Displaying similar documents to “Основни учебни дейности при обучението по информационни технологии Basic Educational Activities in Training in Information Technologies”

Ролевата игра като форма на повишаване на творческата активност на учениците в часовете по информатика Role-Playing Game as a Way of Rising the Creativity of Students in Informatics Classes

Горанова, Ирина (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Irina Goranova - The author shares his experience with rising the creativity of students in informatics classes using role-playing games. The paper contains the methods of preparation and taking role-playing games and examples of role-playing games, used in informatics classes. Авторът споделя опита си за повишаване на творческата активност на учениците в часовете по информатика чрез използване на ролеви игри. В материала се описва методиката за подготовка и провеждане на...

Компютърна система за обучение по програмиране A Computer-Based Tutoring System for Programming

Крушков, Христо, Крушкова, Мариана, Атанасов, Виктор, Крушкова, Маргарита (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Hristo Krushkov, Mariana Krushkova, Victor Atanasov, Margarita Krushkova - The rising of the Bulgarian Higher educational standard is one of the strategic purposes of our country as a member of the European family. The implementation of new scientific methods and modern technological means in the process of education is a precondition for fulfilling this purpose. The study of informatics is making a significant contribution to the creation of a knowledge-based economy. In view of this the...

За извънкласните форми на обучение по математика On the out-of-class Methods of Teaching Mathematics

Вълчева, Стоянка, Тодоров, Владимир (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Stojanka Valcheva, Vladimir Todorov - In the present talk we discuss some problems that arise out of the limiting the time designed for teaching Mathematics in the secondary school in Bulgaria. Средствата и “енергията”, които се отделят през последните години за преподаване на “нехуманитарни науки” за съжаление са нерастяща функция на времето и това изглежа е тендеция не само в България. Ето защо според нас е важно да се усилва и узаконява така наречената “извънкласна” форма...

Играта в обучението по математика в пети клас The Game in Mathematics Education in 5-th Grade

Кацарска, Маряна, Тодорова, Маргарита (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Mariana Katcarska, Margarita Todorova - The Didactic game in Mathematics Education is considered as a powerful tool for stimulating pupils to a cognitive activity, for raising the pupils’ interest in mathematics as a science and, in result of this, for easier acquisition of the educational contents. A particular application is also examined. Дидактичната игра в обучението по математика е разгледана като мощно средство за подтикване на учениците към активна познавателна дейност,...

Реализация на електронно-базирани курсове в магистърска програма за педагози Implementation of E-learning Courses in Masters Degree in Education

Дурева-Тупарова, Даниела (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Daniela Ivanova Dureva–Tuparova In this paper 3 pedagogical scenarios of e-learning courses are performed. The courses have been implemented in blended mode with the students in Master program “ICT in primary schools”. The courses apply different didactical methods such as “Jigsaw” interactive technique, on-line simulations, project based learning, etc. Some results from study of students’ attitude to the used didactical methods and technology enhanced educational activities are presented...

Голяма идея – все още с малка популярност Big Idea – Still Less Popular

Исмаилова-Исуфова, Бахсен, Исуфов, Ридван (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Bahsen Ismailova-Isufova, Ridvan Isufov - In this paper it is described the birth and the growth during the last 50 years of the idea for the systematization of definitions and theorems based on the activities which can be done with them. Also there are methods to include the personal computers in this activity and to continue the research of the role for extending the heuristics abilities of students. В съобщението е представено зараждането и развитието през последните...

Обектен подход към извънкласната работа по информатика за начинаещи ученици Object-Based Approach to the Extracurricular Activities in Informatics for Beginners

Манева, Нели, Христова, Пламенка (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Neli Maneva, Plamenka Hristova - The paper is devoted to a new approach to the extracurricular activities in Informatics for beginners, 3–5 grade pupils. Only the first step of our approach are described in detail, namely the modeling of the identified so far objects with prime and secondary importance. Some examples of objects are presented through their main characteristics revealing their peculiarities and the level of significance for the achievements of the stated goals for an...

Аргументиращо мислене в обектно-ориентираното програмиране при изграждането на фундаментални знания за програмирането Proof-Oriented Thinking in the Object-Oriented Programming when Building Fundamental Programming Knowledge

Иванов, Кирил (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Kiril Ivanov - Four criteria for estimating the degree of fundamental programming knowledge acquisition are formulated. The specificity of the proof-oriented thinking in object- oriented programming and its role in the learning of fundamentals are pointed. Two ways of reasoning are distinguished: with an only possible conclusion and with a multiple choice by search of balance between contradictory requirements. Examples of arguments that help considerably the students to understand...

Международно отборно математическо състезание “Галилей” International Mathematics Team Competition “Galilei”

Георгиев, Владимир, Даракчиева, Донка, Капралов, Стоян (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Vladimir Georgiev, Donka Darakchieva, Stoyan Kapralov - The 2009 edition of the International Mathematics Team Competition “Galilei” is presented. Представен е форматът на Международното отборно математическо състезание “Галилей” и решенията на четири от задачите, давани на състезанието през 2009 г. Работата на първия автор е частично подкрепена от Европейската комисия по Програма Коменски “Учене през целия живот”, Проект 141876-LLP-I-2008-I-ATCOMENIUS-CMP, “От...

Върху два подхода за преподаване на понятията в курса по компютърна топология Two Approaches for Introducing Notions in a Course of Computational Topology

Георгиев, Калин, Ставрова, Димитрина (2010)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Kalin Georgiev, Dimitrina Stavrova - We consider two approaches for introducing topological notions in a course of Computational Topology. One is an intuitive inductive introduction of a notion; the other is theoretical-analytical one. As an example we treat the notions of interior, closure and boundary of a set in a topological space. We analyze several visual representations as well as analytical ones. Examples of tests and quiz problems are considered. Comparisons of student’s achievement...

Цифровите библиотеки в обучението на учители Digital Libraries in Teacher Education

Стефанов, Красен, Бойчев, Павел, Стефанова, Елиза, Георгиев, Атанас, Николова, Николина, Григоров, Александър (2011)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Krassen Stefanov, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Atanas Georgiev, Nikolina Nikolova, Alexander Grigorov - This paper discusses the role of the contemporary European digital libraries in teachers education. It presents a digital repository of metadata resources for teachers education, as well as a portal for the community of practices, build around the repository. Both the repository and the community are developed in the frame of the European project Share.TEC. The paper describes...