Displaying similar documents to “Studia Geographica 13-2019.pdf”

229 Spis treści.pdf

Dariusz Nowotnik (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Szkolnictwo wyższe w Portugalii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie geografii i geologii

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych cech szkolnictwa wyższego Portugalii, będącego częścią europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia geograficznego i geologicznego. Temat zrealizowano głównie na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych z ośrodków naukowych Portugalii i dane statystyczne z lat 2010–2014. Dla przedstawienia wyników badań zastosowano metody opisowe, statystyczne i graficzne. Opracowanie obejmuje wszystkie dystrykty...

Analiza błędów z geometrii elementarnej popełnianych przez kandydatów na studia matematyczne w Akademii Pedagogicznej w Krakowie dokonana na podstawie wyników egzaminów wstępnych na kierunek matematyka w latach 2003 i 2004

Ewa Lubaś (2006)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Similarity:

In the article the errors in the solutions of geometry problems made by the candidates for the first year of the mathematical studies at the Pedagogical University of Cracow during the entrance examinations in 2003 and 2004 are analysed. Every geometry problem is provided with the examples of its solutions, and the detailed conclusions are drawn from the analysis. In the final part of the article a general didactic analysis of the errors is carried out as well as some aspects of teaching...

Dziedzictwo kulturowo-historyczne obszarów wiejskich Podhala w strategiach rozwoju gmin

Arkadiusz Niedziółka (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Dziedzictwo kulturowo-historyczne i turystyka kulturowa to ważne czynniki społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich Podhala. Region ten posiada atrakcyjne walory antropogeniczne dzięki którym istnieje możliwość uprawiania na Podhalu nie tylko turystyki wypoczynkowej, pieszej górskiej, narciarskiej czy ekoturystyki, ale również turystyki kulturowej będącej formą turystyki poznawczej oraz krajoznawczej. W jej rozwoju, oprócz zabytków architektury, muzeów, skansenów, kultywowania...

Uczelnie wyższe w Polsce a kształcenie przyrodnicze nauczycieli

Barbara Dzięcioł-Kurczoba (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule autorka poddała analizie kształcenie nauczycieli przedmiotu Przyroda, który jest realizowany w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny) i ponadgimnazjalnych (IV etap). Skupiła się na kilku aspektach kształcenia przyrodniczego: miejscach – jednostkach uczelni wyższych, w których jest ono prowadzone, w tym na formach, w jakich jest ono tam realizowane, programach studiów i ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Analiza danych dostępnych na stronach internetowych...

Studia geograficzne w Uniwersytecie Jagiellońskim w XIX wieku

Mariola Tracz (2011)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

In time of Wacław Nałkowski’s studies in Kraków (1871–1876), the chair of geography at the Jagiellonian University did not exist. Despite this, in addition to mathematics, astronomy and physics, he attended lectures in geography, astronomy and cartography. Geographical learning opportunities within the Faculty of Philosophy were enabled there as early as1765, thanks to the reform of the University made by Hugo Kołłątaj. In late 1811 and 1812among 12 departments in the Faculty of Philosophy...

Regulacje popytowo-podażowe na edukacyjnym rynku pracy w Szwajcarii... na przykładzie nauczycieli geografii

Remigiusz Pacyna (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ważnym zagadnieniem, podnoszonym na arenie międzynarodowej, są aktualne problemy na edukacyjnym rynku pracy. Brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz pogłębiający się spadek jakościowy nowo przyjmowanych kandydatów na nauczycielskie studia, to problem wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. Wysokorozwinięty gospodarczo kraj Europy Zachodniej, który mógłby stać się przykładem dla krajów rozwijających się, od wielu lat zmaga się z problemami w...

Z teorii dźwigarów cienkościennych o przekroju otwartym, obciążonych równomiernie

Nowiński, Jerzy

Similarity:

1. Wstęp 2. Uwagi ogólne 3. Równania równowagi 4. Rozwiązanie zagadnienia na wartości brzegowe 5. Układy samozrównoważone naprężeń 6. Skręcanie 7. Zginanie 7.1. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym Mx (z) 7.2. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym My(z) 8. Zginanie połączone ze skracaniem 9. Naprężenia według teorii przybliżonej 10. Bibliografia

Rachunek operatorów

Mikusiński, Jan G.

Similarity:

TREŚĆCZĘŚĆ I. ALGEBRA OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Pojęcie i własności splotu funkcji ciągłych.................. 1ROZDZIAŁ II. Twierdzenie Titchmarsha.................. 10ROZDZIAŁ III. Operatory.................. 20ROZDZIAŁ IV. Równania różniczkowe zwyczajne o współczynnikach stałych.................. 36ROZDZIAŁ V. Teoria obwodów elektrycznych.................. 42ROZDZIAŁ VI. Ogólne rozwiązania równań różniczkowych i zagadnienia brzegowe.................. 90ROZDZIAŁ VII. Funkcje nieciągłe.....................

Logika matematyczna

Andrzej Mostowski

Similarity:

SPIS RZECZY PRZEDMOWA........................ III ERRATA.................... VII CZĘŚĆ I ROZDZIAŁ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE § 1. Wstęp............................. 1 § 2. Zmienne funkcje zdaniowe................. 3 ROZDZIAŁ II. RACHUNEK ZDAŃ § 1. Negacja..................... 7 § 2. Koniunkcja.................. 8 § 3. Alternatywa................. 9 § 4. Implikacja.................. 10 § 5. Równoważność................ 12 § 6. Uwaga dotycząca symboliki... 13 § 7. Dalsze funktory zdaniotwórcze....

Wektory i tensory

Rubinowicz, Wojciech

Similarity:

SPIS RZECZYROZDZIAŁ I. Rachunek wektorowy i tensorowyA. ALGEBRA WEKTORÓW I TENSORÓW§ 1. Skalary i wektory.................. 1§ 2. Dodawanie i odejmowanie wektorów....... 5§ 3. Mnożenie wektora przez skalar.......... 11§ 4. Iloczyn skalarny wektorów.............. 13§ 5. Iloczyn wektorowy...................... 16§ 6. Przedstawienie wektorów za pomocą współrzędnych....... 25§ 7. Definicja tensora............................... 31§ 8. Tensory symetryczne i antysymetryczne........... 33§...