Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Zbigniew Powązka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2010)

 • Volume: 3, page 167-188
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
--

How to cite

top

Zbigniew Powązka. "Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 3 (2010): 167-188. <http://eudml.org/doc/296281>.

@article{ZbigniewPowązka2010,
abstract = {--},
author = {Zbigniew Powązka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
language = {pol},
pages = {167-188},
title = {Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie},
url = {http://eudml.org/doc/296281},
volume = {3},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Zbigniew Powązka
TI - Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2010
VL - 3
SP - 167
EP - 188
AB - --
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/296281
ER -

References

top
 1. Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badanie rozumienia pojęć matematycznych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru ograniczonego), XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki, CD–ROM. 
 2.  
 3. Burton, J. F.: 1977, The moore method, American Mathematical Monthly 84, 273-277. 
 4.  
 5. Czaplińska, J.: 2003, Trudności w stosowaniu pojęć analitycznych przez absolwentów szkół średnich podczas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego, Disputationes Scientificae Univ. Catholicae in Rużomberok 3(3), 3-10. 
 6.  
 7. Even, R.: 1990, Subject matter knowledge for teaching and the case of functions, Educational Studies in Mathematics 6, 521-554. 
 8.  
 9. Even, R.: 1993, Subject matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept, Journal for Research in Mathematics Education 24, 94-116. 
 10.  
 11. Fulier, J.: 2001, Funkcje a funkčné myslenie vo vyučovaní matematickej analýzy, Univerzita Konštantína Filozofa, Faculta Prírodnydh Vied, Nitra. 
 12.  
 13. Fulier, J., Gunčaga, J.: 2006, Modul matematickiej analýzy v kurze dálšeho vzdelévania učitel’ov, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6. ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 66-74. 
 14.  
 15. Gunčaga, J.: 2001, Limitné procesy v školskoj matematike. Rozprawa doktorska obroniona w 2001 roku na Uniwersytecie w Nitrze, http://fedu.ku.sk/˜guncaga/publikaci/DizWeb.pdf, data dostępu: 1 XII 2010 r. 
 16.  
 17. Gunčaga, J.: 2008, Matematická analýza 1, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogicka Fakulta, Ružomberok. 
 18.  
 19. Gunčaga, J., Fulier, J., Eisenmann, P.: 2008, Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogicka Fakulta, Ružomberok. 
 20.  
 21. Konior, J.: 1996, O pojęciu zmiennej w szkolnym nauczaniu matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 18, 71-102. 
 22.  
 23. Krygowska, Z.: 1955, O poprawne rozumienie przez uczniów symbolu literowego w nauce algebry, Matematyka 4, 21-32. 
 24.  
 25. Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa. 
 26.  
 27. Krygowska, Z.: 1986, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 6, 25-41. 
 28.  
 29. Kusion, L.: 1993, Symbol literowy w nauczaniu matematyki, Niepublikowana praca magisterska wykonana w Instytucie Matematyki AP pod kierunkiem prof. H. Siwek, Kraków. 
 30.  
 31. Mahavier, W. S.: 1999, What is the moore method?, Primus 9, 339-254. 
 32.  
 33. Major, J.: 2006a, Rola zadań i problemów w kształtowaniu pojęć matematycznych na przykładzie bezwzględnej wartości liczby rzeczywistej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 29, 297-310. 
 34.  
 35. Major, J.: 2006b, Uwagi na temat obrazu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej u studentów III roku matematyki, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 171-176. 
 36.  
 37. Major, J., Major, M.: 2009, Remarks on definitions and the process of defining mathematical concepts, w: M. Billich, M. Papčo, Z. Takáč (red.), Teaching Mathematics. Innovation, new trends, Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, 187-192. 
 38.  
 39. Major, J., Powązka, Z.: 2006, Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 163-185. 
 40.  
 41. Major, J., Powązka, Z.: 2009, From research on student difficulties in using the properties of functions while solving equations and inequalities, w: M. Billich (red.), Mathematica III, Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, 69-76. 
 42.  
 43. Major, M.: 2006c, Uwagi na temat wiedzy studentów III roku matematyki w zakresie szkolnych treści rachunku prawdopodobieństwa, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 6, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 176-180. 
 44.  
 45. Major, M.: 2007, Vedomosti študentov 3 ročníka matematiky v oblasti elementárnych školských úloh z počtu pravdepodobnosti, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 7, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 201-205. 
 46.  
 47. Parker, G. E.: 1992, Getting more from Moore, Primus 2, 235-246. 
 48.  
 49. Powązka, Z.: 2006, Z badań nad wprowadzaniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia I, 229-295. 
 50.  
 51. Powązka, Z.: 2007a, Príklady chýb v porozumení základných pojmov matematickej analýzy skúmaných u študentov učitel’stva matematiky, Acta Mathematica 10, 177-182. 
 52.  
 53. Powązka, Z.: 2007b, Problémy študentov matematiky s pochopenim poimov určitý a neurčitý integrál, Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 7, ročnika konferencie s medzinárodnou účast’ou, Ružomberok, 257-262. 
 54.  
 55. Powązka, Z.: 2009, O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia II, 213-223. 
 56.  
 57. Sfard, A.: 1991, On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin, Educational Studies in Mathematics 22, 1-36. 
 58.  
 59. Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa. 
 60.  
 61. Szewczuk, W.: 1993, Zdolności – uzdolnienia, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja „Innowacja” , Warszawa, 991-996. 
 62.  
 63. Tall, D., Vinner, S.: 1981, Concept image and concept definition mathematics with particular reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics 12, 151-169. 
 64.  
 65. Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa. 
 66.  
 67. Zaręba, L.: 2001, Dojrzałość do stosowania symbolu literowego w procesie uogólniania u uczniów w średnim wieku szkolnym, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych LIV, 91-117. 
 68.  
 69. Zaręba, L.: 2003, Z badań nad procesem uogólniania i stosowaniem w nim symbolu literowego przez uczniów w wieku 10-14 lat, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 25, 151-182. 
 70.  
 71. Zaręba, L.: 2004, Proces uogólniania w matematyce i stosowanie w nim symbolu literowego u uczniów w wieku 13-14 lat. Rozprawa doktorska (praca niepublikowana) obroniona w 2004 roku na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.