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wyniki badań wskazują na dużą skuteczność narzędzi internetowych w procesie komunikacji marketingowej na rynku hotelowym. Internet zmienia rynek z miejsca, na przestrzeń, osobiste kontakty kupującego i sprzedającego uzupełnia o działania za pośrednictwem sieci. Przede wszystkim jednak poprawia pozycję transakcyjną konsumenta poprzez zmniejszenie asymetrii informacji. Zalety wykorzystania Internetu w marketingu, wynikają przede wszystkim z jego cech użytkowych, do których można zaliczyć...

Nowe Guty – wieś w przestrzeni turystycznej jeziora Śniardwy. Studium relacji między rozwojem turystyki a krajobrazem kulturowym

Mariusz Szubert (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem publikacji jest przedstawienie Nowych Gut jako mazurskiej wsi turystycznej oraz zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym tej wsi, spowodowanych rozbudową infrastruktury turystycznej, w związku z rozwojem funkcji turystycznej. Metodyka pracy oparta została na inwentaryzacji infrastruktury turystycznej, dokumentacji fotograficznej krajobrazu kulturowego Nowych Gut, opracowaniu dokumentacji kartograficznej infrastruktury turystycznej (z wykorzystaniem OSM i QGIS) oraz wywiadach...

Poznanie i opis krajoznawczy małej ojczyzny... oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów regionem jako inspiracja do nauki geografii

Mariusz Szubert, Paweł Kroh (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Krajoznawstwo było i jest związane z edukacją, zwłaszcza geograficzną. Krajoznawstwo w szkole utożsamiane jest głównie z wycieczkami, których celem jest poznanie regionu lub kraju ojczystego. Wzbogacanie wiedzy krajoznawczej połączone jest z kształtowaniem postawy patriotycznej. W szczególności odnosi się to małej ojczyzny, jej poznawania oraz działalności krajoznawczej na jej rzecz. Mała ojczyzna jest jednym z edukacyjnych celów szczegółowych nauczania geografii w szkole podstawowej....

Obiekty poprzemysłowe w krajobrazie kulturowym i przestrzeni turystycznej miasta średniowiecznego. Przykład zespołu XIX-wiecznej gazowni w Toruniu

Jarosław Kazimierczak (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem autora artykułu jest wskazanie roli obiektu poprzemysłowego we współczesnym krajobrazie kulturowym oraz w kształtowaniu przestrzeni turystycznej historycznego miasta o rodowodzie średniowiecznym i znacznym nagromadzeniu niezwykle cennych obiektów architektury. W tym celu do szczegółowej analizy wybrano Toruń. Wartość zespołu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta w Toruniu jest potwierdzona obecnością na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Praca...

Zabytki kolejnictwa Krakowa jako część potencjału turystycznego miasta

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł ma formę przeglądu zabytkowych obiektów kolejnictwa na terenie miasta Krakowa i ich oceny pod kątem wykorzystania turystycznego. Dokonano tego w oparciu o materiały z wielu publikacji, a przede wszystkim na podstawie własnych obserwacji wybranych obiektów zabytkowych. Przedstawiono szczegółowo siedem obiektów związanych z historycznym rozwojem kolejnictwa Krakowa oraz skrótowo obiekty na Krakowskim Szlaku Techniki. Prezentowane treści zawierają informacje aktualne (rok 2017),...

Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze

Paweł Wojtanowicz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Obrazy posiadają szerokie zastosowanie w edukacji. Ma to swoje uzasadnienie zarówno psychologiczne, jak i dydaktyczne. W toku nauczania–uczenia się spostrzeganie wzrokowe z reguły jest procesem zamierzonym, planowanym, podjętym w określonym celu. Prowadzi do kształtowania umiejętności obserwacji, a ta jest jedną z podstawowych metod badania oraz zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych. Postępy, jakie uczeń czyni w toku rozwoju procesów percepcji, prowadzą do kształtowania w umyśle...

Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju

Małgorzata Bajgier-Kowalska (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmiany trendów w sposobie spędzania wolnego czasu wpływają na wzrastające znaczenie turystyki uzdrowiskowej. Jednym z elementów wzbogacających ten rodzaj turystyki są usługi typu spa i wellness, które stają się jej integralną częścią. Ośrodki spa kierują się innymi względami niż ośrodki sanatoryjne i są skierowane bardziej w stronę odnowy biologicznej, działając pozytywnie zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną człowieka, dlatego turystykę spa...

Obserwacje w nauczaniu geografii turystycznej

Wacław Cabaj (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W nauczaniu geografii w szkole średniej duży nacisk położono na umiejętność rozwiązywania testów. Zaniedbano zaś nauczania obserwacji. Dlatego u studentów, również na kierunku turystyka i rekreacja jest duża nieporadność w samodzielnych obserwacjach. A w celach nauczania tego przedmiotu jest wykształcenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania wiadomości o walorach rekreacyjnych, atrakcjach turystycznych i infrastrukturze. W toku nauczania geografii turystycznej należy wprowadzić i...

Aktywizacja uczniów poprzez projekt wycieczki geograficznokrajoznawczej „Żuławy Wiślane – znane i nieznane” w klasie siódmej szkoły podstawowej

Mariusz Szubert (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule przedstawiono projekt wycieczki geograficzno-krajoznawczej, która łączy edukację geograficzną z krajoznawstwem. Na tym przykładzie oparto tezę, że metoda projektu geograficzno-krajoznawczego inspiruje i aktywizuje uczniów do zdobywania wiedzy poprzez entuzjazm i pasję poznania. To powoduje, że uczeń podejmuje rolę odkrywcy, a podczas wycieczki, jako geograf i przewodnik, dzieli się wiedzą i objaśnia walory i atrakcje turystyczne. Projekt poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu...

Slumsy jako kulturowa atrakcja turystyczna na przykładzie brazylijskich faveli w Rio de Janeiro

Kamila Ziółkowska-Weiss (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Jedną z nieodłącznych rzeczywistości Brazylii są favele, dzielnice nędzy i ubóstwa. Jeszcze do niedawna nie istniały na mapach urbanistycznych. Z obojętnością lub pogardą traktowała je też znaczna część społeczeństwa. Jednak trudno je pominąć, są nieodłączną częścią brazylijskiej rzeczywistości. Szacuje się, że tylko w samym Rio de Janeiro istnieje około 750 faveli, w których mieszka co drugi mieszkaniec z 6 milionowej społeczności Rio de Janeiro. W artykule poruszona została kwestia...

Geografia w zreformowanym liceum – doświadczenia nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego

Maria Adamczewska (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wprowadzanie do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej z przedmiotu geografia od samego początku budziło opory i było negatywnie oceniane w środowisku nauczycielskim. W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było poznanie opinii – oceny nauczycieli z województwa łódzkiego na temat nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych. Płaszczyzny oceny dotyczyły przede wszystkim doboru i zakresu treści realizowanych na poziomie podstawowym,...

Kompetencje nauczyciela geografii w świetle reformy systemu edukacji... – potrzeba czy konieczność, czego powinniśmy się nauczyć, aby nowocześnie uczyć?

Wiktor Osuch (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W związku z podjętą gruntowną reformą systemu edukacji w Polsce należy zwrócić uwagę nie tylko na nowe propozycje programów nauczania geografii w szkole podstawowej i liceum, ale dokonać próby weryfikacji kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzania tych zmian. Konieczna wydaje się zatem analiza i ocena wykształcenia wybranych kompetencji nauczycieli geografii oraz analiza możliwości wykształcenia dodatkowych kompetencji nauczycieli, wynikających z założeń nowej podstawy programowej,...