Displaying similar documents to “Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie”

Kronika

(1897)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str 212-213 Z "Rocznika Akademii Umiejętności w Krakowie". str 213-214 Wykłady matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w półroczu zimowem r. nk 1897-1898. str 214-216

WSPOMNIENIA O PROFESORZE JANIE FLISIE

- ------------------------------------------------------- (2013)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

-

INNOWACJE W EDUKACJI REGIONALNEJ

- ------------------------------------------------------------------------------------------ (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

-

Kronika

(1901)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

Zgromadzenie walne XXX polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. str. 272-273 Wykład na c.k. Uniwersytecie imienia Cesarza Franciszka Józefa we Lwowie. str. 273 Wykłady w c.k. Szkole politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1901/2. str. 273 Towarzystwo fizyko-matematyczne w Kazaniu. str. 273-274 Stowarzyszenie międzynarodowe uprawy nauki kwaternionów i innych związanych z niemi systemów matematyki. str. 274. ...

Diagnoza wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów matematyki na temat związku twierdzenia z jego dowodem

Halina Pieprzyk, Anna Żeromska (2009)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

The paper presents results of research carried out on the two following levels of mathematics education: the high school level and the level of pre-service Mathematics teachers training. The subject of the research was understanding the relations between mathematical theorem and its proof by the study participants.

Kronika

(1897)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

Walne zgromadzenie Tow. im Kopernika, podał I. Zakrzewski. str 45-56 Kongres międzynarodowy matematyczny w r. 1897. str 46 Wykłady matematyczno-fizyczne na uniwersytecie lipskim w półroczu letnim 1897. str 46-47 Nagroda im. Łobaczewskiego. str 47 Wiadomość o śmierci Weierstrassa. str 46 Odpowiedź p. P.L. Burthe p. Bertrandowi. str 47-48

Motywy wyboru nauczycielskich studiów geograficznych – uwarunkowania i typologia motywów

Mariola Tracz, Adam Hibszer (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W ostatnich latach obserwujemy dokonujące się zmiany w podejściu do kształcenia nauczycieli. Niestety, najczęściej mają one charakter administracyjny, wynikający m.in. z przyjętego trzystopniowego modelu studiów, standardów kształcenia nauczycieli oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Równocześnie maleje zapotrzebowanie na absolwentów studiów nauczycielskich. Celem podjętych badań przeglądowych było ustalenie motywów, którymi kierują się obecnie studenci geografii wybierając kształcenie nauczycielskie....

Co słychać?

Renata Jurasińska (2017)

Matematyka Poglądowa

Similarity:

-

Co słychać?

Renata Jurasińska (2018)

Matematyka Poglądowa

Similarity:

-

Szkolnictwo wyższe w Portugalii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie geografii i geologii

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych cech szkolnictwa wyższego Portugalii, będącego częścią europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia geograficznego i geologicznego. Temat zrealizowano głównie na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych z ośrodków naukowych Portugalii i dane statystyczne z lat 2010–2014. Dla przedstawienia wyników badań zastosowano metody opisowe, statystyczne i graficzne. Opracowanie obejmuje wszystkie dystrykty...

Tradycje i zakres polskich badań polarnych na przykładzie działalności Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie

Piotr Dolnicki (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule przedstawiono rys historyczny polskich badań naukowych prowadzonych na obszarach polarnych. Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie współczesnego zaangażowania polskich ośrodków naukowych w badania polarne, wskazanie na ich stan aktualny oraz na plany dotyczące przyszłości. W pracy przedstawiono również sposób funkcjonowania stacji polarnej na przykładzie Polskiej Stacji im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. Prezentowany materiał jest zbiorem informacji możliwych...

Kronika

(1905)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

Akademia Umiejętności w Krakowie. str. 118-121

Kronika

(1907)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

Akademia Umiejętności w Krakowie. str. 202-208

Wokół twierdzenia Picka

Joanna Major, Maciej Major (2010)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

--

Wybrane pozostałości osadnictwa związane z zasiedlaniem Arktyki na przykładzie Svalbardu

Piotr Dolnicki (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule przedstawiono wybrane przykłady pozostałości osadnictwa na Svalbardzie w kontekście odkrywania tego archipelagu oraz jego następstw, które dały początek współczesnej sieci osadniczej na tych ziemiach. Ważnym aspektem pracy jest opisanie współczesnej sieci osadniczej w kontekście działalności wielorybników, traperów oraz kompani górniczych. W pracy przedstawiono również wpływ wprowadzenia przepisów Traktatu Spitsbergeńskiego na powstawanie jednostek osadniczych – tychże osiedli....