O badaniach nad kształtowaniem się u studentów matematyki podstawowych pojęć analizy matematycznej

Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2013)

 • Volume: 5, page 105-119
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
This paper is a reflection on the process of forming the basic concepts of mathematical analysis in students. These studies were conducted in the years 2002-2011 and they coincided with the period of major educational reforms in our country. These reforms had an impact on the level of Mathematics teaching in various schools and on anticipatory preparing of young people to study this subject. Thus, this work is an attempt to summarize the results of the already described various stages of the research. The first part contains the answer to the question about the role of the content of this subject in the mathematical preparation of future teachers of Mathematics. In next parts, examples of introducing selected concepts of mathematical analysis are presented and thereafter conclusions from the carried-out research are formulated.

How to cite

top

Zbigniew Powązka. "O badaniach nad kształtowaniem się u studentów matematyki podstawowych pojęć analizy matematycznej." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 5 (2013): 105-119. <http://eudml.org/doc/296268>.

@article{ZbigniewPowązka2013,
abstract = {This paper is a reflection on the process of forming the basic concepts of mathematical analysis in students. These studies were conducted in the years 2002-2011 and they coincided with the period of major educational reforms in our country. These reforms had an impact on the level of Mathematics teaching in various schools and on anticipatory preparing of young people to study this subject. Thus, this work is an attempt to summarize the results of the already described various stages of the research. The first part contains the answer to the question about the role of the content of this subject in the mathematical preparation of future teachers of Mathematics. In next parts, examples of introducing selected concepts of mathematical analysis are presented and thereafter conclusions from the carried-out research are formulated.},
author = {Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
keywords = {process of forming the concepts of mathematical analysis; measure; integral; absolute value function},
language = {pol},
pages = {105-119},
title = {O badaniach nad kształtowaniem się u studentów matematyki podstawowych pojęć analizy matematycznej},
url = {http://eudml.org/doc/296268},
volume = {5},
year = {2013},
}

TY - JOUR
AU - Zbigniew Powązka
TI - O badaniach nad kształtowaniem się u studentów matematyki podstawowych pojęć analizy matematycznej
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2013
VL - 5
SP - 105
EP - 119
AB - This paper is a reflection on the process of forming the basic concepts of mathematical analysis in students. These studies were conducted in the years 2002-2011 and they coincided with the period of major educational reforms in our country. These reforms had an impact on the level of Mathematics teaching in various schools and on anticipatory preparing of young people to study this subject. Thus, this work is an attempt to summarize the results of the already described various stages of the research. The first part contains the answer to the question about the role of the content of this subject in the mathematical preparation of future teachers of Mathematics. In next parts, examples of introducing selected concepts of mathematical analysis are presented and thereafter conclusions from the carried-out research are formulated.
LA - pol
KW - process of forming the concepts of mathematical analysis; measure; integral; absolute value function
UR - http://eudml.org/doc/296268
ER -

References

top
 1. Boyer, C., B.: 1964, Historia rachunku różniczkowego i całkowego i rozwój jego pojęć, PWN, Warszawa. 
 2.  
 3. Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badanie rozumienia pojęć matematycznych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru ograniczonego), XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki, CD–ROM. 
 4.  
 5. Ciesielska, D., Powązka, Z.: 2012, O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia IV, 61-74. 
 6.  
 7. Dyrszlag, Z.: 1978, O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych w procesie dydaktycznym, Studia i Monografie 65 (seria B), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole. 
 8.  
 9. Fulier, J.: 2001, Funkcje a funkčné myslenie vo vyučovaní matematickej analýzy, Univerzita Konštantína Filozofa, Faculta Prírodnydh Vied, Nitra. 
 10.  
 11. Gloton, R., Clero, C.: 1985, Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa. 
 12.  
 13. Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: 2008, Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogicka Fakulta, Ružomberok. 
 14.  
 15. Gunčaga, J., Powązka, Z.: 2006, Badania nad wykorzystaniem pojęcia ciągłości funkcji do definiowania pochodnej funkcji w punkcie, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 5-28. 
 16.  
 17. Klakla, M., Klakla, M., Nawrocki, J., Nowecki, B.: 1992, Pewna koncepcja badania rozumienia pojęć matematycznych i jej weryfikacja na przykładzie kwantyfikatorów, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 13, 181-223. 
 18.  
 19. Kołodziej, W.: 1978, Analiza matematyczna, PWN, Warszawa. 
 20.  
 21. Krasiński, T.: 2003, Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
 22.  
 23. Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa. 
 24.  
 25. Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41. 
 26.  
 27. Krzyszkowski, J., Powązka, Z., Wachnicki, E.: 2010, Problemy analizy matematycznej w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków. 
 28.  
 29. Major, J., Powązka, Z.: 2006, Pewne problemy dydaktyczne związane z pojęciem wartości bezwzględnej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 163-185. 
 30.  
 31. Major, J., Powązka, Z.: 2008, Utváranie pojmu obsah rovinného útvaru na rôznych stupňoch vzdelávania, Acta Mathematica 11, 135-140. 
 32.  
 33. Major, J., Powązka, Z.: 2009, Finding properties of prisms and pyramids while solving stereometric problem, Acta Mathematica 12, 215-220. 
 34.  
 35. Maurin, K.: 1973, Analiza, t. 1, PWN, Warszawa. 
 36.  
 37. Pardała, A.: 2012, Współczesne problemy i praktyka kształcenia matematycznego studentów, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia IV, 113-137. 
 38.  
 39. Pawlik, B.: 2005, Fałszywe przekonania dotyczące przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 28, 365-376. 
 40.  
 41. Piaget, J.: 1977, Dokąd zmierza edukacja, PWN, Warszawa. 
 42.  
 43. Powązka, Z.: 2006, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 229-295. 
 44.  
 45. Powązka, Z.: 2007, Príklady chýb v porozumení základných pojmov matematickej analýzy skúmaných u študentov učitel’stva matematiky, Acta Mathematica 10, 177-182. 
 46.  
 47. Powązka, Z.: 2009a, From research on developing concept of different types of integrals in students of peagoical studies, w: M. Billich, M. Papčo, Z.Takáč (red.), Teaching Mathematics. Innovation, new trends, Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, Ružomberok, 217-227. 
 48.  
 49. Powązka, Z.: 2009b, O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, 213-223. 
 50.  
 51. Powązka, Z.: 2010a, Examples of introducing chosen concepts of mathematical analysis, w: M. Billich, M. Papčo, Z. Takáč (red.), Teaching Mathematics. Innovation, new trends, Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, Ružomberok,149-154. 
 52.  
 53. Powązka, Z.: 2010b, Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym 
 54.  
 55. Powązka, Z.: 2012, Z badań nad trudnościami studentów w rozumieniu pojęcia miary i całki, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia IV, 139-154. 
 56.  
 57. Powązka, Z., Zaręba, L.: 2007, Teachers studies students difficulties concerning the generalization of the concept of the Riemann integral, w: J. Povstenko (red.), Scientific Issues J. Długosz University of Częstochowa. Mathematics XII, Częstochowa, 347-354. 
 58.  
 59. Przeniosło, M.: 2001, Trudności związane z procesem poznawania podstawowych pojęć analizy matematycznej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 23, 95-124. 
 60.  
 61. Rudnicki, T.: 2002, Wykłady z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 62.  
 63. Rumak, T.: 1996, Problematyka kształcenia zawodowego nauczycieli matematyki na zajęciach z analizy matematycznej, Problemy studiów nauczycielskich 8, 69-78. 
 64.  
 65. Sierpińska, A.: 1985, O niektórych trudnościach w uczeniu się pojęcia granicy – na podstawie studium przypadku, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 4, 107-167. 
 66.  
 67. Siwek, H.: 1998, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa. 
 68.  
 69. Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa. 
 70.  
 71. Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa. 
 72.  
 73. Zaręba, L.: 2004, Proces uogólniania w matematyce i stosowanie w nim symbolu literowego u uczniów w wieku 10-14 lat, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 27, 281-290. 
 74.  
 75. Zaręba, L.: 2012, Matematyczne uogólniania. Możliwości uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.