Displaying similar documents to “Idea geografii regionalnej jako przedmiotu nauczania w okresie kryzysu geografii w szkole”

Zmiany programowe nauczania geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum

Mariola Tracz, Agnieszka Świętek (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Zmiany strukturalne i programowe wprowadzone w systemie kształcenia w Polsce w ostatnich latach nie pozostały bez wpływu na miejsce i pozycję geografii w systemie szkolnym. Nowe rozwiązania programowe z 2009 r., wprowadzające profilowanie w szkołach ponadgimnazjalnych, dokonały istotnych zmian w nauczaniu geografii także w gimnazjum. Niewiele jest informacji o tym, jak są one realizowane w praktyce. Opracowany przez Komisję Edukacji Geograficznej PTG w 2008 r. Raport o stanie geografii...

Pojęcie, przedmiot i zadania geografii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy

Dariusz Góra (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W literaturze naukowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kogo należy uważać za twórcę pojęcia geografii medycznej. W literaturze międzynarodowej termin geografia zdrowia pojawił się dopiero w latach 80., zastępując geografię medyczną. Obecnie geografia medyczna (zdrowia) koncentruje się na badaniu: przestrzennego zróżnicowania incydentów chorobowych i procesu dyfuzji chorób, geograficznych nierówności w poziomie zdrowia ludności i uwarunkowań zachorowalności wśród społeczeństwa...

Obserwacje w nauczaniu geografii turystycznej

Wacław Cabaj (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W nauczaniu geografii w szkole średniej duży nacisk położono na umiejętność rozwiązywania testów. Zaniedbano zaś nauczania obserwacji. Dlatego u studentów, również na kierunku turystyka i rekreacja jest duża nieporadność w samodzielnych obserwacjach. A w celach nauczania tego przedmiotu jest wykształcenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania wiadomości o walorach rekreacyjnych, atrakcjach turystycznych i infrastrukturze. W toku nauczania geografii turystycznej należy wprowadzić i...

Geografia w zreformowanym liceum – doświadczenia nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego

Maria Adamczewska (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wprowadzanie do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej z przedmiotu geografia od samego początku budziło opory i było negatywnie oceniane w środowisku nauczycielskim. W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było poznanie opinii – oceny nauczycieli z województwa łódzkiego na temat nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych. Płaszczyzny oceny dotyczyły przede wszystkim doboru i zakresu treści realizowanych na poziomie podstawowym,...

Kompetencje nauczyciela geografii w świetle reformy systemu edukacji... – potrzeba czy konieczność, czego powinniśmy się nauczyć, aby nowocześnie uczyć?

Wiktor Osuch (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W związku z podjętą gruntowną reformą systemu edukacji w Polsce należy zwrócić uwagę nie tylko na nowe propozycje programów nauczania geografii w szkole podstawowej i liceum, ale dokonać próby weryfikacji kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzania tych zmian. Konieczna wydaje się zatem analiza i ocena wykształcenia wybranych kompetencji nauczycieli geografii oraz analiza możliwości wykształcenia dodatkowych kompetencji nauczycieli, wynikających z założeń nowej podstawy programowej,...

Źródła innowacji pedagogicznych w nauczaniu i uczeniu się geografii – wybrane zagadnienia

Mariola Tracz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Termin innowacja pojawia się często w różnych kontekstach. W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby publikacji o innowacjach pedagogicznych w dydaktyce geografii. Zainteresowanie tą tematyką wynika z wielu czynników. Do istotnych należą zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze i kulturowe, rozwój geografii oraz poszukiwanie nowych koncepcji kształcenia. Celem podjętego studium było rozpoznanie źródeł innowacji pedagogicznych oraz ich wpływu na treści programowe i ich egzemplifikacje...

Ocenianie kształtujące w geografii: oczekiwania uczniów w nowej rzeczywistości edukacyjnej

Monika Borgiasz (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Jednym z podstawowych celów edukacji, w tym edukacji geograficznej, było i jest nadal stworzenie uczniowi takich warunków, by mógł osiągać sukces na miarę swoich zdolności. By cele te zostały spełnione należy prawidłowo interpretować role i funkcje oceny. Ocenianie jest kompetencją trudną i złożoną. Jej wielowymiarowość jest związana z umiejętnościami nauczyciela oraz jego znajomością celów i zasad oceniania. We współczesnej edukacji, także geograficznej coraz częściej możemy spotkać...

Poznanie i opis krajoznawczy małej ojczyzny... oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów regionem jako inspiracja do nauki geografii

Mariusz Szubert, Paweł Kroh (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Krajoznawstwo było i jest związane z edukacją, zwłaszcza geograficzną. Krajoznawstwo w szkole utożsamiane jest głównie z wycieczkami, których celem jest poznanie regionu lub kraju ojczystego. Wzbogacanie wiedzy krajoznawczej połączone jest z kształtowaniem postawy patriotycznej. W szczególności odnosi się to małej ojczyzny, jej poznawania oraz działalności krajoznawczej na jej rzecz. Mała ojczyzna jest jednym z edukacyjnych celów szczegółowych nauczania geografii w szkole podstawowej....

Treści i sposoby prowadzenia edukacji o miejscowości, w której znajduje się szkoła w opinii nauczycieli geografii województwa śląskiego

Katarzyna Dacy-Ignatiuk, Adam Hibszer (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem rozważań jest samoocena nauczycieli geografii w zakresie przygotowania oraz realizacji edukacji regionalnej w szkole. Pytanie badawcze (problem badawczy) brzmi: Jak nauczyciele geografii oceniają swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć na temat miejscowości, w której pracują, oraz realizację tychże zajęć? Narzędziem służącym pozyskaniu odpowiedzi na postawione pytania był kwestionariusz ankiety. Względy organizacyjne (możliwość dotarcia do nauczycieli jak największej liczby...

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Danuta Piróg (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia.Celem artykułu jest ukazanie wpływu głównych procesów oddziałujących obecnie na szkolnictwo wyższe...

Edukacja geograficzna z elementami edukacji antydyskryminacyjnej w szkole waldorfskiej

Michał Zatorski (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W trakcie podstawowej szkolnej edukacji geograficznej uczniowie nie mają świadomości, że nabyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do właściwej percepcji i obserwacji zjawisk społecznych oraz przyrodniczych. W pedagogice waldorfskiej geografia traktowana jest jako jeden z dwóch najważniejszych przedmiotów szkolnych, które wyznaczają drogę poznawania przez uczniów otaczającej ich rzeczywistości. Realizowane w tej szkole elementy edukacji antydyskryminacyjnej czynią z geografii naukę...

Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze

Paweł Wojtanowicz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Obrazy posiadają szerokie zastosowanie w edukacji. Ma to swoje uzasadnienie zarówno psychologiczne, jak i dydaktyczne. W toku nauczania–uczenia się spostrzeganie wzrokowe z reguły jest procesem zamierzonym, planowanym, podjętym w określonym celu. Prowadzi do kształtowania umiejętności obserwacji, a ta jest jedną z podstawowych metod badania oraz zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych. Postępy, jakie uczeń czyni w toku rozwoju procesów percepcji, prowadzą do kształtowania w umyśle...

Rola i znaczenie technologii informacyjnych w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli geografii

Bożena Wójtowicz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Kształcenie studentów kierunków nauczycielskich z zakresu technologii informacyjnej odgrywa istotną rolę we współczesnym świecie. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, oprócz wzbogacenia efektywności lekcji, przede wszystkim wspomaga proces edukacyjny uczniów. Przedmiot ten ma szczególne znaczenie na studiach o kierunkach nauczycielskich, ponieważ umiejętności nauczyciela z zakresu technologii informacyjnych odgrywają istotną rolę w procesie kształcenia społeczeństwa...

Zastosowanie metody Webquest w nauczaniu treści turystycznych w szkole podstawowej

Renata Rettinger (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Rozwój Internetu zapoczątkował erę „natychmiastowej informacji”. Dzięki technice komputerowej wymiana informacji i poglądów dokonuje się bardzo szybko a Internet stał się bardzo ważnym źródłem informacji. Możliwości, które stwarza Internet stały elementem wspomagającym proces nauczanie – uczenie się. Ta sytuacja generuje konieczność wprowadzania zmian w doborze metod dydaktycznych. W szczególności przełożenia akcentów z nauczania na uczenie się, które staje się jedynym sposobem nadążania...

Kultura łemkowska w skrócie – dla nauczycieli geografii

Anna Barnat (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze informacje o mniejszości łemkowskiej, zarówno o opisywanej grupie, jak i o historycznym regionie, w którym żyją. Tekst ma posłużyć głównie zainteresowanym nauczycielom geografii, by mogli poszerzać i uzupełniać własną wiedzę. Autorka ma również nadzieję, że opracowanie zainspiruje pedagogów do podejmowania tematu Łemków w dyskusjach podczas prowadzonych lekcji oraz wybierania destynacji ćwiczeń terenowych z zakresu geografii społecznej. Artykuł...

Lekcja przyrody w liceum – tradycja czy nowoczesność

Małgorzata Wysocka-Kunisz (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W roku szkolnym 2013/14 rozpoczęliśmy w liceum nauczanie przyrody, nowego przedmiotu, w założeniach reformy programowej z 2009 roku różniącego się w zakresie treści, organizacji i metod kształcenia od tradycyjnych przedmiotów biologii, geografii, fizyki i chemii, a przeznaczonego dla uczniów wybierających pogłębione kształcenie w zakresie humanistycznym. Jak osiągnąć założone cele kształcenia, sprawić, by lekcje przyrody były ciekawe i interesujące dla uczniów – jest przedmiotem dyskusji...

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach

Barbara Baarová (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł skupia się na ogólnym porównaniu systemów edukacyjnych w Czechach i w Polsce na wszystkich poziomach. Wyjaśnia zmiany w szkolnictwie czeskim w szkołach podstawowych i średnich, częściowo informuje o szkolnictwie polskim w Czechach (na Zaolziu). Ostatni rozdział opisuje ścieżkę przyrodniczą zbudowaną w pobliżu jednego zwykłego osiedlowego gimnazjum, która pokazuje, jak można uatrakcyjnić naukę również innym sposobem, aniżelinajnowszymi technologiami.

Technologie informacyjno-komunikacyjne a kształcenie geograficzne... w zreformowanej szkole

Agnieszka Świętek, Roksana Zarychta, Paweł Struś (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem niniejszego artykułu są technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w kształceniu geograficznym według nowej podstawy programowej z 2017 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej…, 2017). Na potrzeby analizy możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, opracowano pięć modeli dotyczących włączania TIK do praktyki szkolnej. Od najprostszych modeli, które polegają na wyszukiwaniu materiałów dydaktycznych na lekcje geografii w Internecie...

Geografia w liceum ogólnokształcącym – wyzwania a rzeczywistość

Wiktor Osuch (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W związku z podjętą w ostatnich latach gruntowną reformą systemu edukacji w Polsce zwrócono uwagę na pierwsze efekty „nowego kształcenia geograficznego” w szkole ponadpodstawowej, a szczególnie w liceum. W roku szkolnym 2019/2020 w pierwszych klasach liceum występuje kształcenie podwójnego rocznika uczniów, którzy realizują zarówno wersję dotychczasowej podstawy programowej (po gimnazjum), jak i nowego kształcenia, według „nowej podstawy programowej” po szkole podstawowej. Sytuacja ta,...

Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii

Monika Borgiasz (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Regionalizm był i nadal jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W edukacji jest ważną determinantą powstania i funkcjonowania określonych obszarów i społeczności, która z tą przestrzenią jest związana. Badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe są zgodni, że regionalizm jest interdyscyplinarny i stanowi fundament efektywnego funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Literatura pokazuje, że regionalizm posiada kompilacyjny...

Implementowanie założeń kształcenia poszukującego... do edukacji geograficznej przy pomocy wybranych metod kształcenia i środków dydaktycznych

Agnieszka Świętek (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Kształcenie poszukujące jest strategią edukacyjną powstałą w latach 50. i 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, opracowaną na podstawie wyników badań amerykańskich psychologów rozwojowych. Jej głównym założeniem jest praca badawcza uczniów. Badania naukowe dowodzą wyższej efektywności kształcenia poszukującego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych od innych strategii kształcenia. W Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej jest ona powszechnie stosowana. W Polsce w szerszym...

Aktywizacja uczniów poprzez projekt wycieczki geograficznokrajoznawczej „Żuławy Wiślane – znane i nieznane” w klasie siódmej szkoły podstawowej

Mariusz Szubert (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule przedstawiono projekt wycieczki geograficzno-krajoznawczej, która łączy edukację geograficzną z krajoznawstwem. Na tym przykładzie oparto tezę, że metoda projektu geograficzno-krajoznawczego inspiruje i aktywizuje uczniów do zdobywania wiedzy poprzez entuzjazm i pasję poznania. To powoduje, że uczeń podejmuje rolę odkrywcy, a podczas wycieczki, jako geograf i przewodnik, dzieli się wiedzą i objaśnia walory i atrakcje turystyczne. Projekt poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu...

Szkolnictwo wyższe w Portugalii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie geografii i geologii

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych cech szkolnictwa wyższego Portugalii, będącego częścią europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia geograficznego i geologicznego. Temat zrealizowano głównie na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych z ośrodków naukowych Portugalii i dane statystyczne z lat 2010–2014. Dla przedstawienia wyników badań zastosowano metody opisowe, statystyczne i graficzne. Opracowanie obejmuje wszystkie dystrykty...

Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata

Jerzy Wrona (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wygląd i podstawowa symbolika flag i herbów państwowych wchodzi w zakres zainteresowania także geografii, zwłaszcza geografii politycznej. Wiele flag i herbów swą kolorystyką i detalami graficznymi odnosi się do religii, gdyż – tak dawniej, jak i obecnie – wierzenia religijne mają duży wpływ na rozwój społeczeństw. Na flagach prawie 70 i w herbach około 80 państw współczesnego świata zostawiły swoje odbicie przede wszystkim wielkie religie światowe – chrześcijaństwo i islam. Symbole...

Regulacje popytowo-podażowe na edukacyjnym rynku pracy w Szwajcarii... na przykładzie nauczycieli geografii

Remigiusz Pacyna (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ważnym zagadnieniem, podnoszonym na arenie międzynarodowej, są aktualne problemy na edukacyjnym rynku pracy. Brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz pogłębiający się spadek jakościowy nowo przyjmowanych kandydatów na nauczycielskie studia, to problem wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. Wysokorozwinięty gospodarczo kraj Europy Zachodniej, który mógłby stać się przykładem dla krajów rozwijających się, od wielu lat zmaga się z problemami w...

W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy

Danuta Piróg (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem autorki było zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii. Opracowanie zawiera opis klasycznej metody pól semantycznych oraz zakres jej modyfikacji, wykonanej na potrzeby realizacji badań poświęconych procesowi wchodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy wraz z przykładowymi rezultatami zastosowania...

Wycieczka jako metoda nauczania i wychowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Beata Sufa, Anna Winiarczyk-Raźniak (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wycieczka jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z otaczającym człowieka środowiskiem. Jest to ważna metoda, stosowana w dydaktyce szkolnej, w której wykorzystywana jest jedna z ważniejszych funkcji turystyki: funkcja poznawcza. Celem opracowania było dokonanie przeglądu definicji dotyczących wycieczek szkolnych, określenie ich celów, funkcji i korzyści, jakie przynoszą w szkolnej edukacji. Dokonany przegląd wskazuje na złożoność problematyki i wieloaspektowość omawianej metody....

Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi

Mariusz Szubert (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W konurbacji górnośląskiej oraz w Łodzi w wyniku transformacji gospodarczej zaszły diametralne zmiany gospodarcze. Uwidaczniają się one w strukturze zatrudnienia oraz w strukturze produkcji. Wzrosło zatrudnienie w usługach, a zmalało w przemyśle. Tradycyjne działy przemysłu uległy znaczącemu ograniczeniu lub zanikły. W miastach konurbacji górnośląskiej dotyczy to przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, a w Łodzi – włókiennictwa. Dalsze zmiany, również krajobrazowe zachodzą...

Mokradła i torfowiska jako temat zajęć terenowych w edukacji geograficznej

Witold Jucha, Justyna Karaś, Paulina Mareczka, Daniel Okupny (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest charakterystyka torfowisk Kotliny Orawsko–Nowotarskiej jako miejsca do przeprowadzenia zajęć terenowych z geografii i przyrody. Wskazano unikatowość mokradeł oraz pełnione przez nie funkcje w środowisku geograficznym. W oparciu o kwerendę literatury przygotowano zestaw wiadomości o mokradłach i torfowiskach. Podczas badania terenowego opisano obiekty dydaktyczne istniejące na torfowiskach obszaru badań – ścieżkę w rezerwacie przyrody „Bór na Czerwonem” oraz ścieżkę...

Innowacje w kształceniu wielokulturowym, na przykładzie edukacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce

Agnieszka Świętek, Bożena Wójtowicz (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przed współczesną edukacją, w tym edukacją geograficzną stoją coraz to nowe wyzwania. Pomimo podniesienia poziomu edukacji, która stała się powszechna i naturalna, procesów globalizacji i wzrostu zamożności społeczeństwa, występują w nim jednak nadal grupy społeczne nie nadążające za rozwojem społeczno-ekonomicznym większości. Szczególnym przykładem takich grup są mniejszości etniczne i narodowe, a dokładnie romska mniejszość etniczna w Polsce. Edukacja romskiej mniejszości etnicznej...

Gmina jako obszar odniesienia w edukacji regionalnej. Edukacja regionalna w gminie Latowicz – innowacja pedagogiczna

Zygmunt Gajowniczek (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Edukacja regionalna dotyczy „własnego regionu” − indywidualnej dla każdego człowieka przestrzeni geograficznej, z którą się on utożsamia. Istotne znaczenie odgrywają silne związki emocjonalne oraz odniesienie do własnej historii i dziedzictwa kulturowego. Większość opracowanych dotychczas programów edukacji regionalnej odnosiła się do dużych jednostek: województwa, krainy historyczno-geograficznej. Tymczasem uczniowie utożsamiają „własny region” z niewielkim obszarem zbliżonym do gminy....

Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych – uwarunkowania i typologia motywów

Mariola Tracz, Adam Hibszer (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W ostatnich latach obserwujemy dokonujące się zmiany w podejściu do kształcenia nauczycieli. Niestety, najczęściej mają one charakter administracyjny, wynikający m.in. z przyjętego trzystopniowego modelu studiów, standardów kształcenia nauczycieli oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Równocześnie maleje zapotrzebowanie na absolwentów studiów nauczycielskich. Celem podjętych badań przeglądowych było ustalenie motywów, którymi kierują się obecnie studenci geografii wybierając kształcenie nauczycielskie....

Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania

Danuta Piróg, Tomasz Padło (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia to fundament kształcenia geograficznego oraz konstruowania wiedzy. Od niej zaczyna się kształtowanie pojęć i terminów, ona jest źródłem do formułowania prawidłowości i podstawą klasyfikacji. W edukacji przyrodniczej oraz geograficznej obserwacja jest niezmiennie pierwszorzędnie ważna. Zmianie ulega jedynie jakość materiałów obserwacyjnych, które można wykorzystać na lekcji, źródło ilustracji i nośniki umożliwiające samą obserwację. Celem artykułu jest...

Interaktywny atlas geograficzny jako nowy środek dydaktyczny

Agnieszka Świętek, Remigiusz Pacyna (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Atlasy szkolne od zawsze były ważnymi źródłami wiedzy geograficznej i środkami dydaktycznymi służącymi kształtowaniu umiejętności na lekcjach geografii. Do konieczności korzystania z atlasów przekonują nauczycieli zarówno względy praktyczne (kształtowanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu), jak i formalne (wymogi podstawy programowej). Od wydania pierwszego polskiego szkolnego atlasu geograficznego przez Eugeniusza Romera minął prawie wiek. Od tamtego czasu atlasy przeszły...

Przykłady innowacji w liceum – wstępna ocena programu nauczania przyrody w ramach projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni – KPW”

Wiktor Osuch (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przez długie lata edukacja była tą dziedziną, w której obawiano się działań nowych, spontanicznych, a same przykłady innowacji zdarzały się niezbyt często. Niniejszy artykuł przedstawia wstępną ocenę programu nauczania przedmiotu uzupełniającego „Przyroda” do liceum i powstał jako efekt Projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni – KPW”. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Celem głównym tego projektu jest podniesienie jakości kształcenia...

Uczelnie wyższe w Polsce a kształcenie przyrodnicze nauczycieli

Barbara Dzięcioł-Kurczoba (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule autorka poddała analizie kształcenie nauczycieli przedmiotu Przyroda, który jest realizowany w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny) i ponadgimnazjalnych (IV etap). Skupiła się na kilku aspektach kształcenia przyrodniczego: miejscach – jednostkach uczelni wyższych, w których jest ono prowadzone, w tym na formach, w jakich jest ono tam realizowane, programach studiów i ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Analiza danych dostępnych na stronach internetowych...

Co słychać?

Renata Jurasińska (2017)

Matematyka Poglądowa

Similarity:

-

Co słychać?

Renata Jurasińska (2018)

Matematyka Poglądowa

Similarity:

-

Jan Flis – współtwórcą współczesnej polskiej dydaktyki geografii

Mariola Tracz (2013)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

The study shows the role of professor Jan Flis in the development of geography education in the post-war era. His academic input into the discipline is expressed in 134 publications, out of which 40 concern the topic of the didactics of geography. Professor’s interest in the field of geography education focused on: the selection and structure of geographical material, forming of theories in teaching and learning geography, function of geography in education and cognitive development,...

Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewystarczającego kształcenia... przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych

Katarzyna Janczarska Bergel (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Absolwent studiów przyrodniczych powinien wykazać się duża znajomością zagadnień z ochrony przyrody oraz posiadać umiejętność wykorzystania tych kompetencji w życiu codziennym. Celem artykułu jest wykazanie stanu wiedzy dotyczącej ekologii studentów kierunków przyrodniczych (w tym nauczycielskich), który niewątpliwie przekłada się na przebieg ich kształcenia i świadomość ekologiczną. Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 100 studentów Uniwersytetu...